КПІ
ФЛ КПІ
 • Українська

Підручники та навчальні посібники

 1. Завадська В.В., Кушлаба М.П. Сучасна українська мова в контексті культури. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022
 2. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2004. – 344 с.
 3. Берн Э. Игры в которые играют люди. Психология человеческих взаимотношений: Люди которые играют в игры. Психология человеческой судьбы: Пер. с англ. / Общ. ред. М.С. Мацковского; Послесловие Л.Г. Ионина и М.С. Мацковского. СПб.: 1992. – 400 с.
 4. Бондаренко Ю.Л. Українська мова за професійним спрямуванням [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів технічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8146
 5. Васенко Л.А., Дубічинський В.В., Кримець О.М. Фахова українська мова: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 272 с.
 6. Кобець М.М., Терьохіна С.М. Практикум з української мови за професійним спрямуванням [Електронний ресурс] : збірник вправ і завдань для самостійної роботи студентів технічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/9133
 7. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства: Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищи навчальних закладів. — К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. — 368 с.
 8. Культура фахового мовлення: Навчальний посібник / За ред. Н.Д. Бабич. – Чернівці: Книги –ХХІ, 2005. – 572 с.
 9. Куранова С.І. Основи психолінгвістики: навч. посіб. / С.І. Куранова. – К.: ВЦ «Академія». 2012. – 208 с.
 10. Мацько Л.І. Культура української фахової мови: Навч. посіб. / Л.І. Мацько, Л.В. Кравець. – К.: «Академія», 2007. – 360 с.
 11. Мацько Л.І. Риторика: Навч. посіб. / Л.І. Мацько, О.М. Сидоренко, О.М. Мацько. – К.: Вища шк., 2003. – 311 с. – Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/30201/
 12. Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови: Підручник. – К.: Вища школа, 2003. – 462 с.
 13. Олійник О.Б. Риторика: Навчальний посібник. – К.: Кондор. 2009. – 170 с.
 14. Ораторське мистецтво: Навчальний посібник для студентів вищ. навч. закл. юрид. спец. Видання друге / Н.П. Осипова, В.Д. Воднік, Г.П. Клімова та ін. За ред. професора Н.П. Осипової. – Х.: Одіссей, 2006. – 144 с. – Режим доступу: http://textbooks.net.ua/content/category/28/39/34/
 15. Пасинок В.Г. Основи культури мовлення: навч. посіб. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. – 228 с.
 16. Піз А., Піз Б. Мова рухів тіла. Розширене видання/ Пер. з англ. – К: ТОВ “Компанія ОСМА”, 2015. – 416с.
 17. Сайтарли І.А. Культура міжособистісних стосунків: Навч. посіб. – К.: Академвидав, 2007. – 2007. 240 с.
 18. Седнев А. Выступление без подготовки. Что и как говорить, если вас застали врасплох: Манн, Иванов и Фербер; Москва; 2014 – 109с. – Режим доступу: http://оратор.укр/books/20.pdf
 19. Середницька А.Я., Куньч З.Й. Українська мова за професійним спрямуванням: Навчальний посібник. / За ред. Канд. філол. наук Г.Л. Вознюка. – К.: Знання, 2010. – 211 с.
 20. Симоненко Т.В., Чорновол Г.В., Руденко Н.П. Українська мова за професійним спрямуванням: Практикум: Навчальний посібник. – К.: ВЦ «Академія», 2009. – 272 с.
 21. Стернин И.А. Основы речевого воздействия. Учебное издание. – Воронеж: «Истоки», 2012.- 178 с. – Режим доступу: http://sterninia.ru/files/757/4_Izbrannye_nauchnye_publikacii/Rechevoe_vozdejstvie/Osnovi_rechevogo_vozdeistviya2013.pdf
 22. Стернин И.А. Фактор адресата в речевом воздействии. – Воронеж: «Истоки», 2012. – 51 с. – Режим доступу: http://www.sterninia.ru/files/757/4_Izbrannye_nauchnye_publikacii/Rechevoe_vozdejstvie/Faktor_adresata-v_rechevom_vozdeistvyi.pdf
 23. Томан Іржі. Мистецтво говорити / Пер. з чес. В.І. Романця. – 3-е вид. – К.: Україна, 1996. – 269 с.
 24. Українська мова: Енциклопедія. – К.: Видавництво «Українська енциклопедія» ім. М.П. Бажана, 2004.
 25. Філоненко М.М. Психологія спілкування. Підручник. – К.: Цент учбової літератури, 2008. – 224 с.
 26. Хміль Ф.І. Ділове спілкування: Навчальний посібник. – К.: «Академвидав», 2004. – 280с.
 27. Хоменко І.В. Еристика: Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 280 с. – Режим доступу: http://shron1.chtyvo.org.ua/Khomenko_Iryna/Erystyka.pdf
 28. Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування: Навчальний посібник. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2007. – 230 с.
 29. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням: Підручник. – К., Алерта, 2013. – 696 с.
 30. Экман П. Психологя эмоций. Я знаю. Что ты чувствуешь. 2-е изд. / Пер. с англ. – СПб.: 2010. – 334 с.
 31. Ющук І.П. Українська мова. – К. Либідь. 2005. – 640 с. https://www.studmed.ru/view/yuschuk-p-ukrayinska-mova_b4e8cba998d.html
 32. Яшенкова О.В. Основи теорії мовної комунікації: Навч. посіб. / О.В. Яшенкова. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 312 с.

Інформаційні ресурси

 1. http://lcorp.ulif.org.ua/dictua (“Словники України”)
 2. http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_vocab_CD.htm (Електронні версії словників термінографічної серії Слово Світ)
 3. http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0000989 (Великий тлумачний словник сучасної української мови)
 4. http://r2u.org.ua (Академічний російсько-український словник за ред. А. Кримського)
 5. http://stalivyrazy.org.ua (Російсько-український словник сталих виразів)
 6. http://litopys.org.ua/ukrmova/um.htm (Українська мова : Енциклопедія)

Інші сайти

 1. http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_structure.htm (Організаційна структура, концептуальні засади і напрями діяльності Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології [ТК СНТТ])
 2. http://ulif.mon.gov.ua (Український лінгвістичний портал)
 3. https://zakon.rada.gov.ua/laws (законодавство України)
Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки