КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Мовна та мовленнєва компетентності як складові підготовки спеціаліста технічного напрямку

Сидоренко Л.М. викладач, Національний технічний університет України «КПІ», Україна
Мовна та мовленнєва компетентності як складові підготовки спеціаліста технічного напрямку / Л.М. Сидоренко, Н.В. Тільняк // Вісник НТУУ «КПІ»: збірник наукових праць. – Випуск 5(ІІ). – К: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 60-67.
http://visnyk.fl.kpi.ua/issue/archive

Мовна та мовленнєва компетентності як складові підготовки спеціаліста технічного напрямку

У статті розкриваються шляхи, методи та форми впровадження мовної та мовленнєвої компетенції у вищих навчальних закладах, розглядаються основні принципи формування культури професійного спілкування спеціалістів у технічному ВНЗ, з’ясовуються чинники впливу на ефективність спілкування спеціалістів технічних напрямків підготовки, уточнюються поняття «мовна компетенція», «мовленнєва компетенція», «комунікативна компетентність спеціаліста», «професійне спілкування».

У статті аналізується феномен мовленнєвої компетентності за основу якого беруться досягнення таких наук як риторика, соціопсихолінгвістика, неориторика, етносоціопсихолінгвістика тощо, що дозволяє побачити у процесі мовленнєвої діяльності людини наявність мовно/мовленнєвих знань, умінь та навичок, на яких базується професійно-мовленнєва комунікація, власний повсякденний, соціальний, практично-технологічний, комунікативний, професійний досвід, інтелектуальні, художні й організаційні (лідерство, комунікабельність) здібності, моральні, етичні, релігійні та інші цінності.

Ключові слова: мовна компетентність, мовленнєва компетентність, професійне спілкування, комунікативна компетентність спеціаліста.