КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Матеріали семінару

Вступ

Перехід від індустріального до інформаційно-технологічного суспільствазумовлює необхідність перебудови всієї системи освіти, змінює освітні потреби щодо підготовки й розвитку сучасного спеціаліста, мобільність якого залежить від володіння інформацією та здатності до обміну нею, комунікативності, самостійного набуття необхідних для професійної діяльності знань, вмінь, навичок.

Бурхливий розвиток засобів інформатизації (комп’ютерів, комп’ютерної комунікації, будь-яких електронних пристроїв), а отже, поява нових технологій обробки, передачі, одержання і збереження інформації відкриває нові можливості для застосування комп’ютерів у навчальному процесі.

Сучасному викладачеві вже недостатньо просто мати глибокі предметні знання, володіти практичними уміннями та навичками. Йому необхідно творчо використовувати набуті знання в нестандартній ситуації, виявляти конструктивність в організації і плануванні педагогічного процесу.

Інформатизація освітнього процесу є одним із важливих шляхів пізнання світу та науки і посідає провідне місце в реформі освіти України. У педагогіці поняття «інформаційні навчальні технології» – не нове.  Усі педагогічні технології належать до інформаційних, бо будь-який навчальний процес – це передача інформації стосовно певної предметної галузі знань. На даному етапі розвитку суспільства в поняття «інформаційні навчальні технології» вкладається новий зміст, який привнесло використання технічних засобів інформатизації навчального процесу (комп’ютерів, комп’ютерних комунікацій, різноманітних електронних пристроїв тощо.

Нові інформаційні технології навчання

Нові інформаційні технології навчання – це сукупність методології та технології навчання, в основу якої покладено використання комп’ютерних навчальних програм, електронних посібників і підручників, що забезпечують інтерактивний програмно-методичний супровід навчального процесу і є однією з форм реалізації мети та змісту сучасної парадигми гуманізованої освіти.

Комп’ютерні технології, увібравши в себе елементи різних методик (особистісно-орієнтованого, розвивального, проектного навчання)  надають кожному студентові, спираючись на його інтереси, здібності, особисті цінності й  досвід, можливість самореалізації в пізнавальній та інших видах діяльності, створюють комфортні умови для самовизначення особистості в інформаційному суспільстві.

Комп’ютерні засоби навчання:

Електронний підручник

Динамічні таблиці

Літературні портрети

Тестові завдання

Медіа-твори

Віртуальні екскурсії

Одним із вирішальних чинників модернізації системи освіти є створення нового покоління засобів навчання, які поєднують досягнення сучасної педагогічної науки з потужними дидактичними можливостями комп’ютерних технологій. Досвід переконує, що комп’ютер сприяє не тільки розвитку самостійності, творчих здібностей студентів; його застосування дозволяє змінити саму технологію надання освітніх послуг, зробити заняття більш наочним та цікавим. Комп’ютер забезпечує активізацію діяльності викладача та студентів на занятті, сприяє здійсненню диференціації та індивідуалізації навчання, розвитку спеціальної або загальної   обдарованості, формуванню знань, посилює міжпредметні зв’язки. Все це дає можливість покращити якість навчання.

Загальні підходи до проведення та конструювання уроків з використанням інформаційних технологій

Проведення занять із використанням інформаційних технологій  потребує серйозної підготовки. Конструювання такого заняття відбувається у кілька етапів. Це концептуальний (визначення дидактичної мети, доцільності використання інформаційних технологій для досягнення кінцевих результатів), технологічний ( визначення форми заняття, відбір електронних засобів навчального призначення (ЕЗНП)), операціональний (виділення основних елементів заняття, визначення місця електронних засобів навчального призначення у структурі його, вибір способів взаємодії фігурантів заняття з навчальними засобами) та етап педагогічної реалізації (переведення педагогічних принципів у конкретний навчальний вплив).

Використання творчих комп’ютерних  завдань потребує попереднього ознайомлення студентів із тематикою та суттю проблеми, окреслення термінів виконання, допомоги студентові в пошуку необхідних матеріалів, їх оцінюванні та систематизації, створені умов для оформлення та подання підготовлених завдань у комп’ютерному варіанті.

Труднощі, з яким найчастіше зустрічається викладач під час застосування на заняттях з української мови та літератури комп’ютерних технологій, переважно зумовлені недостатнім забезпеченням якісними технічними засобами навчання.

Дослідження ролі та місця комп’ютерних технологій у навчанні 

 

Експериментальні

групи

Види навчання

Співвідношення роботи з комп’ютером і традиційними засобами

Кількість матеріалу збереженого у памяті студентів через місяці у

                    %      

І група

Навчання  тільки з допомогою комп’ютера

0

25 %

ІІ група

Навчання шляхом поєднання комп’ютера і традиційних засобів

1:1

50%

ІІІ групи

Навчання у поєднанні комп’ютера та традиційних засобів

3:1

75-80%

ІV  група

Тільки традиційні засоби навчання

0

20-40%

 Технологія застосування тестових комп’ютерних навчальних програм

Оцінювання засвоєних знань є суттєвим чинником у формуванні особистості, а контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів – обов’язкова складова навчального процесу.  Контроль навчальних досягнень студентів, що відбувається протягом року, спрямований на виявлення рівня знань, умінь, навичок і сприяє розкриттю причин слабкого засвоєння матеріалу, дає змогу своєчасно вжити потрібні заходи для корекції знань. Із різних форм контролю комп’ютерне тестування є найбільш незалежним, тобто  найбільш об’єктивним та етичним.

Комп’ютерна презентація на заняттях з української мови

Мета педагогів – навчити  студентів не лише опрацьовувати  матеріали, а й уміти їх представляти, бо  сьогодення вимагає від сучасної молоді вміння нестандартно, творчо показати свою роботу, відстоювати свою думку та аргументувати дії. Переваги такої роботи надзвичайні, адже зростає зацікавленість предметом вивчення, студенти самі стають творцями, ініціаторами нових ідей, розвивають свої інтелектуальні здібності.

Комп’ютерна презентація – це авторське бачення теми, розробка певного сценарію виконання і представлення аудиторії. Комп’ютер дає можливість використання інформації мережі Інтернет, дозволяє ілюструвати, естетично оформляти сторінки, використовувати ефекти анімації. Студенти вчаться бути послідовними у відборі найсуттєвішої інформації.

Суть інформаційно-проектної технології – через проектну діяльність, яка передбачає розв’язання проблеми чи низки проблем на основі певної суми знань, показати практичне застосування знань, вмінь і навичок.

Зрозуміло, що заняття з використанням інформаційних технологій потребують значної підготовчої діяльності педагога. Викладач повинен вміти користуватися різноманітними програмами: графічними, flesh-анімації, web-редакторами, програмами для створення презентацій, програмами для роботи зі звуком та відео.

Мультимедійні технології на заняттях з української мови

Мультимедіа (лат. multum – багато й англ. media – засоби) – система сучасних технічних засобів, що дозволяють працювати з текстовою інформацією, графічним зображенням, звуком (мовлення, музика, ефекти), анімаційною комп’ютерною графікою (мальовані фільми, тривимірна графіка) в єдиному комплексі; один з перспективних напрямків, що найбільш швидко розвиваються, особливо в галузі освіти.

Під мультимедіа ми будемо розуміти комплекс апаратних та програмних засобів, що дозволяють застосовувати комп’ютер з текстом, звуком, графікою, анімацією та відео.

Кількість мультимедійної підтримки може бути різною: від кількох хвилин до використання мультимедіа впродовж цілого заняття. Під час заняття з мультимедійною підтримкою істотно змінюється роль викладача, який виступає передусім організатором, координатором пізнавальної діяльності аудиторії.

За допомогою комп’ютерних технологій можна використовувати на занятті наочність вищого рівня – відеоматеріали, анімаційні фрагменти, інтерактивні моделі, які дають змогу продемонструвати ті явища, які в реальному світі побачити неможливо. Інформаційні технології допомагають індивідуалізувати та диференціювати навчання. Цього досягають не тільки завдяки різнорівневим завданням, а й за допомогою самоосвіти студента.

Науково-педагогічна література подає безліч різноманітних мультимедійних жанрів:

– Тестові завдання

– Медіапроект

– Медіатвори

– Творчі презентації

– Віртуальні екскурсії

– Динамічні таблиці

– Статичні таблиці

Досвід створення та використання презентацій у процесі вивчення української мови дозволяє визначити низку факторів, які впливають на  ефективність навчально-виховного процесу:

–   зростання впливу виступу на аудиторію, оскільки інформація сприймається зоровими та слуховими рецепторами одночасно;

–    полегшення розуміння і сприйняття поданого матеріалу;

–    запам’ятовування навчального матеріалу на значний період;

–   скорочення часу на розкриття проблеми.

 Висновки

Отже, мультимедійне заняття – один із засобів особистісного навчання. Таке заняття розраховане на кожного студента окремо і на аудиторію в цілому. Кожен епізод заняття в окремого студента викликає особисті почуття, бачення в окремих  частинах цілого, захоплення і бажання знайти результат, відповісти на поставленні запитання. Таке заняття не примушує, а заохочує, пробуджує інтерес, захоплює побаченим,  власними перемогами. Мультимедіа дозволяє оживити заняття, зв’язати його з дійсністю, збагатити власний досвід.

Отже, можна прийти до висновку, що використання комп’ютерних технологій вносить істотні зміни у діяльність, ставить нові вимоги до професійної майстерності викладання предмета, вимагає чіткої організації та індивідуальної роботи з кожним студентом під час навчально-виховного процесу, робить вивчення мови цікавим і неповторним.

 

 Література

1. Інформатизація середньої освіти: програмні засоби, технології, досвід, перспективи / Ред. В.М. Мадзігон та Ю.О.Дорошенко. – К.: Наукова думка, 2003.
2. Інформаційні технології в навчанні. – К.: Видавнича група ВНV, 2006. – 240 с.
3. Іщук Н.Ю. Застосування засобів мультимедіа у процесі підготовки економістів у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Вінницький держ. педагогічний ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2004. – 20 с.
4. Клевцова Н.И. Методико-дидактические принципы создания и использования мультимедийных учебных презентаций в обучении иностранному языку: Дисс. … канд. пед. наук: 13.00.02. – Курск, 2003. – 189 c.
5. Скалій О.В. Комп’ютерні технології диференціації процесу фізичного виховання школярів (на прикладі навчання плавання): Автореф. дис…канд. наук з фізичного виховання і спорту: 24.00.02 / Львівський держ. ін-т фізичної культури – Л., 2002. – 24 с.
6. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. Наук.-метод. посібник / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. – К.: А.С.К., 2006.
7. Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр «Просвіта», «Книга пам’яті України», 2000. – 368 с.
8. Сороко Н.В. Реалізація діяльнісного підходу при комп’ютерному навчанні в умовах оновлення мовної освіти в Україні // Засоби і технології єдиного інформаційного освітнього простору: Зб. наук. праць / За ред. В.Ю. Бикова, Ю.О.Жука. – К.: Атіка, 2004.