КПІ
ФЛ КПІ
 • Українська

Кривенко Сергій Миколайович

Кривенко Сергій Миколайович

ДОЦЕНТ

Контакти:

(097) 342-70-09

kryvenkosergi@gmail.com;

Viber –  https://viber.click/70973427009

Telegram – https://t.me/sergi_1971

https://www.facebook.com/profile.php?id=100033021438125

web-сторінка викладача – intellect.kumlk.kpi.ua/profile/ksm53

НАУКОВІ ПРАЦІ

 1. Кривенко С.М. Антиномія теоретичної і художньої практики Михайла Семенка // Літературознавство: Збірник наукових праць докторантів, аспірантів і пошукувачів ІДПІ. – Ізмаїл, 1997. – С. 18-21
 2. Кривенко С.М. Етюд “Стріл” Михайла Могилянського (до проблеми художнього психологізму прози письменника) // Наука і сучасність: Збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Ч. 1. – К., 1998. – С. 182-187
 3. Кривенко С. Мотиви вбивства та самовбивства в творчості М.М. Могилянського // Вісник: Літературознавчі студії / Міжнародний інститут лінгвістики і права. – Вип. 2. – К., 2000. – С. 66-71
 4. Кривенко С.М. Історія крізь призму одного оповідання: Михайло Могилянський та його “Вбивство” // Вісник НАН України. – 1999. – № 9. – С. 57-64
 5. Кривенко С. Поезія Михайла Могилянського // Сіверянський літопис. – 2000. – № 2. – С. 130-135
 6. Кривенко С.М. Драматургія Михайла Могилянського // Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту. – Вип. 8. – Ізмаїл, 2000. – С. 157-161
 7. Кривенко С. Романістика Михайла Могилянського: жанрові модифікації // Слово і час. – 2000. – № 11. – C. 37-44
 8. Кривенко С. Новелістика Михайла Могилянського: проблематика і поетика // Літературний Чернігів. – 2003. – № 2. – С. 92-99
 9. Кривенко С. Романістика Михайла Могилянського: проблематика і поетика (1829-1941) // Київська старовина. – 2004. – № 3. – С. 38-65
 10. Кривенко С. Морально-етична проблематика малої прози Михайла Могилянського // Вісник Київського славістичного університету. Серія: Філологія. – К.: КСУ, 2005. – Вип. 25. – С. 65-75
 11. Кривенко С. Франкіана Михайла Могилянського // Літературний Чернігів. – 2006. – № 3. – С. 126-130
 12. Кривенко С. „Я вже мав нагоду писати вам…”. Галина Мазоха „Відлуння епохи: письменницький епістолярій другої половини ХХ століття”: Науково-документальне видання. – К.: Міленіум, 2006. – 140 с. // Вісник Київського славістичного університету. Серія: Філологія. – К.: КСУ, 2005. – Вип. 33. – С. 231-233
 13. Кривенко С. Гумористично-сатиричні оповідання Михайла Могилянського // Вісник Київського славістичного університету. Серія: Філологія. – К.: КСУ, 2007. – Вип. 34. – С. 58-62
 14. Кривенко С. Михайло Могилянський. Літературний портрет письменника // Історія української літератури ХХ століття: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. проф. Кузьменка В.І. (К.: КСУ, 2007)
 15. Кривенко С. Михайло Могилянський про Тараса Шевченка // Слово і час. – 2008. – № 7. – С. 23-33
 16. Кривенко С. Ранній Павло Тичина у відгуках Михайла Могилянського // Слово і час. – 2009. – № 5. – C. 100-109
 17. Кривенко С. Жанрово-родовий синтез у ліричній драмі Івана Франка «Зів’яле листя» (на матеріалі ІІІ жмутку) // Studia methodologica. – Випуск 33. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – С. 100-104
 18. Кривенко С. Жанрова своєрідність роману «Честь» Михайла Могилянського // Літературний Чернігів. – 2012. – № 1. – С. 107-117 (анотація)
 19. Кривенко С. Антології шевченківські // Шевченківська енциклопедія: В 6 т. – Т. 1.: А – В. – К., 2012. – С. 214-218 (анотація)
 20. Кривенко С. Михайло Могилянський. Літературний портрет письменника // Історія української літератури ХХ – початок ХХІ століття: У 3 т. : Навчальний посібник / За ред. проф. Кузьменка В.І. – К.: Академвидав, 2013. – Т. 1. – С. 148-160 (Гриф МОН України. Лист № 1/11 – 3149 від 06.03.2012 р.) (анотація)
 21. Кривенко С. Михайло Могилянський // Шевченківська енциклопедія: В 6 т. – Т. 4.: М – Па. – К., 2013. – С. 284-285 (анотація)
 22. Кривенко С. Твори Т.Г. Шевченка в українських літературних альманахах // Київський політехнік. – 2014. – 9 берез. (№ 9). – С. 3
 23. Кривенко С. Презентація «Шевченківської енциклопедії» // Київський політехнік. – 2014. – 17 квіт. (№ 14). – С. 4 (анотація)
 24. Кривенко. Психологізм малої прози Михайла Могилянського // Літературний Чернігів. – 2014. – № 1. – С. 165-177
 25. Кривенко С. Біля витоків слов’янської писемності // Київський політехнік. – 2015. – 4 черв. (№ 19). – С. 4
 26. Кривенко С. Михайло Могилянський – популяризатор творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : зб. наук. пр. – К. : КНУ ВПЦ «Київський університет», 2017. – Вип. 20. – С. 54-63
 27. Кривенко С. Русифікація розмовної сфери: чинники та наслідки // Взаємодія одиниць мови і мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції 20 квіт. 2017 р. – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017. – С. 123-127
 28. Кривенко С. Михайло Могилянський у колі неокласиків // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : зб. наук. пр. – К. : НАУ, 2017. – Вип. 36. – С. 110-117
 29. Кривенко С. Михайло Могилянський // Франківська енциклопедія: у 7 т. / редкол.: М. Жулинський, Є. Нахлік, А. Швець та ін. ; Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Інститут Івана Франка НАН України / наук. ред. і упоряд. Є. Нахлік. – Львів: Світ, ? – Т. 2. Готується  до друку

Методична робота

Підвищення кваліфікації
 1. 01.08.2011-25.08.2011 – стажування у відділі рукописних фондів і текстології Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України. Здійснював систематизацію і науковий опис архіву І.Я. Айзенштока (Фонд 182). Довідка про стажування від 7.11.2011 р. (реєстраційні реквізити довідки: № 130/451).
 2. 26.02.2015-15.03.2015 – курси за програмою підвищення кваліфікації «Розроблення дистанційних курсів з використанням платформи Moodle» при Українському інституті інформаційних технологій в освіті НТУУ “КПІ”.
 3. Підвищення кваліфікації – курси за програмою підвищення кваліфікації «Створення і використання веб-ресурсів навчальної дисципліни» при Українському інституті інформаційних технологій в освіті КПІ ім. Ігоря Сікорського (Сертифікат про підвищення кваліфікації № 5335, серія ПК).

Науково-методичний семінар «Використання освітніх інноваційних методів навчання у викладанні гуманітарних дисциплін студентам НТУУ «КПІ» (про семінар)

Гурток:

 1. Протягом 2013/2014 та 2014/2015 навч. років керував роботою наукового гуртка з сучасної української літератури.
 2. Розробив програму роботи цього наукового гуртка.

Конференції:

 1. Наукові читання, присвячені творчості Т.Г. Шевченка (15 березня 2013 р., НТУУ «КПІ») // Мотиви родини / самотностів творчості Т. Шевченка
 2. Міжвузівська науково-практична конференція студентів «Феномен Тараса Шевченка в контексті розвитку української культури», 9 квітня 2014 р., НТУУ «КПІ» // Біблійні мотиви в творчості Т. Шевченка
 3. Міжвузівська науково-практична конференція студентів «Феномен Тараса Шевченка в контексті розвитку української культури», 9 квітня 2014 р., НТУУ «КПІ» // Кохання як імпульс поетичних інтенцій Т. Шевченка
 4. Міжуніверситетська науково-практична конференція студентів на тему «Українська культура: вчора, сьогодні, завжди», 12 листопада 2014 р., НТУУ «КПІ» // Вплив християнства на культуру Київської Русі
 5. Виступив з доповіддю «Проблематика і поетика драматургії Альбера Камю» на літературних читаннях, присвячених 100-річчю від дня народження А. Камю, що відбулися в Національному музеї літератури України 7 листопада 1913 р.
 6. Взяв участь у роботі круглого столу, присвяченого 140-й річниці від дня народження Михайла Могилянського. Виступив з доповіддю «М. Могилянський у колі неокласиків». Засідання відбулося 4 грудня 2013 р. у приміщенні Інституту історії, етнології і правознавства імені О.М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка
 7. Взяв участь у роботі круглого столу-презентації «Шевченківська енциклопедія: минуле, сучасне, майбутнє». Виступив з доповіддю «Персональні літературні енциклопедії як явище літературознавства». Презентація відбулася 19 березня 2014 р. у НТУУ «КПІ»
 8. Взяв участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Документ, мова, соціум: теорія та практика» (Київ, 10-11 ківтня 2014 р.), що відбулася в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв. Виступив з доповіддю «”Соціальний факт” і “соціальний фактор” у літературознавчій концепції Михайла Могилянського»
 9. Взяв участь у роботі науково-практичної конференції «Гуманітарні засади національної технічної освіти» з нагоди 25-ліття кафедри української мови, літератури та культури НТУУ «КПІ». Тема доповіді: «Михайло Могилянський – популяризатор творчості Тараса Шевченка». Конференція відбулася 10 грудня 2014 р.
 10. Взя участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Дунайські наукові читання: європейський вимір і регіональний контекст», Ізмаїльський державний гуманітарний університет, м. Ізмаїл. Тема доповіді: «Роман «Честь» Михайла Могилянського»: проблематика і поетика. Конференція відбулася 15-17 жовтня 2015 р.
 11. Виступив з доповіддю на круглому столі «Сучасні проблеми вивчення життя і творчості Т.Г. Шевченка» (24.03.2016). Тема доповіді: «Фонд І.Я. Айзенштока в Інституті літератури імені Т.Г. Шевченка як джерело дослідження шевченкознавчої проблематики»
 12. Взяв участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Бестіарний код у діалозі культур: традиція та сучасність», Херсонський державний університет, м. Херсон. Тема доповіді: «Бестіарні мотиви в творчості Юрія Винничука». Конференція відбулася 7-8 жовтня 2016 р.
 13. Взяв участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Всесвіт Тараса Шевченка». КНУ імені Т. Шевченка, 10 березня 2017. Тема доповіді: «Статті Михайла Могилянського про Тараса Шевченка в газеті «Речь»
 14. Взяв участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Взаємодія одиниць мови і мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти», КПІ ім. Ігоря Сікорського, 20 квітня 2017. Тема доповіді: «Русифікація розмовної сфери: чинники та наслідки»
 15. Взяв участь у роботі ІІІ Міжнародної наукової конференції «Мова: класичне – модерне – постмодерне». Національний університет «Києво-Могилянська академія», 16 листопада 2017. Тема доповіді: «Гендерна своєрідність рекламних текстів»
 16. Взяв участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Корифеї української літератури і науки: фундаментальний внесок неокласиків», присвяченої 95-літтю кафедри української літератури НПУ імені М.П. Драгоманова та 80-річчю від дня трагічної загибелі її професорів Миколи Зерова та Павла Филиповича. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова Літературно-меморіальний музей Максима Рильського, 10-11 листопада 2017. Тема доповіді: «Неокласичний славлю хист: Михайло Могилянський у колі неокласиків»
 17. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Від словника Бориса Грінченка до сучасних лексикографічних систем» (11.12.2018, м. Київ)
 18. «ЕнеЇда»: науково-популярний стиль у вимірах кулінарного шоу» // Українська мова і міжкультурна комунікація у глобалізованому світі: виклики та перспективи : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 18 жовтня 2019 року [Електронне видання]. – Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – С. 60-66. – 118 с.

Науково-методичні семінари кафедри:

 1. Виступив з доповіддю на науково-методичному семінари кафедри. Тема доповіді: «Проблеми вивчення усного спілкування: пошанна та гіперпошанна множина». Семінар відбувся 11 березня 2015 р.
 2. Виступив з доповіддю на науково-методичному семінари кафедри. Тема доповіді: «Мовна політика за кордоном у світлі мовної ситуації в Україні». Семінар відбувся 18 листопада 2015 р.
 3. Участь у роботі науково-методичного семінару «Перспективи використання системи moodle в освітньому процесі». Семінар відбувся 20 квітня 2016 р.
 4. Виступив з доповіддю на науково-методичному семінари кафедри. Тема доповіді: «Мова як чинник національної безпеки». Семінар відбувся 8 червня 2016 р.
 5. Виступив з доповіддю на науково-методичному семінари кафедри. Тема доповіді: «Сучасна розмовна українська мова = російська?» Семінар відбувся 8 лютого 2017 р.
 6. Виступив з доповіддю на науково-методичному семінари кафедри. Тема доповіді: «Особові співвідношення у науковому дискурсі (Ми авторське)» Семінар відбувся 12 квітня 2017 р.
 7. Виступив з доповіддю на науково-методичному семінари кафедри. Тема доповіді: «Чистота мови в комунікативно-прогматичному аспекті)» Семінар відбувся 8 листопада 2017 р.

Олімпіади:

І етап V Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Г. Шевченка в НТУУ «КПІ», Факультет прикладної математики.

І етап V Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Г. Шевченка в НТУУ «КПІ», Факультет прикладної математики.

Участь у роботі конкурсного журі ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури. Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (з 15 до 18 квітня 2019 р.).

Позааудиторна робота зі студентами

 1. Відвідано зі студентами І курсу ФІОТ (гр. ІК 21) художню виставку Євгена Безніска «Та не однаково мені…» [Художня шевченкіана митця] в Національному музеї літератури (21 травня 2013)
 2. Відвідано зі студентами І курсу ФІОТ (гр. ІК 21) творчий вечір пам’яті Миколи Сома в Національному музеї літератури (5 червня 2013)
 3. Відвідав зі студентами І курсу ФТІ (гр. РБ-31) персональну виставку відомого українського художника Юрія Галіцина «Жива твоя Лінія…» в Національному музеї літератури України (7 листопада 2013 р.)
 4. Відвідав зі студентами ІV курсу ВПІ (гр. СЕ-01, 02) виставку до 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка у філії Національного музею літератури України (31 березня 2014 р.)