КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Науковамова як комунікативний феномен

 Сергій Романюк

КП-51

 

Науковамова як комунікативний феномен

 

Стилістичнокомпетентнимпрофесіоналоммованеобхідноюумовою для підготовкивисококваліфікованихфахівців будь-якогопрофілю. Але обсягдержавноїмови на периферіюнауковогожиттяпровокуєнедостатню автоматизм в розпорядженніукраїнськоїнауковоїмови, перерваногостилістичних і текстовоїкомпетенції в областінауковоїкомунікації. І, як показуєаналіз анкет, проведенихсередстудентів та викладачівнепреподавательскогопрофілю і лінгвістичногоаналізуступеня шоу науковітекстизаявників, є в цьомунеобхідність.

Таким чином, автор підготувавпромову, в якійрозглянутімовнінедолікирізнихдокументів, дипломів, дисертацій, і запропонувавкількапорадщодоосвоєннямовизасобів.

Зокрема, є виділені теми в ційдоповіді, такі як ознакинаукового тексту, йогоструктурування, особливостівикористаннятермінів і певнічастинимови в наукових роботах, представленихтиповіморфологічні та лінгвістичніпомилки.

Кожендослідниквимагаєнеобхіднупочуттянауковоїмови, мовної смак, володіннянауковим стилем мовлення і письма, мовузасобівнаукового тексту. Ціякості є результатом цілеспрямованоїроботи над собою, тобторозвиваєтьсяготовністьвикористовуватинормативнумова науки в усних і письмових, діалогічних і монологічних формах, і цядоповідьсприятимерозвиткуцихздібностей.
Презентація

Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки