КПІ
ФЛ КПІ
 • Українська

Культура судової промови (для студентів ФСП)

Дисципліна «Культура судової промови» належить до навчальних дисциплін соціально-гуманітарної підготовки (за вибором студентів) блоку 2 «Україномовні навчальні дисципліни» та призначена для бакалаврів за спеціальністю 6.030401 – «Правознавство».

Запропонована дисципліна ознайомить студентів з історією світової і вітчизняної риторики, історією судового красномовства, законами і категоріями загальної і юридичної риторики; сприятиме вдосконаленню комунікативних здібностей, підвищенню рівня володіння мовою як найважливішим засобом професійної діяльності, навчить активно використовувати прийоми красномовства, адекватно оцінювати мовну поведінку оточуючих, розпізнавати риторичні стратегії, допоможе набути вміння публічно виступати з підготовленим текстом.

Опанувавши програму, студент сформує такі компетентності:

 • підвищить свій рівень мовленнєвої культури;
 • навчиться встановлювати контакт з аудиторією, враховуючи її особливості й інтереси;
 • буде вміти застосовувати й виявляти різноманітні вербальні і невербальні засоби впливу на співрозмовника;
 • навчиться працювати з фаховими текстами в аспекті їх сприйняття, створення та відтворення.
 • зможе здійснювати оптимальний вибір комунікативно виправданих мовних засобів для певного формату спілкування;

Після засвоєння навчальної дисципліни студенти мають продемонструвати такі результати навчання:

знання:

 • етапів розвитку судової риторики;
 • особливостей ораторської техніки найвидатніших риторів світового і вітчизняного судового красномовства ;
 • загальних законів і категорій юридичної риторики;
 • основних законів і моделей спілкування;
 • загальних аспектів психології та культури мовного спілкування;
 • методів впливу на аудиторію та причини комунікативних невдач;
 • видів судових промов;
 • теоретичних засад підготовки судової промови;

уміння:

 • організовувати обговорення, дискусію;
 • добирати і аналізувати матеріал для підготовки промови;
 • підготувати розгорнутий план і тези виступу;
 • виступати перед аудиторією, демонструючи комунікативну культуру й навички аргументованого переконування.