КПІ
ФЛ КПІ
 • Українська
 • English
 • Deutsch
 • Français

 • Тематика рефератів

  Культура як антропологічний феномен. Архетипи, прасимволи та прафеномени культури. Культура й цивілізація. Культурно-історичні типи цивілізації. Взаємодія національного й загальнолюдського в українській культурі. Ранні форми релігії. Антропоморфні наскельні зображення Кам’яної Могили.…

 • Українська мова за професійним спрямуванням

  Основна література: Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення: Навч. посіб. / Т.Б. Гриценко – Вінниця: Нова книга, 2003. – 480 с. – Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/98980/ Зарицький М.С. Переклад: створення…

 • Історія української культури

  Основна література: Бичко А.К. та ін. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Курс лекцій. – К.: 1993, С. 163-174. Бойко О.Д. Історія України. – К.: Академія, 2001. Грицай Я.Й.…

 • Основи редагування перекладу

  Енциклопедії. Довідники. Словники Великий тлумачний словник сучасної української мови (Укл. і ред. В.Т. Бусел). – К.; Ірпінь, 2002. Брагина Е.И. Редактирование сложных специальных видов текста: Справочное пособие. – М., 1991.…

 • Загальне мовознавство

    Основна: Бацевич Ф.С. Атмосфера спілкування: спроба психолінгвістичного дослідження // Мовознавство. – 2002. Бацевич Ф.С. Когнітивне і лінгвальне в процесах вербалізації // Мовознавство. – 1997. – №6. Бацевич Ф.С. Нариси…

 • Вступ до мовознавства

  Основна література: 1. Гируцкий А.А. Введение в языковедение: Учеб. пособие / А.А. Гируцкий. – Мн.: «ТетраСистемс», 2001. – 288 с. 2. Дорошенко С.І. Загальне мовознавство: Навч. посібник. – Київ: Центр навчальної літератури,…