КПІ
ФЛ КПІ
 • Українська

Перелік питань для підготовки до екзамену з курсу „Українська мова за професійним спрямуванням”

 1. Функції мови у суспільстві. Інформаційна революція. Писемна традиція і суспільний розвиток
 2. Мовностилістичні та структурні особливості наукових робіт
 3. Статус української мови як державної
 4. Мовностильові особливості тексту документа
 5. Мовна політика в Україні
 6. Мовна норма. Типи мовних норм
 7. Мова і культура мовлення
 8. Комунікативні ознаки культури мови
 9. Кодифікація і стандартизація мови
 10. Принципи українського правопису
 11. Українська нормотворча традиція
 12. Прагматика висловлювання і мовна норма
 13. Соціолінгвістичний аспект культури мови
 14. Мовна норма у віртуальному просторі
 15. Стандарт і субстандарт. Нормативні вимоги до усного і писемного висловлювання
 16. Структура діалогу. Культура діалогу
 17. Офіційно-діловий стиль, його особливості. Мовні кліше
 18. Поняття про документ, його властивості та вимоги при його складанні
 19. Стилістична система української мови. Основні ознаки функціонування стилів
 20. Текст в теорії лінгвостилістики
 21. Український лексикон і фразеологія
 22. Тенденції сучасного спілкування 
 23. Мовленнєва діяльність як один з основних видів діяльності людини
 24. Науковий стиль як комунікативний феномен
 25. Правила  бібліографії до наукових робіт
 26. Спілкування і комунікація
 27. Основні закони спілкування
 28. Лексикографія. Типи словників
 29. Гендерні  та національні закони спілкування
 30. Вимоги до використання іншомовних слів у діловому мовленні
 31. Загальні вимоги до оформлення та особливості мови ділових паперів
 32. Функції спілкування.
 33. Жанри та види публічних виступів
 34. Явище полісемії в діловому мовленні
 35. Структура риторичного виступу
 36. Поняття про ораторську компетенцію
 37. Суржик і шляхи його подолання
 38. Основні частини риторики. Мистецтво аргументації
 39. Класифікація документів, національний стандарт України
 40. Стиль сучасного ділового спілкування
 41. Форми колективного обговорення професійних проблем
 42. Документація з кадрово-контрактних питань
 43. Стратегії поведінки під час ділової бесіди
 44. Термін як інструмент когнітивної діяльності
 45. Жанри наукових і навчально-наукових досліджень
 46. Кодифікація і стандартизація термінів у науковому контексті
 47. Наукова бібліографія
 48. Історія наукового словникарства в Україні
 49. Багатство мови і стилістична виразність мовлення в професійній сфері
 50. Фразеологія в науковому мовленні
 51. Вербальні та невербальні засоби комунікації наукового етикету
 52. Тематичні усні навчально-наукові презентації
 53. Складні випадки слововживання
 54. Лексика сучасної української мови з погляду її походження
 55. Мовностилістичні особливості наукових текстів
 56. Види і форми перекладу
 57. Анотування, реферування питомих українських та іншомовних наукових джерел
 58. Наукова стаття, вимоги ВАК до наукової статті
 59. Наукова лексикографія
 60. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового та розмовно-побутового стилів
Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки