КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ У ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННІ ЯК ВАЖЛИВИЙ КОМПОНЕНТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ТЕХНІЧНОЇ ГАЛУЗІ

  1. Значення культури мовлення у підготовці фахівців технічної галузі.
  2. Поняття культура професійного мовлення
  3. Репрезентація культури професійне мовлення фахівця
  4. Основні вимоги до мовлення під час підготовки фахівців технічної галузі

Вступ

Одним із найважливіших показників освіченості студента є культура мовлення, процес, котрий пов’язаний не тільки з опануванням мови та культури, а й умінням правильно говорити та писати, вмінням точно формулювати та висвітлювати свої думки, активно та грамотно використовуючи мовні знання під час професійного спілкування.

Яке значення має культурою мовлення у підготовці фахівців технічної галузі?

Професійне спілкування фахівця технічної галузі – це мовленнєва взаємодія одного фахівця з іншими фахівцями та організаціями, під час якої здійснюється професійна діяльність [1].

Підтвердженням слугує відомий вираз видатного українського поета Максима Рильського: «Мова – втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова», який навіть з плином часу, не втратив своєї актуальності, адже володіння мовленнєвим апаратом та вміння впевнено виступати перед аудиторією, набагато більше скаже про рівень підготовки фахівця, продемонструє рівень обізнаності, професійності, грамотності та освіченості [2, c. 34].

Що охоплює поняття культура професійного мовлення?

Культура професійного мовлення складається з:

– вправного володіння фаховою термінологією;

– уміння створювати та презентувати текст на професійну тему;

– уміння професійно організувати діалог та процес спілкування;

– уміння комунікувати з людьми різних спеціальностей з питань професійної діяльності;

– уміння контролювати та стримувати емоції, підтримувати професійний діалог [3;4].

Що репрезентує професійне мовлення фахівця?

Професійне мовлення передбачає необхідність застосування знань та умінь, а саме:

– знання норм української мови та вміння їх застосовувати у професійній діяльності;

– уміння точно, логічно та структурно висловлювати думки;

– вільне застосування професійної термінології;

– знання особливостей застосування наукового стилю у професійному мовленні;

– уміння керувати процесом комунікації, враховуючи соціальні та індивідуальні риси співрозмовника;

– уміння ввічливо та доброзичливо спілкуватися, незважаючи на можливі обставини мовлення;

– уміння контролювати емоційний стан;

– знання правил етикету та дотримання їх під час спілкування [5].

Отже, високий рівень мовної культури – одна з найважливіших складових освіченого професіонала. Це є результатом відстежування власного мовлення, збагачення словникового запасу, самоаналіз помилок, які можуть виникати у процесі комунікації.

Які основні вимоги висувають до мовлення під час підготовки фахівців технічної галузі?

Сучасний фахівець технічної галузі повинен дотримуватися основних вимог мовлення у своїй діяльності, оскільки комунікація має бути змістовою, чіткою та зрозумілою для всіх.

В наш час чинником подальшого розвитку суспільства в цілому є високий рівень мовної культури у професійній сфері, оскільки саме засоби комунікації забезпечують практичну реалізацію функцій української мови у суспільстві. Головним завданням викладачів кафедри української мови, літератури та культури у КПІ ім. Ігоря Сікорського стало підвищення рівня знань та умінь студентів технічних спеціальностей під час вивчення дисциплін гуманітарного циклу. Під час навчання студентів ознайомлюють з нормами української наукової мови, навчають користуватися мовними засобами відповідно до мети і змісту спілкування, створювати власну науково-дослідницьку роботу, а також здійснювати пошук науково-технічної інформації у віртуальному просторі із забезпеченням процедур академічної доброчесності, презентувати результати своєї наукової діяльності. Отже, культура мовлення є важливим компонентом підготовки фахівців технічної галузі та умовою подальшого професійного зростання.

Список використаних джерел:

1. Гриценко Т.Б. Українська мова за професійним спрямуванням Навч. пос.  К.: Центр учбової літератури, 2010.  624 с.

2. Марусич Н.Ю. Українська мова (за професійним спрямуванням). Культура фахового мовлення: методичний посібник.  2012.  Режим доступу: umanpedcollege.at.ua/SR/DO/I/UMZP/materiali_zanjata_posibnikom_marusich_n.ju.pdf 

3. Онуфрієнко Г. С. Науковий стиль української мови: навч. посіб.  К.: Центр навчальної літератури, 2006.  312 с.

4. Плотницька І.М. Ділова українська мова. Навчальний посібник. 3-тє видання. К.: Центр учбової літератури, 2008. 256 с.

5. Шевчук С. Українське ділове мовлення: Навч. посіб.  К.: Літера, 2000. 480 с.

Ст. викладач, канд. пед. наук

Неоніла Тільняк

Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки