КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська
  • English

Наукові інтереси викладачів кафедри

Наукові інтереси викладачів кафедри лежать у різноманітних наукових сферах – лексикології, лексикографії, філософії мови, методики викладання мови, теорії літератури, стилістики, соціолінгвістики, теорії перекладу, семіотики.

Діяльність кафедри як гуманітарного підрозділу політехнічного університету зумовлює направленість значної частини наукових розробок професорсько-викладацького складу. Зокрема, цим обумовлюється увага до лексикографічного опрацювання мови.

Фундаментальними для сучасної політехнічної освіти є двомовні лексикографічні праці Онуфрієнко О.П.: “Новий англо-український політехнічний словник” (упор. В.В. Бутник (2008, ~125 000 од.) та “Новий німецько-український політехнічний словник” (робота триває). Компактні галузеві словники розроблені Решетиловим К.В. (“Російсько-український словник технічної термінології” (Ел. ресурс – К.: НТУУ “КПІ”, 2012. – 86с. і “Російсько-український словник зварювальної термінології” (вид.з грифом ел. засобу навч. призначення ЗФ 8/3-12). – К.: НТУУ “КПІ”, 2012. – 66с.) та Бережною Г.В. (“Російсько-український математичний словник” (~1000 од.), запланований до друку у 2012 році).

Одномовні словники гуманітарного тематичного спрямування розроблено Веселкою Н.Г., Сидоренко Л.М., Тільняк Н.В. (“Словник-довідник з культурології”, 2008. – 154с.).

Ці праці, що застосовуються в навчальній практиці політехнічного вишу, мають і самоцінне значення як джерело кодифікованого знання про навколишній світ, що творить підгрунтя для розгортання пізнавальної діяльності сучасної людини.

Питання методики викладання, організації навчального процесу дістали висвітлення у роботах Герасимчук В.А., Карбовської О.І., Лук’янчук Л.Я., Онуфрієнко О.П., Тільняк Н.В.

Теоретичним засадам дослідження словникового складу мови присвячено низку робіт з лексикології (Березовенко А.В., Мислович Н.М., Сидоренко Л.М., Тільняк Н.В.), в тому числі з пареміології (Братусь М.Ф.) та термінографії (Онуфрієнко О.П., Решетилов К.В., Тільняк Н.В.), теорії перекладу (Онуфрієнко О.П., Сидоренко Л.М.), мовної інтерференції (Онуфрієнко О.П., Решетилов К.В.).

Значущою частиною наукового доробку викладачів кафедри є дослідження з філософії мови та семіотики (Березовенко А.В., Герасимчук В.А.), лінгвостилістики і лінгвопоетики (Братусь М.Ф., Нечипоренко А.Ф.), лінгвокраїнознавства (Братусь М.Ф.), культурології (Герасимчук В.А., Динікова Л.Ш., Новак О.М., Онуфрієнко О.П.), соціолінгвістики (Березовенко А.В.), літературознавства (Бондаренко Ю.Л., Герасимчук В.А., Нечипоренко А.Ф., Новак О.М., Онуфрієнко О.П.).

Широкий спектр та інтердисциплінарний характер наукових інтересів професорсько-викладацького складу кафедри забезпечує високий рівень викладання найрізноманітніших дисциплін гуманітарного блоку політехнічної освіти.

Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки