КПІ
ФЛ КПІ
 • Українська

Завадська Вікторія Валеріївна

Завадська Вікторія Валеріївна

ДОЦЕНТ

Закінчила КНУ ім. Тараса Шевченка, філологічний факультет (1996).

Кандидат філологічних наук.

Автор більш ніж 40 наукових публікацій.

Сфера наукових інтересів – фольклор, міфологія, культурологія.

На кафедрі працює з 2012 року. 

Контакти:

(095) 450-91-24

ptits@ukr.net

https://www.instagram.com/zavadska9/?hl=uk

https://www.facebook.com/profile.php?id=100014942022522

web-сторінка викладача – intellect.kumlk.kpi.ua/profile/zvv58, https://sites.google.com/site/kpiukrmova/

Викладає навчальні дисципліни: «Українська мова професійного спрямування», «Засади усного професійного спілкування (Риторика)», «Культурологія», «Історія української культури: код нації».

Наукова робота

Участь у конференціях

Учасник близько 20 наукових конференцій, серед яких:

 1. Щорічні Всеукраїнські наукові фольклористичні читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській» (Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка) (2011, 2013 рр.)
 2. Щорічна Міжнародна наукова конференція «Одеські етнографічні читання» (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова) (2011-2015 рр.)
 3. ІІ Всеукраїнська наукова конференція «Політика пам’яті в теоретичному й практичному вимірах» (Рівненський державний гуманітарний університет, Український інститут національної пам’яті) (2015 р.)
 4. Міжнародна наукова конференція «Художні модуси хронотопу в культурно-мистецькому дискурсі» (2016 р.)
 5. Всеукраїнська наукова конференція «Підвищення якості освіти: стан, проблеми, перспективи» (2017 р.)
 6. IV Міжнародний науковий семінар «Концептуальні проблеми функціонування мови в полікультурному просторі» (2017 р.)
 7. VI Міжнародний науковий семінар «Концептуальні проблеми функціонування мови в полікультурному просторі». Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. 30 березня 2017 р.
 8. Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Підвищення якості освіти: стан, проблеми, перспективи». Криворізький державний педагогічний університет. 27-28 квітня 2017 р.
 9. XVІІІ Міжнародна наукова конференція «Новітні чинники формування особистості майбутніх фахівців системи охорони здоров’я» (2016, 2018 рр.)
 10. ХVІІІ Міжнародна наукова конференція «Новітні чинники формування особистості майбутніх фахівців системи охорони здоров’я» (21.03.2018, м. Київ)
 11. ІІ Всеукраїнські наукові читання за участю молодих учених «Філологія початку ХХІ сторіччя: традиції та новаторство» (24-25 квітня 2018 р., м. Київ)
 12. VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Культура мови в українському суспільстві» (19-20 квітня 2018 р., м. Дніпро)

Публікації

Більше 40 наукових публікацій, серед них:

 1. Міфологічний світогляд як елемент колективної пам’яті сучасної людини // Збірник ІІ Всеукраїнської наукової конференції «Політика пам’яті в теоретичному й практичному вимірах». – Рівне, 2015. – 10 стор (анотація)
 2. Кров як відповідник живої істоти у традиційному та сучасному світогляді // Третя Міжнародна наукова конференція присвячена 150-річчю ОНУ імені І.І. Мечникова «Етнічна культура в глобалізованому світі». – Одесса: Освіта України. – 2014. – C 20-30 (анотація)
 3. Сприйняття «страшного» у традиційній та постмодерній вербальній культурі (порубіжжя століть) // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Одеські етнографічні читання». – Одеса: вид-во КП ОМД, 2014. – С. 229-239 (анотація)
 4. Про деякі тенденції часопросторового сприйняття дійсності у чорнобильських анекдотах // Локальні та регіональна специфіка традиційної культури. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Одеські етнографічні читання». – Одесса: вид-во КП ОМД, 2013. – С. 224-233 (анотація)
 5. Поезія Тараса Шевченка «Заворожи мені, волхве…» – еклектика християнсько-релігійного та традиційно міфологічного сприйняття // Література. Фольклор. Проблеми поетики. – Вип. 38. Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – К., 2013. – С. 90-93 (анотація)
 6. Коли «вікно» не є вікном, або ще раз про сучасну українську ІТ-термінологію // Українське мовознавство: Міжвідомчий науковий збірник. – 2013. – Вип. 43. – КНУ ім. Т. Шевченка. – С. 20-26 (анотація)
 7. Символіка ложки у міфологічному світогляді слов’ян // Література. Фольклор. Проблеми поетики. – Вип. 36 Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – К., 2012. – С. 105-115
 8. Страх як ознака живого у ритуально-міфологічному комплексі // Література. Фольклор. Проблеми поетики.: Вип. 35 Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – К, 2011. – С. 194-201
 9. Роль слова у етновиховній системі українців // Українознавчий альманах. Випуск 5. – Київ, 2011. – С. 153-156 (анотація)
 10. Про деякі рудименти давніх обрядів у сучасному міському весіллі // Весільна обрядовість у часі і просторі. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Одеські етнографічні читання». – Одеса: вид-во КП ОМД, 2010. – С. 116-126 (анотація)
 11. Ложка як антропоморфний образ української міфології // Матеріали до української етнології. Збірник наукових праць НАН України ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. Асоціація етнологів. – Вип. 4 (7). – К., 2004. – С. 232-236 (анотація)
 12. Мережа Інтернет як глобальний комунікативний міфопростір: предметно-символічна суть // Етнічна культура в глобалізованому світі : Збірка науковихпраць П’ятої та Шостої Міжнародних наукових конференцій студентів, аспірантів та молодих вчених / Колектив авторів. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2016. – С. 44-51. Електронний доступ: https://drive.google.com/file/d/0ByPJo9c-A6fwMW1iUGhjQkt1TFE/view (анотація)
 13. Зворотній зв’язок між учнем та вчителем: методи встановлення // Підвищення якості освіти: стан, проблеми, перспективи: матеріали Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (м. Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний університет, 27-28 квітня 2017 р.) [за заг. ред. Л.О. Савченко]. – Кривий Ріг: КДПУ, 2017. – С. 115-118
 14. Мережа Інтернет як глобальний комунікативний міфопростір: предметно-символічна суть // Етнічна культура в глобалізованому світі : Збірка науковихпраць П’ятої та Шостої Міжнародних наукових конференцій студентів, аспірантів та молодих вчених / Колектив авторів. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2016. – С. 44-51. Електронний доступ: https://drive.google.com/file/d/0ByPJo9c-A6fwMW1iUGhjQkt1TFE/view
 15. До питання часової ідентифікації у фольклорі // Наукові записки. – Випуск 148. – Серія: Філологічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – С. 74-81
 16. Мислетворчі засади мовної діяльності людини як теоретична основа формування мовної культури у студентів медичних і фармацевтичних внз // Новітні чинники впливу на формування особистості студента-майбутнього лікаря: Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції, Киів, 23 березня 2016. – К.: КМУ УАНМ, 2016. – С. 51-54
 17. Позачасовість як характерна ознака фольклорного твору // Художні модуси хронотопу в культурно-мистецькому дискурсі: збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції (26-27 травня 2016 р.) / [Ред.-упоряд. Н.Ю. Акулова]. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2016. – С. 80-82
 18. Гідроніми як позначення просторової межі у фольклорних текстах // Зб. VІІ Міжнародної наукової конференції «Кодима: історія і культура порубіжжя східної і західної цивілізацій». – Одеса: Освіта України, 2016. – С. 134-146. Електронний варіант: https://drive.google.com/file/d/0ByPJo9c-A6fwMVhMOW9nNEdvRzA/view
 19. Зворотній зв’язок між учнем та вчителем: методи встановлення // Підвищення якості освіти: стан, проблеми, перспективи: матеріали Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (м. Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний університет, 27-28 квітня 2017 р.) [за заг. ред. Л.О. Савченко]. – Кривий Ріг: КДПУ, 2017. – С. 115-118
 20. Мережа Інтернет як комунікативний міфопростір // Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. статей / відп. ред. О.Г. Хомчак. – Мелітополь: МАПУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – Вип. 7 – С. 137-140
 21. Про особливості збирання та публікації українського фольклору напередодні та під час Другої світової війни (подано до друку) // Український смисл. Зб. наук. праць. Свідоцтво про держ.реєстрацію засобу масової інформації серії КВ№19877-9677 ПР від 19.03.2013. Зб. Індексується в INDEX COPERNICUS (Польща). Кількість сторінок поданої статті – 12. Дата подання 24.02.2018
 22. Фольклорно-міфологічні мотиви у повісті Софії Андрухович «Старі люди» // Науковий журнал «Молодий вчений». – № 4.2 (68.2) квітень 2019. – С. 76-82
 23. Кров як носій екзистенції у міфологічному світогляді українців // Міжнародна конференція Фольклор – стратегічний ресурс нації. Дванадцяті фольклористичні читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській (програма, тези доповідей). – Київ, 2019. – С. 53 – 56

Методична робота

Участь у семінарах

Участь у науково-методичних семінарах кафедри (секція української мови).

Проведення науково-методичного семінару «Про деякі особливості перекладу ІТ-термінології» (січень 2018).

Науково-методичний семінар «Використання освітніх інноваційних методів навчання у викладанні гуманітарних дисциплін студентам НТУУ «КПІ» (про семінар).

Проведено відкриту лекцію за темою «Проблема історичної періодизації – основні етапи розвитку української культури. Первісна культура: археологічні пам’ятки культурних шарів в українському просторі. Палеолітичні пам’ятки на території сучасної України.«Неолітична революція» (вересень 2017, гр. ДА 51, ДА 52, ІПСА).

Методичні розробки

 1. Дебич М.А., Завадська В.В., Кірик Т.В. Правила написання та оформлення рефератів: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: ФОП Сіренко О.В., 2011. – 36 с.
 2. Розробка екзаменаційних білетів та практичних завдань УМПС для студентів 1 курсу (2015/16, 2016/17 н.р.)
 3. Розробка комплекту екзаменаційних білетів з курсу «Історія української культури» для студентів-бакалаврів денної форми навчання ММСА ІПСА, спеціальності: 6.040303 Системний аналіз, 6.050101 Комп’ютерні науки
 4. Розробка комплекту тестових завдань з курсу «Історія української культури» для студентів-бакалаврів денної форми навчання технічних спеціальностей (протокол засідання кафедри № 7 від 15.02.2017)
 5. Розробка навчальної, робочої програми та РСО з курсу «Історико-культурний код українського мистецтва» (протокол засідання кафедри № 6 від 18.01.2017)
 6. Участь у підготовці збірника до дистанційного навчання з курсу «Українська мова професійного спрямування» (співавтор) (2016/17 н.р.)
 7. Розробка та затвердження навчальної програми «Український мистецький код у сучасному контексті та історичній ретроспективі» (протокол № 6 від 09.01.2018)

Підвищення кваліфікації

 1. Підвищення кваліфікації в НМК «Інститут післядипломної освіти» НУТУ «КПІ», свідоцтво: 12СПВ 120503 (2014/15 н.р.)
 2. Пройшла навчання на курсах англійської мови сертифікат № 005296 Oxford School Ukraine, рівень Intermediate
 3. Проходження стажування за курсом «Редагування технічного перекладу» (108 год.) у ТОВ «Логрус Україна» (2016 р.)

 Організаційно-виховна діяльність

Студентські наукові семінари

 1. Проведення конференції «Українознавчі читання» для студентів 1 курсу (2014/15 н.р.)
 2. Керівництво підсекцією 1 «Міфологія і фольклор у глобалізованому світі» Всеукраїнського студентського науково-практичного семінару «Українська культура: вчора, сьогодні, завжди» (2016/17, 2017/18 н.р.)
 3. Проведення студентського наукового семінару «актуальні проблеми сучасної освіти в Україні: шляхи подолання» (листопад 2017/18 н.р.)
 4. Проведення наукового студентського семінару “Риторика: мистецтво красномовства чи засіб маніпуляції? (Погляд сучасника)” (2017/18 н.р.)
 5. Проведення наукового студентського семінару “Традиційна українська культура у призмі сучасності” (2017/18 н.р.)
 6. Студентський науково-методичний семінар «Використання аудіально-візуальних матеріалів у процесі викладання курсу «УМПС», січень 2018
 7. Актуальні проблеми риторики у сучасному суспільному дискурсі, травень 2019 р.

Позааудиторна робота зі студентами

Проведення екскурсій до Національного заповідника «Гетьманська столиця» м. Батурин (2013/14 н.р.).

Організація та проведення екскурсії до Національного музею історії України (НІМУ, вул. Володимирська 2, м. Київ) для груп студентів 3 курсу ІПСА (листопад 2016 р.).

Організація та проведення екскурсії до Музею коштовностей України (Київ, вул. Лаврська, 9) для студентів 3 курсу груп ДА 51, ДА 52 ІПСА (жовтень 2017 р.).

Організувала тематичну екскурсію до Музею історичних коштовностей України – ФЕА, 3 курс, гр. ЕД 61, ЕТ 61, ЕП 61, ЕП 62, ЕС 61, ЕМ 61 – жовтень – листопад 2018; організувала та провела тематичну екскурсію до Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків – ФЕА, 3 курс, гр. ЕП 61, ЕП 62 –13.12.2018; організувала та провела тематичну екскурсію до Національного музею історії України – ФЕА, 3 курс, гр. ЕК 61 – 29.10.2018.

Організувала та провела у рамках святкування «Шевченківських днів» студентського семінару «Шевченківські читання», І курс, ІЕЕ, квітень 2019. Організувала зустрічі студентів ФЛ із колишнім головним редактором перекладацької компанії «Логрус». Тема зустрічі: «Типові помилки перекладу маркетингових текстів», листопад 2019. Участь у Всеукраїнській студентській науковій конференції «Українська культура: вчора, сьогодні, завжди», керівництво секцією «Українська етнокультура і міфологія».

Гуртки

Проведення засідань Лінгвістичного гуртка (2014/15 н.р., 2016/17 н.р.).