КПІ
ФЛ КПІ
 • Українська

Інформаційний лист

9 листопада 2016 року відбудеться

Всеукраїнська науково-практична конференція

молодих учених і студентів

«Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі».

Кафедра культури української мови факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова запрошує 9 листопада 2016 року до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі».

 Місце проведення: головний корпус НПУ імені М.П.Драгоманова

(вул. Пирогова,9,ауд. 231)

Початок пленарногозасідання о 10-00.

Мета конференції: аналіз мовно-культурної ситуації в Україні, вивчення шляхів усебічного розвитку української мови.

Напрями роботи конференції:

 1. Сучасні питання мовної політики та мовної культури в Україні.
 2. Мова як чинник національної самоідентифікації.
 3. Аспекти професійної комунікації в Україні і світі.
 4. Актуальні проблеми текстології, дискурсології, прагмалінгвістики.

У пленарному засіданні беруть участь провідні мовознавці, члени Національної спілки письменників України та Всеукраїнського товариства «Просвіта», академіки й професори НПУ імені М.П. Драгоманова.

Під час роботи конференції відбудеться засідання «круглого столу» з проблем викладання лінгвістичних дисциплін у вищих навчальних закладах.

Для участі в конференції до25 жовтня 2016 року просимо надіслати комплект матеріалів (анкету учасника конференції, текст доповіді, рецензію наукового керівника (для учасників без ученого ступеня), копію квитанції поштового переказу). Е-mail:Sergei_94@ukr.net.

Організаційний внесок становить 100 грн (сплачується під час реєстрації).

Заплановано видання збірника матеріалів конференції та фахового видання, затвердженого ВАК України.

Вимоги до оформлення статей збірника матеріалів конференції.

Обсяг – 3-7 сторінок формату А4; текст у редакторі Word; шрифт – TimesNewRoman, кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; відступ абзацу – 1,25; береги – всі 20 мм; вирівнювання по ширині.

Мова конференції – українська.

Обсяг матеріалів:

 • для студентів – 3-5 сторінок;
 • для аспірантів – 6-8 сторінок.

У першому рядку праворуч вказати прізвище, ім’я, по батькові автора (шрифт TimesNewRoman, кегль 14), нижче –назву ВНЗ та місто, нижче через інтервал у центрі –назву доповіді (по центру великими літерами, шрифт TimesNewRoman , кегль 14, жирний), нижче через два інтервали друкується текст.

Бібліографічні джерела наводяться за абеткою через два інтервали після тексту.

УВАГА! Таблиці мають бути продубльовані в окремих файлах. Вирівнювання текстуза допомоги табуляції та пропусків не допускається!

Для електронної пошти формат вкладеного файлу з текстом доповіді *.doc, *.rtf.

Назва файлу – прізвище автора англійськими літерами.

 • Матеріали публікуються в авторській редакції з оригінал-макетів.
 • Матеріали, які не відповідають заявленим вимогам, надруковані не будуть.
 • Науковий збірник з матеріалами конференції оргкомітет не розсилає.

           Вартість друку однієї сторінки — 25 грн. Гроші надсилати поштовим переказом.

Вимоги до змісту та оформлення статей

 • Текст статті повинен відповідати вимогам ВАКу України.
 • Обсяг – від 6 сторінок формату А4; текст у редакторі Word; шрифт – TimesNewRoman, кегль – 14; міжрядковий інтервал – одинарний; відступ абзацу – 1,25; береги – всі 20 мм; вирівнювання по ширині.
 • Матеріали подавати в такій послідовності; номер УДК (ліворуч); прізвище, ініціали (через 1 інтервал, жирний шрифт, курсив, праворуч); назва статті (через 2 інтервали, жирний шрифт, великими літерами, по центру); анотація та ключові слова українською мовою (через 2 інтервали, 12 шрифт); текст статті (через 2 інтервали); література (через 2 інтервали, слово ЛІТЕРАТУРА великими літерами, 12 шрифт, жирний, через 1 інтервал, нумерація джерел за абеткою, оформлення згідно з державним стандартом, обов’язкова вказівка на видавництво та загальну кількість сторінок, 12 шрифт, без абзаців). Приклади оформлення бібліографічного опису в списку джерел дивитися у Бюлетені ВАК України, №5, 2009 р.
 • Після списку літератури подати анотації та ключові слова російською та англійською мовами (через 2 інтервали, 12 шрифт).
 • Ілюстративний матеріал виділяти курсивом, акценти – жирним курсивом.
 • Дія покликань на наукову літературу використовувати квадратні дужки, наприклад [5, с.77]. де 5 – номер у списку використаної літератури, а 77 – номер сторінки.
 • Покликання на джерела фактичного матеріалу подавати в круглих дужках (О.Гончар, 25).

Вартість друку однієї сторінки – 40 грн., для отримання збірника поштою – додатково 20 грн. Гроші надсилати поштовим переказом.

Витрати на відрядження сплачують навчальні заклади, що направляють учасників на конференцію.

Контактні телефони:

 • Організатор конференції – кафедра культури української мови НПУ імені М.П.Драгоманова – (044) 486-79-03;
 • Відповідальні члени оргкомітету:

Глущик Сергій Васильович – (8-067) 765-20-84

Дияк Олена Володимирівна – (8-067) 754-70-91

Грошові перекази надсилати на адресу:

Глущику  Сергію  Васильовичу

Дарницький бульвар, 4-А, кв. 9

м. Київ, 02206

Матеріали надсилати на адресу:

Кафедра культури української мови, факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка, НПУ імені М.П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9, м. Київ, 01601.

Е-mail:Sergei_94@ukr.net.

АНКЕТА УЧАСНИКА

Всеукраїнської науково-практичної конференції

«Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі»

9 листопада 2016 року

Прізвище

 

Ім’я

 

По батькові

 

Науковий ступінь

 

Вчене звання

 

Місце роботи (навчання)

 

Посада

 

Напрям

 

 1. Сучасні питання мовної політики та мовної культури в Україні.
 2. Мова як чинник національної самоідентифікації.
 3. Аспекти професійної комунікації в Україні і світі.
 4. Актуальні проблеми текстології, дискурсології, прагмалінгвістики.

Назва доповіді

 

Телефони

 

Е-mail

 

Домашня адреса

 

Використання технічних засобів для демонстрації презентації

 

Форма участі в конференції

 • виступ з доповіддю (10 хв.)
 • виступ з повідомленням (до 5 хв.)
 • публікація матеріалів доповіді

Публікація матеріалів доповіді

 • у збірнику матеріалів конференції
 • у фаховому збірнику

 

Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки