КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ.

 ЛУК`ЯНЧУК Л.Я.

 кандидат історичних науккафедра української мови, літератури та культури
Національний  технічний університет  України «КПІ».

МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ.

 Ключові слова: глобалізація, вестернізація, інтеграція, комунікація, мультилінгвізм, міжкультурна комуніка

Нагальною
потребою сьогодення в українському суспільстві є розуміння і спілкування більше ніж однією мовою. Науковці вивчають і систематизують досвід європейських країн вивчення іноземних мов з метою залучення в національну освітню систему. Однак для того, щоб людина висловила бажання додатково вивчати іншу мову потрібна мотивація, яка формується, перш за все, на основі знань теоретичних, історичних, політичних, економічних тощо та безпосередньо  пов`язана  з  навчанням  або отриманням роботи в інших країнах, чи в Україні і передбачає спілкування іноземною мовою. Однак, серед навчальних дисциплін для студентів технічних факультетів відсутній інтегрований навчальний курс, який би знайомив їх з процесами глобалізаціі, міжкультурною комунікацією, політикою мультилінгвізму тощо. Хоча в навчальних програмах деяких гуманітарних дисциплін є теми, де ці питання передбачено вивчати. Так, в навчальному курсі «Історія української культури» є тема «Специфіка трансформацій української культури кінця ХХ початку ХХ ст.». При вивченні її студенти знайомляться з розвитком культури України в умовах становлення інформаційного суспільства, з феноменом міжкультурного українського простору, європеїзацією, медіакультурою, культурою мережевого спілкування тощо. Але на всі ці питання навчальною програмою виділено всього 4 години (одна лекція і одне семінарське заняття), що є дуже замало. Крім того, ці теми, як правило, є в програмі останніми.


В зв`язку з цим знання деяких студентів не завжди відповідного рівня, а іноді взагалі відсутні, а саме: студенти не володіють термінологією, не орієнтуються в історико- культурній ситуації, не чули про політику мультилінгвізму, розроблену в країнах Євросоюзу і та ін. Так, з опитаних 45 студентів факультетів першого рівня університету лише 16 дали позитивну відповідь на питання «Чи знайоме вам слово мультилінгвізм?». На питання   «Що слово мультилінгвіз означає для вас?»    не відповів жоден студент.
Разом з тим, усі студенти вказали, що володіють трьома мовами (українською, російською, англійською), німецькою 3, французькою 6, іспанською 1, словацькою 1, білоруською 2. Відповіді на питання свідчать, що  студентська  молодь  хоче додатково вивчати інші іноземні мови (західні або східні), бути членами клубів або громадських організацій для більш глибокого ознайомлення з культурою країн Європи, Азії, Америки. Декілька студентів вважають недостатнім рівень своїх знань іноземної мови. Побудова стратегії мовної політики України відбувається з урахуванням європейських інтеграційних процесів, а саме реалізації ідентичної політики навчання іноземних мов. Це буде сприяти впровадженню мовної політики ЄС на шляху інтеграції України в Європу та європейський освітній простір, забезпеченню можливостей працевлаштування для громадян Європи, підвищенню їхньої конкурентоспроможності, відкриває більший доступ до освітніх послуг і прав людини, впливає на побудову європейського суспільства через міжкультурне спілкування [13].
Таким чином,в умовах глобалізації для розвитку міжкультурної комунікації (основного способу людського спілкування) важливе значення належить державній мовній політиці, яка повинна фінансуватися і проводитися з урахуванням потреб суспільства. В сучасному суспільстві мовна політика  це   політика мультилінгвізму.