КПІ
ФЛ КПІ
 • Українська

Методичні семінари

 • Мовна та мовленнєва компетентності як складові підготовкистудентів технічних спеціальностей

  Які завдання ставлять заклади вищої освіти під час мовної підготовки студентів технічних спеціальностей? Сьогодні перед ЗВО постають нові шляхи у підготовці концепції щодо змісту й організації навчання студентів технічних спеціальностей…

 • РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

  Сьогодні відбувається процес модернізації української освітньої системи, де компетентнісна парадигма освіти посідає ключове місце. Компетентнісний підхід передбачає не засвоєння студентами розрізнених знань і вмінь, а оволодіння ними у комплексі, адже…

 • ОСНОВНІ ПОРУШЕННЯ НОРМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ПІД ЧАС ДІЛОВОГО ЛИСТУВАННЯ

  Сучасна заклади вищої освіти потребують створення виховного простору, спрямованого на виховання конкурентоспроможної особистості, що володіє не лише високою кваліфікацією, а й є багатою творчою особистістю, що вміє правильно розробляти та…

 • Науково-методичний семінар «Війна, що змінила мову…»

  Питанням утворенням військової лексики займалися багато лінгвістів. Василенко Д.В. поділяє думку, що військовий вокабуляр складається з ядра – термінологічної лексики, і периферії – нетермінологічної, субстандартної лексики [5, с. 4]. До…

 • СНОБІЗМ У МОВНІЙ КОМУНІКАЦІЇ

  Процес професійної комунікації нині доволі складний. Перелік професій дуже широкий, а коло виконавців, обов’язків, ролей і обставин постійно зростає. Нам щодня  доводиться обмінюватися інформацією, домовлятися, вирішувати складні завдання тощо. Комунікативна…

 • Текст. Дискурс. Наратив. Загальна характеристика

  Поняття тексту. Конститутивні ознаки тексту. Сприймання та інтерпретація.          Текст (лат. textum – зв’язок, тканина, побудова) – зв’язна мова, письмове чи усне повідомлення, що характеризується завершеністю, цілісністю, зв’язністю, тобто упорядкованістю…