Повідомлення про помилку

Strict warning: Only variables should be passed by reference в eval() (рядок 3 із /var/www/clients/client232/web273/web/arch/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Особливості тестового контролю студентів заочної форми під час навчання української мови за професійним спрямуванням

Події та новини кафедри

Анотація

У роботі досліджено особливості тестового контролю навчальних досягнень студентів заочної форми під час навчання української мови за професійним спрямуванням, показано як тести активізують пізнавальну діяльність, сприяють розвитку концентрації уваги, вмінню знаходити та обирати правильну відповідь, усувати неточності у формулюванні тверджень з української мови за професійним спрямуванням. З’ясовано, що саме тестовий контроль навчальних досягнень студентів є значно об’єктивним та убезпечує студента заочної форми навчання від суб’єктивної думки викладача, забезпечує кожного учасника освітнього процесу рівними та неупередженими умови під час контролю результатів навчання та заощаджує час викладача на перевірку великої кількості студентських робіт.

План

  1. Причини впровадження тестування.
  2. Визначення дефініції «тест» та «тестування».
  3. Умови для створення тестів.
  4. Етапи контролю знань.
  5. Платформи, що застосовуються під час дистанційного навчання.

Вступ

Під час пандемії дистанційне навчання стало реаліями сьогодення, а інформаційні технології почали широко впроваджуватися при підготовці студентів під час навчання української мови за професійним спрямуванням, через перевантаження викладачів однією з найпоширеніших форм контролю знань, умінь та навичок стало тестування.

Які основні причини впровадження тестування у навчальний процес?

Однією з причин впровадження тестування у навчальний процес є тенденція до стандартизації засобів контролю та можливістю заощадження часу викладача і студента. Сьогодні будь-хто має змогу скласти іспит для отримання сертифікату, що також проводиться у тестовому форматі [1].

Що означають дефініції «тест» та «тестування»?

Під дефініцією «тест» розуміємо визначення рівня розвитку особистості з урахуванням результатів розв’язання завдань. У педагогічній діяльності під тестом розуміють форму контролю знань, умінь та навичок студентів.

Проте у педагогічній діяльності також широко застосовується термін «тестування» – це метод, заснований на стандартизованих завданнях, які дозволяють виміряти психофізіологічні та особистісні характеристики, а також знання, вміння і навички випробуваного. У широкій інтерпретації термін охоплює тестовий метод, результат тестування та інтерпретацію результатів тестування [2].

Які умови має дотриматися викладач для створення тестів?

Для створення тесту викладачу потрібно визначити: мету та спосіб проведення тестування, проаналізувати предметну галузь знань з якої проводиться тестовий контроль, визначити зміст, структуру та принципи розміщення завдань різних за типом та складністю, розробити шкалу оцінювання результатів тестування та зробити комплексний аналіз одержаних даних.

Які бувають етапи контролю знань студентів?

Орієнтуючись на етапи контролю знань тести бувають:

– попередній (вхідний) контроль;

– поточний контроль;

– тематичний контроль;

– підсумковий контроль;

– екзамен;

– залік;

– захист проектів [3].

Які платформи застосовуються під час дистанційного навчання викладачами КПІ ім. Ігоря Сікорського?

Платформа, що широко використовується викладачами кафедри української мови, літератури та культури в КПІ ім. Ігоря Сікорського під час для дистанційного навчання є Moodle (Modular Object Oriented Dictance Learning Environment – модульне об’єктно-орієнтоване середовище дистанційного навчання). За її допомогою студенти, зокрема заочної форми, мають можливість опанувати навчальний матеріал з української мови за професійним спрямуванням та самостійно пройти навчальний курс на відстані.

Платформа Moodle використовується студентами для опрацювання теоретичного лекційного матеріалу, виконання практичних завдань та завдань самостійної роботи. Викладачі, використовуючи платформу, проводять контроль знань у вигляді тестів. Платформа дозволяє викладачеві обрати певний вид контролю (попередній, поточний, тематичний за певними модулями, підсумковий) та швидко перевірити та оцінити велику кількість студентів заочної форми за рейтинговою шкалою оцінювання дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»

Отже, тести контролю навчальних досягнень студентів заочної форми активізують пізнавальну діяльність, сприяють розвитку концентрації уваги, вмінню знаходити та обирати правильну відповідь, усувати неточності у формулюванні тверджень з української мови за професійним спрямуванням. Тестовий контроль навчальних досягнень студентів є найоб’єктивнішим видом контролю знань та убезпечує студента від суб’єктивної думки викладача, забезпечує кожного учасника освітнього процесу рівними та неупередженими умови під час контролю результатів навчання та заощаджує час викладача на перевірку тесту.

Література:

  1. Староста В. Тестовий контроль психолого-педагогічної підготовки магістрів та аспірантів : навч. посіб.; ДВНЗ «Ужгород. нац. ун-т». Ужгород : Говерла, 2017. 99 c.
  2. Сукнов М. Організація контролю навчальної діяльності студентів вищого технічного навчального закладу в умовах кредитно-модульного навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.09. Харків, 2007. 23 с.
  3. Шкавро В. Сучасні підходи до розроблення тестових завдань із мовознавчих дисциплін задля вимірювання навчальних досягнень студентів. Теоретична і дидактична філологія: зб. нак. пр. Серія «Педагогіка». Переяслав-Хмельницький: Домбровська Я.М., 2017. Вип. 26. 121-130 с.

Неоніла Тільняк