КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Звіт

 Звіт про проведення  гуртка  «Культура наукової мови»

на тему: « Список використаної літератури як частина будь-якої дослідницької роботи, нові вимоги до оформлення бібліографічного опису

літературних джерел»

Дата, місце: 15.04.2015 р., НТУУ «КПІ».

Час проведення: 14:15 – 16:00.

Керівники гуртка:Тільняк Н.В., Сидоренко Л.М. викладачі кафедри  української мови, літератури та культури.

Мета:познайомити гуртківців зосновними правилами алфавітного розміщення бібліографічних записів та вимогами до оформлення бібліографічногоопису наукових джерел.

Науково-дослідницька робота студента полягає у  написанні курсових, бакалаврських, дипломних, магістерських  праць,  і є однією із найяскравіших форм інтелектуального самовираження студента, що засвідчує рівень його професійної та інтелектуальної зрілості.Список використаної літератури є частиною будь-якої дослідницької роботи, його подають після основного тексту. Список інформує про використані, цитовані та (або) рекомендовані документи, що дозволяє акумулювати, як правило, найважливішу бібліографічну інформацію за темою публікації, підтвердити достовірність і точність запозичень: цитат, фактів, таблиць тощо, на основі яких будується дослідження [3].

Список використаної літератури є бібліографічним посібником, тому кожний документ, що включено до списку, повинен бути описаний відповідно до вимог таких стандартів: ДСТУ 3582—97 «Скороченняслів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила»; ГОСТ 7.12—93 «Библиографическаязапись. Сокращениеслов на русскомязыке. Общиетребования и правила»; ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»; ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 «Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання».

Назва бібліографічного списку, як правило, повинна характеризуватийогозміст та призначення. В науковихвиданнях, курсових і дипломних роботах використовуютьстандартніназви: «Список літератури», «Бібліографічний список», а такожмодифікації: «Список цитованої (використаної, рекомендованої) літератури (джерел, документів)» та ін.

Для бібліографічного списку курсових і дипломних робіт у галузі суспільних наук можна рекомендувати назву «Список використаної літератури та джерел». Якщо в них використано переважно неопубліковані документи то «Список використаних джерел та літератури».

Всі бібліографічні записи в бібліографічних списках рекомендується нумерувати, що дає уяву про розміри списку, полегшує його використання. Нумерація є суцільною для всього бібліографічного списку, номер ставиться перед бібліографічним записом і відокремлюється від нього крапкою.

Форма зв’язкубібліографічного списку з текстом:

— якщо позиції в бібліографічному списку пронумеровано, в тексті в квадратних дужках наводять номер відповідного бібліографічного запису.

Наприклад:

«Просвіти»Таврійської губернії у серпні 1918 р. існували по селах Берестове, Балицьке, Інозовка, Петропавлівка, Попівка, Успенівка, Чернігівка та у місті Великий Токмак.

— якщо бібліографічні записи не пронумеровано, то в тексті в круглих дужках вказують прізвище автора (з ініціаламичи без, але однаково у всьомувиданні) або перші три слова назви при відсутності автора.
Наприклад:
Методика вимірювань аналогічнаописанійраніше (Цидилковський І. М., 1956).

У залежностівід характеру роботи авторам пропонується на вибір 3 варіантирозташуваннябібліографічнихзаписів у списках: алфавітне, хронологічне татематичне.
 

 

Типовіприкладибібліографічногоопису

Один автор 

Голікова Т. В.Державне управління територіальним економічним розвитком: теорія і практика:монографія / Т. В. Голікова; Нац. акад. держ. упр. при ПрезидентовіУкраїни. — К. : НАДУ, 2007. — 294 с. 

 

Крейґ Р.Інтернет-журналістика: робота журналіста і редактора у нових ЗМІ / Ричард Крейґ; пер. з англ. А. Іщенка. — К. :Києво-Могилян. акад., 2007. — 323 с. 

 

Яцина О. А.Архітектурна симфонія Харкова / О. А. Яцина; [пер. англ. О. В. Чайка]. — Х. : Колорит, 2008. — 175 с. — (Серія "Українська колекція"). 

 

Касьянова Г. В.Фізика:тренув. тести / [Касьянова Г. В.]. — Х. :Торсінг плюс, 2008. — 93 с. : іл., табл. — (Зовнішнє незалежн еоцінювання). 

 

Качур В. О.Суспільно-політичнийустрійКанади в ХVII — 60-х роках ХІХ ст. : монографія / Качур В. О. — К. : Магістр — ХХІ сторіччя, 2008. — 149 с. 

 

Кельман Л. М.Правозастосовна діяльність: фактори впливу:монографія / КельманЛідіяМихайлівна ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів ;Тернопіль : Терно-граф, 2009. — 191 с.

Два автори 

Кенігбауер К. Р. де. Іспанська за 30 днів: [компакт-курс з аудіосупроводом] / Кармен Р. де Кенігбауер і ХардаКувер. — К. : Методика, 2007. — 288 с. 

 

Кузьміна Л. М.Хвилі і середовище. Припущення та наближення / Л. М. Кузьміна, М. І. Скіпа; НАН України, Від-нягідроакустики Мор.гідрофіз. ін-ту. — К. : Наук.думка, 2008. — 141, [1] с. 

 

Матеріаликонференцій, з’їздів 

Теоретичні та практичні підходи до впровадження нового покоління освітньо-професійних програм і навчальних планів підготовки фахівців: шляхи розвитку : зб. матеріалів наук.-метод. конф., 6—8 лют. 2007 р. / [редкол.: А. М. Колот та ін.]. — К. : КНЕУ, 2007. — Ч. 1. — 586, [14] с.

                                                     Довідкові видання 

 

Енциклопедії

Українська мова :енциклопедія / редкол.: Русанівський В. М., Тараненко О. О. (співголови) [та ін.] ; НАН України [та ін.]. — К. :Укр. енцикл., 2004. — 820 с., [4] арк. іл. 

 

Сучасна енциклопедія тваринництва : 1200 порадфахівців / [уклад. Биковська Н. З.; пер. з рос. Кузьменко О. В.]. — Донецьк : БАО, 2005. — 351 с. 

Довідники 

 

Адміністративно-територіальний устрій України : довідник / [авт.-упоряд.: А. І. Жежера та ін.] ; Держ. п-во "Держ. картогр.-геодез. фонд України". — К. : Укркартгеофонд, 2005. — 797 с. 

Практика розгляду господарських спорів судами України. Довідник на 2006 рік: збірник. — К. :Юрид. практика, 2006. — 255 с.

                                                              Словники

Міжнародні фінанси:термінол. слов. / С. Я. Єлецьких, С. Є. Борисова, Ю. О. Гетьманенко, О. В. Свідрак; Донбас. держ. машинобудів. акад. — Краматорськ : ДДМА, 2007. — 63 с.

                                                           або 

Міжнародні фінанси:термінол. слов. / С. Я. Єлецьких [та ін.];Донбасдерж. машинобудів. акад. — Краматорськ : ДДМА, 2007. — 63 с. 

Яценко І.Польсько-українсько-російський словник юридичної термінології: близько 30 тис. сл. і словосполучень : близько 1 тис. скорочень / Ігор Яценко ; підзаг. ред. С. Яценка. — К. : Консультант, 2007. — 670 с. 

 

Хімія: укр.-рос., рос.-укр. слов. найбільш уживаних слів, словосполучень і термінів / [авт.-упоряд. М. М. Ольховик]. — Х. :Халімон Л. В., 2008. — 32 с. 

 

                                             Бібліографічніпокажчики
Систематичний покажчик дисертацій, наявних у фонді Науково-технічної бібліотеки ім. проф. Г. І. Денисенка НТУУ "КПІ" (1972—2002 рр.) / [уклад. З. Д. Стерехова; ред. В. Г. Дригайло] ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Наук.-техн. б-ка. —  К. : НТУУ "КПІ", 2008. — 420 с.

                                                Законодавчіматеріали

Окремовидані

КодексУкраїни про надра. Лісовий кодекс України. Водний кодекс України. Повітряний кодекс України:чиннезаконодавствозізмін. та допов. станом на 1 трав. 2005 р.: (відповідаєофіц. текстові). — К. : Паливода, 2005. — 160 [1]

                                              Використана література:
www.library.kpi.ua/system/files/metod_rekom_skladan_spisk..
library.khadi.kharkov.ua/chitachevi/pravila-oformlennja-sp..lnu.edu.ua/mediaeco/biblioteka/Yurash-Metodychka.doc