КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Доповідь на всеукраїнській нараді з питань викладання у вищих навчальних закладах

Доповідь на всеукраїнській нараді з питань викладання у вищих навчальних закладах

Рівень і якість освіти визначається виробленою системою критеріїв, серед яких мова – один із найголовніших чинників, і у підготовці висококваліфікованих спеціалістів, і у вихованні свідомих громадян України. Освіта чи не найголовніша підвалина державності України і розбудова незалежної Української держави спонукає до переосмислення фундаментальних складових національної системи освіти і навчально-виховних, і науково-методичних. Оновлення сутності навчання є визначальним у реформуванні освіти в Україні й передбачає приведення його у відповідність до сучасних потреб суспільства.

Сьогодення вимагає досконалого володіння українською мовою в усіх її формах і стилях, адже це інструмент фахової діяльності в багатьох сферах суспільного життя: політиці, юриспруденції, освіті, журналістиці, науці тощо. Уміти висловлюватися правильно й чітко необхідно також фахівцям з тих галузей знань, де мова відіграє не основну роль, однак без її знання професійна діяльність неможлива. Відзначимо також надзвичайну важливість високого рівня володіння мовою для управлінців, які можуть бути представниками будь-яких професій, однак саме мова стає основними засобами утілення їх ідей, різних починань.

Безумовно, викладання української мови не може бути однаковим для студентів усіх напрямків і спеціальностей, але тут можна говорити про удосконалення загальнодержавних орієнтирів і засад викладання української мови у вищій школі, забезпечення умов для оволодіння мовою на найвищому рівні. Поки що, відведений обсяг аудиторних занять з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)», що у більшості неспеціальних вищих навчальних закладів є єдиним курсом з вивчення української мови, зміст відповідних програм і підручників, рівень підготовки викладачів мови та рівень володіння українською мовою викладачів спеціальних дисциплін не дозволяють забезпечити підготовку фахівців, які б вільно володіли українською мовою на належному рівні у своїй професійній діяльності.