КПІ
ФЛ КПІ
 • Українська

Глінка Наталія Вікторівна

Кандидат філологічних наукзі спеціальності 10.01.04 – зарубіжна література (ДК № 038500 від 14.12.2006 р.)     

доцент

(ДЦ 018908 від 18.04.2008 р.)

Доцент кафедри української мови, літератури та культури

телефон: (+38) 0661738032

e-mail: nataliiaglinka@gmail.com

Web-сторінка викладача – https://intellect.kpi.ua/profile/gnv21/

ОRCID ID: 0000-0001-7249-3615

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=cmcgQp0AAAAJ

Cтаж науково-педагогічної роботи:

30 років (у КПІ ім. Ігоря Сікорського 25 років)

Навчальні дисципліни:

 • Історія зарубіжної літератури. Антична література
 • Історія зарубіжної літератури від Середньовіччя до 18 століття
 • Історія зарубіжної літератури  19 та 20 століття
 • Текст і дискурс
 • Функціональні стилі мови та мовлення
 • Література як простір міжкультурної комунікації

Основні напрями досліджень:

 • загальне мовознавство,
 • лінгвістика тексту,
 • стилістика,
 • літературознавство,
 • перекладознавство,
 • методика викладання мови та літератури.

Основні публікації (за останні 5 років):

Автор більше 70 публікацій.

Глінка Н.В. (2019). Англійський модерністський текст: комунікативно-прагматичний аспект : монографія. Київ : Інтерсервіс. 329 с.

Glinka, N. (2018). Intertextuality in the Modernist Literature. International Journal of the Multidisciplinary Thought. 03. ISSN: 2156-6992. http://universitypublications.net/ijmt/0703/html/H8V46.xml

Glinka, N. (2020).  Modernist Text in Literary of England in the 1920s. IOSR Journal of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Vol. 25, Issue 12, Series 10. 23-27 e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845. http://www.iosrjournals.org/iosr-jhss/papers/Vol.25-Issue12/Series-10/E2512102327.pdf

Глінка Н. В. (2020). Діалогічна модель англійського модерністського тексту. Записки з романо-германської філології. Одеса. Вип.2 (45). 4 – 11. https://doi.org/10.18524/2307-4604.2020.2(45).218209

Glinka N., Voloshchuk I., Fedorenko S. (2021). Multimodality and Digital Narrative in Teaching a Foreign Language. Arab World English Journal. (Web of science)  https://awej.org/multimodality-and-digital-narrative-in-teaching-a-foreign-language

Глінка Н. (2021). Поетика спонтанності у літературознавчих студіях: етапи становлення та онтологічна трансформація. Науковий журнал Львівського державного університету безпеки життєдіяльності «Львівський філологічний часопис». 9,  63-69.

http://philologyjournal.lviv.ua/archives/9_2021/9.pdf

Glinka, N., Zaichenko, Y., Machulianska, A. (2021). Stylistic Portrait of English Fantasy Texts (Based on Jordan’s The Eye of the World, Martin’s A Game of Thrones, Rowling’s Harry Potter and the Philosopher’s Stone, and Harry Potter and the Chamber of Secrets). Arab World English Journal, 12(3). 294-307. (Web of science) https://dx.doi.org/10.24093/awej/vol12no3.20\

Glinka, N. (2021). Stream of Consciousness as a Constituent of the Poetic of Spontaneity: Literary and Lingo Poetic Aspects (co-authors I. Voloshchuk, G. Usyk)/ ISBN 978-3-903438-02-6 ISSN 2682-9940

https://www.sgemsocial.org/index.php/jresearcharticle?citekey=Glinka202110229236

Glinka, N. (2022). Means of Speech Expressiveness in the System of Arthur Miller’s Idiostyle. Arab World English Journal (AWEJ) Proceedings of KUST, Iraq. 150-163 (co-authors I.  Sydorenko, H. Matkovska) (Web of science)

https://awej.org/wp-content/uploads/2022/06/12-1.pdf

Glinka, N., Voloshchuk, I.  (2023). MODALITY AND NEUROCOPYWRITING AS DIGITAL COMMERCIAL NARRATIVE. ALFRED NOBEL UNIVERSITY JOURNAL OF PHILOLOGY. 2 (26/2), 91-107. (SCOPUS) https://phil.duan.edu.ua/images/PDF/2023/2_2/6.pdf

 • Участь у конференціях і семінарах
 • Глінка Н. В. Функція повтору у творах Д.Г. Лоуренса.   Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. 28 лютого 2018 р. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2018 р. – С. 70-71.
 • Glinka, N. Intertextuality as an approach in modernistic literature. International Conference for academic disciplines, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts, 21 – 25 May 2018 https://harv2018ijasconference.sched.com/event/Eh7F/intertextuality-as-an-approach-in-modernistic-literature
 • Glinka N. English Modern Text as an Object of Linguistics. Canadian-American Conference for Academic Disciples; McGill University, Montreal, Canada; 30.05.2018.
 • Glinka N. Pecularities of parceling as text category in modernistic literature. IJAS’ American Canadian Conference, Toronto, 05 – 09 June, 2018. https://ijas2018canada.sched.com/event/Enu8
 • Глінка Н. В. Доля чи випадковість, або Як опинитися у Кембріджі? American and European Education for the Benefit of Ukraine; America House;  28.11.2018.
 • Глінка Н. В. Термін “Ідіостиль” у системі синонімічних понять.  Актуальні проблеми романо-германської фівлології; Чернівецький Національний університет ім. Юрія Федьковича; 10.05.2019.
 • Глінка Н. В. Комунікативна природа взаємовідношень автора і читача. ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти”; КПІ ім. Ігоря Сікорського; 25.04.2019
 • Glinka N., Tikan Y. Experience of Belgian Universities in Students’ Intercultural Education. International Forum Ukraine Reflecting on the Future of the EU-EaP Relation; К., 6-8.06.2019.

Підготовка докторів філософії

 • Прокойченко Анастасія Володимирівна, тема дисертації «Мовна репрезентація емотивності у текстах новел Д. Г. Лоуренса», спеціальність 10.02.04 – германські мови, дата захисту 22 червня 2016 р.
 • Матковська Ганна Олександрівна, тема дисертації «Композиційно-мовленнєві й архітектоніко-мовленнєві форми англійськомовного модерністського тексту (на матеріалі романів В. Вулф)», спеціальність 10.02.04 – германські мови, дата захисту 02.07.2019 р.
 • Зайченко Юлія Олегівна, тема дисертації «Жанрово-стилістична домінанта в англомовних текстах фентезі: лінгвокультурологічний аспект (на матеріалі творів Р. Джордана, Дж.Р.Р. Мартіна та Дж. К. Ролінґ)», 035 «Філологія», дата захисту 20.11.2024.

Участь у роботі експертних груп і комісій

 • Голова Екзаменаційної комісії в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» (2021, 2022, 2023 р.).
 • Експерт проєктів на проведення фундаментальних досліджень МОН (2022, 2023 р.)

Членство у редколегіях фахових видань України

 • Advanced Linguistics http://al.fl.kpi.ua/about/editorialTeam

Членство у професійних об’єднаннях

 • Міжнародна асоціація викладачів англійської мови як іноземної (IATEFL Ukrainian) https://ukraineiatefl.wixsite.com/
 • Керівник наукової групи ФЛ-01 Лінгвостилістичні дослідження тексту.
 • Керівник наукового студентського гуртка «Відлуння кіфари».

Стажування та підвищення кваліфікації (за останні 5 років)

 1. Стажування у рамках академічної мобільності Erasmus+ у Католицькому університеті м. Льовена (Королівство Бельгія), 05.06.2017-17.06.2017;
 2. Стажування у рамках академічної мобільності Erasmus+ в Єнському університеті ім. Фрідріха Шіллера (Німеччина), 21.06.2018 -30.06.2018;
 3. Підвищення кваліфікації в Навчально-методичному комплексі «Інститут післядипломної освіти» КПІ ім. Ігоря Сікорського з 1.03.2021 по 20.05.2021 (108 год.), посвідчення ПЗ 02125510/000066-19;
 4. Стажування у рамках академічної мобільності Erasmus+ в університеті Думлупінар, м. Кютах’я, (Туреччина), 02.07.2023- 09.07.2023.