КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Про гурток

 Інформація про гурток
Назва: Науковий гурток із сучасної української літератури

Науковий керівник: Кривенко Сергій Миколайович, кандидат філологічних наук, доцент

Місце і час проведення: корп.7, ауд.314, початок засідання – 16.00, останній вівторок місяця

Періодичність: жовтень – травень, з перервою на сесію та канікули.

Анотація: Науковий гурток із сучасної української літератури передбачає ознайомлення студентів з досягненнями, тенденціями розвитку української літератури кін. ХХ – поч. ХХІ ст., літературного напряму постмодернізму як основного напряму сучасної поезії та прози.

Мета: розширити уявлення про роль та місце сучасної української літератури у загальному світовому контексті; сформувати читацькі зацікавлення на прикладі аналізу найвизначніших зразків сучасної українськї літератури, ознайомити з філософсько-теоретичними основами постмодернізму та мистецтвом цього напряму.

Поряд з великим інтересом, який не можуть не викликати твори постмодерністських письменників, їх розгляд супроводжується певними труднощами. По-перше, відсутні літературознавчі праці узагальнюючого характеру з даної проблеми; по-друге, матеріал гуртка передбачає висвітлення складних теоретичних питань, термінів (гіпертекст, симулякр, деконструкція, маргінальність, інтертекстуальність, літературна маска, культурний знак, метаметафоризм, метатекст, ризома та ін.);  по-третє, творчий шлях і метод багатьох письменників  досить суперечливі. Подолати студентам названі труднощі допоможе осмислення багатогранних інтенцій  сучасної української літератури.

Передумови вивчення: вивчення творів сучасної української літератури не передбачено шкільною програмою.

Завдання:
з’ясування особливостей сучасного літературного розвитку;
огляд творчості письменників, що посідають найвизначніше місце в сучасній українській літературі;
аналіз постмодерністських поетичних і прозових текстів, порівняння їх із творами різних жанрів письменників-класиків;
ознайомлення з філософськими та літературознавчими термінами;
визначення основних проблемно-тематичних і поетологічних закономірностей та інших виявів сучасного літературного процесу, етапів його формування, становлення і розвитку;
-висловлення власне бачення, порушених у постмодерністських творах проблем.

Досягнення: участь у студентських наукових конференціях, олімпіадах