КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

ВИКОРИСТАННЯ КЕЙС-МЕТОДУ У ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ»

Якісна перебудова навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі неможлива без удосконалення традиційних підходів та методів навчання, докорінного оновлення змісту мовної освіти та запровадження ефективних технологій навчання, зокрема кейс-технологій, або методу аналізу ситуацій.

Метод ситуаційного навчання (кейс-метод), розглядається як неперервний процес, спрямований на систематичний, цілеспрямований опис, вивчення, аналіз об’єктів реальної дійсності, що використовується не стільки для засвоєння знань, скільки для формування нових психолого-педагогічних і професійних якостей та вмінь [2].

За дослідженнями професора Ю.П. Сурміна кейс-метод спирається на наступні дидактичні принципи:

  • індивідуальний підхід до кожного студента;
  • самостійне обрання викладачем форм та методів навчання;
  • забезпечення студентів достатньою кількістю роздаткового   матеріалу;
  • не навантажувати студентів теоретичним матеріалом;
  • можливість співпраці викладача та студента;
  • формування у студентів навичок працювати з інформацією;
  • акцентувати увагу на розвитку сильних сторін студентів [3, с. 64].

Кейс – це опис ситуації, що стає засобом занурення навчального процесу в професійний контекст [1]. Це й зумовило впровадження кейс-методу під час вивчення теми «Ділова писемна комунікація» у процесі навчання української мови  за професійним спрямуванням.