КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Герасимчук Валентина Андреевна

 

ПРОФЕСОР

Закінчила Київський національний університет ім. Тараса Шевченка,

Філолог, викладач російської мови і літератури,  

Кандидат філологічних наук

Очна докторантура на кафедрі етики, естетики та культурології

філософського факультету

Доктор філософських наук

Місце роботи:НТУУ "КПІ" ФЛ кафедра української мови, літератури і культури

Контакти: Кафедра.:(044)406-82-04 ;email: V.Gerasymchuk@ua.fm

Web-сторінка викладача – 
intellect.kumlk.kpi.ua/profile/gva20

Дисципліни:

Українська мова професійного спрямування.

Основи редагування тексту перекладу.

Наукова робота

Напрями наукової діяльності

Естетика. Культурологія. Українська мова у фаховому і науковому мовленні студента КПІ.

Участь у конференціях (1995-2015)

Учасник  близько 30 конференцій,  семінарів  та Круглих столів всеукраїнського та міжнародного рівня.

Основні публікації (1995-2015)

Монографії

Герасимчук В.А.Філософський роман ХХ століття. Специфіка тексту. – К.: Парапан, 2007. – 392 с.

Навчально-методичні праці

Герасимчук В.А. Цікаве українознавство: Навч.посібн. Гриф Міносвіти. – К.:Віпол, 1995. -308 с.

Герасимчук В.А. Майже все про числівник: Навч. посібн.Гриф Міносвіти.- К.:Віпол, 1995. – 124 с.

Герасимчук В.А.,Нечипоренко  А.Ф. Антропоніми: історія і сучасність: Навч.посібн. Гриф  Міносвіти. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2002.- 152 с.

Словники

Рос.- укр. словник екологічних термінів та словосполук  (редактор-лексикограф– Герасимчук В.А.)( 16 тис. сл.). – К.: Інститут охорони навколишнього середовища НАН України, 2004.

Основні наукові статті

Герасимчук Валентина. Міфологічні мотиви у фольклорі та літературі: особливості трансформації// Укр.літ. в загальноосвіт.шк. –2001.– № 1.– С.37- 44;  № 2.– С.53–59.

Герасимчук В.А. Антропоніми у  творчості В.Винниченка// Літературознавчі студії: Зб.наук.пр. – К., “Київський університет”, 2001. – С.63–69.

Герасимчук В.А. Періодизація української культури як теоретична проблема // Південний Архів: Зб.наук.пр.– Вип.ХІІІ.– Херсон, 2001.– С.178–179.

Герасимчук В.А. Украинская культура: между Востоком и Западом// Проблема “другого голоса” в языке, литературе  и культуре: Материалы.междунар.конф. СПб, 2003.– С.85–90.

Герасимчук В.А. Духовное пространство средневекового города в западноевропейской и восточнославянской традиции //Rossica Olomucensia. – XLII – 1čast. – Olomouc, 2004. S. 241-246.

Герасимчук В.А. Семантична дихотомія концепту світла (сонця) у художній свідомості //Мова і культура: Наук.вид. – Вип.7.– Т.IV/1.– К.: Вид.дім Дм.Бураго, 2004. – С.243-247.

Герасимчук В.А. Власні імена в українських фразеологізмах // Дивослово. – К.,2005 – № 4.– С.43-47.

Герасимчук В.А.“Живописный портрет в литературном тексте: романтический и модернистский дискурс // Актуальні проблеми духовності: Зб.наук.пр. – Вип.6. – Кривий Ріг: КДПУ, 2005. – С.217–228.

Герасимчук В.А. Суб’єктно-об’єктна структура філософського роману //Культура і сучасність. – К.:Міленіум, 2005. –  № 1.–  С. 35–45.

Герасимчук В.А. Багатошаровість оповідної структури у філософській прозі// Вісник Державної Академії керівних кадрів  культури і мистецтв. –  К.: Міленіум, 2005. –  №2. – С. 16–21.

Герасимчук В.А.Полісемантичність образів-символів гори  і долини у творчості Т.Манна і Л.Леонова // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького пед. ун–ту. ім. Г. Сковороди: Наук.-теор.зб. – Переяслав-Хмельницький, 2005. – № 6. – С.165–173.

Герасимчук В.А. Архаические смыслы танца в литературном тексте (на примере раннего творчества Н.Гоголя)// Гуманітарний часопис: Зб.наук.пр. – Харків: ХАІ, 2005. – № 1.– С.84–92.

Герасимчук В.А. Естетична функція “портрета” (М.Гоголь “Портрет” і О.Уайльд “Портрет Доріана Грея”)//Дні науки філософського ф–ту КНУ ім. Т.Шевченка – 2005.– Ч.ІІ.– К., 2005.– С.94–97.

Герасимчук В.А. Художня рецепція міфологеми “ноєв ковчег” у філософському романі ХХ ст.// Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності: Зб.наук.пр. – К.: Вид.центр КНЛУ, 2005. – Вип.15. –  С.136–142.

Герасимчук В.А.Літературний діалог як процес комунікативного смислотворення// Практична філософія. –№ 4. – К., 2005. – С.188–199.

Герасимчук В.А. Homo potentialis – категорія “людини без властивостей”(Р.Музіль): філософсько-антропологічний дискурс //Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Зб.наук.пр. – Вип.ХУ.– К.: Міленіум, 2005. –  С.15–25.

Герасимчук В.А.Типологізація як форма художнього узагальнення  філософського роману //Гуманітарний часопис: Зб.наук.пр.- Харків: ХАІ,  2005. – №4. – С.78–85.

Герасимчук В.А.У пошуках духовно-ціннісної парадигми: Від “людини без властивостей”(Р.Музіль) до “властивостей без людини”(М.Горький)// Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності  – Зб.наук.пр. – К.: Вид.центр КНЛУ, 2005. – Вип.16. –  С.57–64.

Герасимчук В.А. Есеїзм у художньому тексті//Contemporary Art – Нові території. – К., 2005. – C.22 –24.

Герасимчук В.А. Специфіка “нехудожності” у художньому тексті // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності  – Зб.наук.пр. – К.: Вид.центр КНЛУ, 2005. – Вип.18. –  С.33–41.

Герасимчук В.А. “Есеїстичний голос” у літературному тексті: особливості звучання// Культура і сучасність: Альманах. –  К.:Міленіум, 2005.– № 2.–С. 71 –77.

Герасимчук В.А. Природное  как инвариант гармонического в раннем творчестве Н.Гоголя //Studia Rusycystyczne Akademii Śwęntokrzyskiej.– T.16.- Kielce, 2006. – S. 49–55.

Герасимчук В.А. Homo Ludens між паралелями духовних опозицій: між життям духа і духом життя (Г.Гессе  ”Гра в бісер”) //Вісник державної Академії керівних кадрів культури і мистецтв. – №2. – К.: Міленіум, 2006.– С. 3–8.

Герасимчук В.А. “Гра  в бісер” Г.Гессе  як продукт кризи культури //Дні науки філософського ф-ту–2006.: Міжнар.наук.конф. – К.: “Київський університет”, 2006. – Ч.VІ. – C.14–17.

Герасимчук В.А. Ритуальна екзотерика філософсько-літературних притч ХХ століття // Актуальні проблеми

історії, теорії та практики художньої культури: Зб.наук.праць.– Вип.ХVI. – К.: Міленіум,

2006.– С.160-170.

Герасимчук В.А. Специфіка художності в літературному тексті//Мова і культура: Наук.вид. – К.: Вид.дім Дм.Бураго.–Вип.9.– Т.1 (89). – 2006. –С.189–192.

Герасимчук В.А. Філософія кохання: вічне сходження спраглої душі до вічності (герменевтичні міркування над текстом роману А.Мердок “Чорний принц”) //Гуманітарний часопис: Зб.наук.пр. – Харків: ХАІ, 2006. – № 3. – С.48–59.

Герасимчук В.А. Роман культури // Філософська  думка. – №5. – К., 2006. – С.38–53.

Герасимчук В.А. “Маґічний театр” Г.Гессе і Дж.Фаулза: зачароване коло свідомості чи заплутаний лабіринт підсвідомості? // Вісник Черкаського університету. –Сер.Філософія.–Вип.96, Черкаси, 2006. – С.142–151.

Герасимчук В.А. Екзистенціалістський  роман: “потік свідомості” про кризу свідомості (Ж.-П.Сартр “Нудота”) //Практична філософія. – 2007. – № 1.– C. 184–190.

Герасимчук В.А. Модуси художності в онтологійному вимірі літературного тексту // Вісник  Київського        національного університету. – Сер.: філософія. – Вип. 81-83. – К.: Київський університет, 2007. – С.135–138.

Герасимчук В.А. Читацькі стратегії тексту філософського роману //Дні науки філософського ф-ту–2007.: Міжнар.наук.конф. – К.: “Київський університет”, 2007. – Ч.ІІ. – C.63–66.

Герасимчук В.А. Поліметодологія  – шлях до адекватності сприйняття літературного тексту  // Totallogy – ХХІ: Постнекласичні дослідження. – Вип.17/18.– К.: Центр гуманітарної освіти НАНУ, 2007. – С. 384–400.

Герасимчук В.А. Текст філософського роману – текст культури // Вісник  державної Академії керівних кадрів культури і мистецтв. – №.3. – К.: Міленіум, 2007.– С.15– 21.

Герасимчук В.А. Репрезентація задоволень від тексту філософського  роману // Практична філософія. –  № 2 .– К., 2007. – С.143–149.

Герасимчук В.А. Філософський роман: Культурологія тексту // Мова і культура: Наук.вид. –  К.: Вид.дім Дм.Бураго.–2008. – С.5–8.

Герасимчук В.А. Кваліфікативний статус слова у смисловому плані тексту //Дні науки філос. ф-ту КНУ ім.Т. Шевченка. – 2008: Міжнар.наук.конф. – К.: “Київський університет”, 2008

Герасимчук В.А. Інтермедійність тексту: взаємодія неоднорідних сигніфікатів // Мова і культура: Наук.вид. – К.: Вид. Дім Дм.Бураго, 2009.

Герасимчук В.А. Семіотика тексту: Рефлексії Ю.Лотмана // Дні науки філос. ф-ту КНУ ім.Т. Шевченка. – 2009: Міжнар.наук.конф. – К.: “Київський університет”, 2009.

Герасимчук В.А. До проблеми естетичної гносеології літературного тексту  //Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Зб.наук.пр. – Вип.ХХІІ., ХХІІІ – К.: Міленіум, 2009.

Естетична думка в Україні:сьогодення і майбутнє //Філософська думка: Матеріали Круглого столу.- 2009.- № 6.

Герасимчук В.А. Вечная игра с вечностью: проигравших нет, только разочарованные (Текст-гнозис  В.Набокова “Защита Лужина”) //Rossica Olomucensia. – XLII – 1čast. – Olomouc, 2011. – S. 52-57.

Герасимчук В.А. Креативна  функція слова //Зб.наук. статей до 20-річчя кафедри української мови, літератури та культури.– К., “Політехніка”, 2009.

Герасимчук В.А. Философия философского романа: План изображения и выражения //Искусство после философии? : Сб.науч.ст. – СПб, 2010.- C.46-53.

Герасимчук В.А. Коммуникативные компетенции в вузе: методика контроля и измерения // Гуманитарные чтения РГГУ-2010.-Сб. материалов.- М.,2011.

Герасимчук В.А. Метафизика образа: особенности “человека без особенностей” //Славянскія літаратуры ў  кантексце сусветнай: Зб. навук. артыкулаў: В 3 т. – МінскІВШ, 2010. – Т.2.– С. 319–325.

Герасимчук В.А. Філософія українського романтизму: архетипно-ментальне обгрунтування //Дні науки філос. ф-ту КНУ ім.Т. Шевченка. – 2011: Міжнар.наук.конф. – К.: “Київський університет”, 2011.

Герасимчук В.А. ,Сидоренко Л.М. Українська ментальність у пошуках аксіологічних координат // Культура і сучасність: Альманах. – К.:Міленіум, 2011.– № 2.–С. 71 –77.

Герасимчук В.А. Ще треті півні не співали: Числівник в українських фразеологізмах// Дивослово. – №5,  – К.,2012.- С.38-47.

Герасимчук В.А. Трансформація смислів культури у бутті людини //Дні науки філос. ф-ту КНУ ім.Т. Шевченка. – 2012:  Міжнар.наук.конф. – К.: “Київський університет”, 2012.

Герасимчук В.А.Світові нумерації в українських числівниках //Дивослово. – №7.  – К.,2013.-С. 49-55.

Герасимчук В.А.Тричі явлене кохання: як злет душі, як смерть, як воскресіння…(Леся Українка «Лісова пісня»)//Зб.наук.статей кафедри укр. мови, літ.і культури.- 2014.

Герасимчук В.А.Метафізика апофатичного дискурсу // Україна – Греція: Духовна спільність, наукові контакти, культурні зв’язки.-Зб.наук.праць.- К.,2014.- С.40-43.

Герасимчук В.А. Межі естетики і безмежжя культури //Дні науки філос. ф-ту КНУ ім.Т. Шевченка. – 2012:  Міжнар.наук.конф. – К.: “Київський університет”, 2012.

Герасимчук В.А.Сучасний інтеркультурний дискурс: у пошуках аксіологічних сутностей //Europa środkowowschodnia: kultura, literatura, język.- Варшава,2015.

 

Методична робота

Напрям методичної роботи

Методики розвитку креативного мислення і мовлення.

Підвищення кваліфікації ( Комп.курси КПІ – 2013)

Позааудиторна робота зі студентами (екскурсії, зустрічі тощо)

Екскурсії, тематичні диспути.