КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ У ПРОЦЕСІ ОПРАЦЮВАННЯ КУРСУ

Метою нашої наукової розвідки є аналіз сучасного ефективного методу проектів у формуванні мовнокомунікативної компетенції студентів на заняттях з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» у вищих навчальних закладах. Для досягнення мети слід виконати такі завдання: систематизувати відомості про метод проектів та скласифікувати їх за різними типологічними ознаками; описати технологію проведення самостійної роботи проектним методом за темою навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням».

Метод проектів, який виник ще у першу третину ХХ століття і відомий під назвою методу проблем, уже тривалий час є визнаним як ефективний у світовій педагогіці. На цьому наголошують у своїх працях Д.Дьюї, У.Кілпатрик, Л.Кіндратова, Л.Ващенко, О.Пєхота та ін. Ідея методу полягає у вибудові навчання на активній основі, через дослідницьку діяльність студента, його особисту зацікавленість у знаннях, набутті вмінь та навичок. Здатність самостійно конструювати свої знання, орієнтуватись в інформаційному просторі, саморганізовувати творчий пошук, розвиток творчих навичок та критичного мислення [2, c.150] – це і складає основу пропонованого методу. Вибір теми для організації навчання методом проектів може стосуватися одного з теоретичних питань навчальної програми кредитного модуля «Українська мова за професійним спрямуванням» з метою поглиблення знання з цього питання.