КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Звіт про проведення гуртка «Культура наукової мови»

 Тема: «Культура мовної поведінки в професійній сфері. Тренувальні вправи»

Дата, місце: 11.12.2015 р., НТУУ «КПІ».

Час проведення: 16:15 – 18:00.

Керівники гуртка:Тільняк Н.В., Сидоренко Л.М. викладачі кафедри  української мови, літератури та культури.

Тема заняття:Особливості використання фонетико-інтонаційного аспекту в усній формі наукового мовлення дослідників.

Мета:з’ясувати особливості прояву мовної поведінки між співучасниками наукового діалогу, визначити основні правила мовної комунікації.

Особливе місце фахівці з теорії мовленнєвої діяльності  приділяють  мовній діяльності як мотиваційному свідомому  мовному прояву, а мовній поведінці – як позбавленому усвідомленогомотивування автоматизованому  мовленнєвому прояву.Мовна поведінка людини  тісно пов’язана з особливостями  виховання, місцем народження та навчання, а також  особливостями національної спільноти та середовищем де безпосередньо відбувається спілкування.

В соціально орієнтованому спілкуванні мовна поведінка людей має ряд особливостей. Відзначимо основні правила мовноїкомунікації: 
1)висловлюваннямістит
ьрівностількиінформації, скількипотрібно для виконанняосновної метиспілкування, зайва інформація може вводить в оману співрозмовника
2) висловлювання
має бути правдивим;
3) висловлення повинно
відповідати  предмету розмови
4) уника
тинезрозумілихвисловів,неоднозначності, багатослів’я. 
Особливістьмовноїкомунікації в соціальнійвзаємодіїпов’язана з певнимиочікуваннями з боку отримувачівповідомлення. Причомуціочікуванняобумовленібільш-меншстійкими рольовими ситуаціями,що існують у поданніадресатів, а саме: як повинен говоритипредставниктієїчиіншоїсоціальноїгрупи, яка мовавикликаєабо не викликаєдовіру, володієабо не володієвиступаючий темою і т.п. Чим більшофіційною є мовна ситуація, тимбільшіочікуванняслухачів. 
Природнимнаслідкомописанихособливостей є 
ситуація коли учасникимовногоспілкуванняговорятьне від себе, не відсвогоімені, а «відіменігрупи», тобто так, як прийнятоговорити в групі, представникамиякої у данійситуації вони себе відчувають. 
У соціальнійвзаємодіїособливезначеннянабувають  стратегіє
їмовногоспілкування під якими розуміють процес побудовикомунікації,спрямованої на досягненнядовгостроковихрезультатів. Стратегіявключає в себемовленнєвувзаємодію в залежностівідконкретних умов спілкування і особистостейкомунікаторів, а такожреалізаціюосновного планурозмови. Метою стратегіїможе бути завоювання авторитету, вплив насвітогляд, співпрацючиутримуваннявід будь-якоїдії. 
Під тактикою мовного спілкування розуміємо  сукупність прийомів ведення бесіди і лінію поведінки, якавключаєконкретніприйомизалученняуваги, встановлення та підтримання контакту з партнером , впливу на ньогопереконанняабоперепереконання. 

Дослідники у сфері комунікації виділяють кілька  форм повідомлень: 
1) ухильні фрази, що відображають суб’єктивність: «Я думаю», «Я припускаю» тощо;
 
2) нерішучість тавикористання  вигуків типу «е», «гм», «ви знаєте», «ну»): «Гм, могли б ви приділити хвилинку вашого часу?»; «Ну, ми могли б спробувати »,« Я хочу – е-, якщо ви можете, запропонувати … »
 
3) форми ввічливості – «Пробачте …»;« Вибачте …»; «Будьте люб’язні…»;
 
4) використання питань-кінцівок: «Ми вже можемо розпочати, як ви вважаєте?»; «Тут спекотно, правда?»;
 
5) інтенсивні слова: «чудово», «дивно», «дуже».
 
Зміна стилю поводження, зокремавикористання форм «Ти» / «Ви» – звернень,  може бутиспрямована на «підвищення» або «пониження» статусу. «Ти» – форма, як правило, асоціюється з неформальними, дружнімивідносинами, а «Ви»-форма – з формальними і дає можливість емоційнодистанціюватися. Перехідвід «Ти» до «Ви» є стратегієюдистанціювання, яка демонструєнесхвалення, відчуження, неприйняття, ворожість. Зворотнепереключення, навпаки, є стратегієюприйняття, яка означаєрозташування,зменшенняформальності і більшоїдружелюбності. 
Отже, для мовноїповедінки в різних сферах спілкуванняосновнезначеннямаємовнеоформленнясоціально-рольового статусу учасниківкомунікації, контроль за змістом і формоюмовнихповідомлень, обмеженість особистісного начала у мовленнєвійповедінці. У соціальноорієнтованомуспілкуваннідистанціяміж партнерами збільшується, що є наслідкомпросторовоїаботимчасовоїроз’єднаності, грає роль відмінністьсоціального становища абонерівноправністьспіврозмовників.

Тренувальні вправи за підручником О. М. Семеног Культура наукової української мови"стр. 162-169.

 

Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки