КПІ
ФЛ КПІ
 • Українська

Герасимчук Валентина Андріївна

Герасимчук Валентина Андріївна

ПРОФЕСОР

Закінчила Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

Філолог, викладач російської мови і літератури

Кандидат філологічних наук

Очна докторантура на кафедрі етики, естетики та культурології філософського факультету

Доктор філософських наук

Місце роботи: КПІ ім. Ігоря Сікорського ФЛ кафедра української мови, літератури і культури

Контакти:

(063) 578-87-08

valandr1313@gmail.com

web-сторінка викладача – intellect.kumlk.kpi.ua/profile/gva20

Дисципліни:

Українська мова професійного спрямування.

Основи редагування тексту перекладу.

Наукова робота

Напрями наукової діяльності

Естетика. Культурологія. Українська мова у фаховому і науковому мовленні студента КПІ.

Участь у конференціях

Учасник близько 30 конференцій, семінарів та Круглих столів всеукраїнського та міжнародного рівня.

 1. ХІ Міжнародна конференція «Свое» и «чужое» в культуре (м. Петрозаводськ, 22.06.2016 р.)
 2. Культурологічне обґрунтування мовної картини світу / В.А. Герасимчук // Українська мова і міжкультурна комунікація у глобалізованому світі: виклики та перспективи – (мат. міжн. наук.-практ. конф., 18 жовтня 2019 р.)
 3. Тарас Шевченко: демократичні рефлексії української культури / В.А. Герасимчук // Феномен Тараса Шевченка: лінгвістичний, історичний і соціофілософський аспекти (до 205-річчя від дня народження). – (Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 березня 2019 р.). – Київ, 2019. – С. 122-124
 4. Інваріантності і варіативності українського і польського романтизму / Взаємодія одиниць мови і мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти (Міжн. наук.-практ. конф., 20 квітня 2019 р.), Київ, 2019. – С. 49-52

Основні публікації

Монографії

Герасимчук В.А. Філософський роман ХХ століття. Специфіка тексту. – К.: Парапан, 2007. – 392 с.

Навчально-методичні праці

 1. Герасимчук В.А. Цікаве українознавство: Навч. посібн. Гриф Міносвіти. – К.: Віпол, 1995. – 308 с. (анотація)
 2. Герасимчук В.А. Майже все про числівник: Навч. посібн. Гриф Міносвіти. – К.: Віпол, 1995. – 124 с. (анотація)
 3. Герасимчук В.А., Нечипоренко А.Ф. Антропоніми: історія і сучасність: Навч. посібн. Гриф Міносвіти. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2002. – 152 с.

Словники

 1. Герасимчук В.А., Ванін В.В. Російсько-український словник з нарисної геометрії, загального машинобудування та комп’ютерної графіки (8 тис. термінів) (гриф Міносвіти). – К.: Либідь, 1994 (анотація)
 2. Рос.-укр. словник екологічних термінів та словосполук (редактор-лексикограф – Герасимчук В.А.) (16 тис. сл.). – К.: Інститут охорони навколишнього середовища НАН України, 2004

Основні наукові статті

 1. Герасимчук В.А. Коли ще звірі говорили… і птахи. А як? // Дивослово. – 1996. – № 4 (анотація)
 2. Герасимчук В.А., Нечипоренко А.Ф. Поетоніми як засіб художньої характеристики // Дивослово. – 1999. – № 11. – С. 14-19 (анотація)
 3. Герасимчук Валентина. Міфологічні мотиви у фольклорі та літературі: особливості трансформації // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. – 2001. – №1. – С. 37-44; №2. – С. 53-59 (анотація)
 4. Герасимчук В.А. Антропоніми у творчості В. Винниченка // Літературознавчі студії: Зб. наук. пр. – К., “Київський університет”, 2001. – С. 63-69 (анотація)
 5. Герасимчук В.А. Періодизація української культури як теоретична проблема // Південний Архів: Зб. наук. пр. – Вип. ХІІІ. – Херсон, 2001. – С. 178-179
 6. Герасимчук В.А. Украинская культура: между Востоком и Западом // Проблема “другого голоса” в языке, литературе и культуре: Материалы. междунар. конф. – СПб, 2003. – С. 85-90
 7. Герасимчук В.А. Духовное пространство средневекового города в западноевропейской и восточнославянской традиции // Rossica Olomucensia. – XLII – 1čast. – Olomouc, 2004. – S. 241-246 (анотація)
 8. Герасимчук В.А. Семантична дихотомія концепту світла (сонця) у художній свідомості // Мова і культура: Наук. вид. – Вип. 7. – Т. IV/1. – К.: Вид. дім Дм. Бураго, 2004. – С. 243-247 (анотація)
 9. Герасимчук В.А. Власні імена в українських фразеологізмах // Дивослово. – К., 2005 – № 4. – С. 43-47 (анотація)
 10. Герасимчук В.А. “Живописный портрет” в литературном тексте: романтический и модернистский дискурс // Актуальні проблеми духовності: Зб. наук. пр. – Вип. 6. – Кривий Ріг: КДПУ, 2005. – С. 217-228 (анотація)
 11. Герасимчук В.А. Суб’єктно-об’єктна структура філософського роману // Культура і сучасність. – К.: Міленіум, 2005. – №1. – С. 35-45 (анотація)
 12. Герасимчук В.А. Багатошаровість оповідної структури у філософській прозі // Вісник Державної Академії керівних кадрів культури і мистецтв. – К.: Міленіум, 2005. – №2. – С. 16-21
 13. Герасимчук В.А. Полісемантичність образів-символів гори і долини у творчості Т. Манна і Л. Леонова // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького пед. ун-ту. ім. Г. Сковороди: Наук.-теор. зб. – Переяслав-Хмельницький, 2005. – №6. – С. 165-173 (анотація)
 14. Герасимчук В.А. Архаические смыслы танца в литературном тексте (на примере раннего творчества Н. Гоголя) // Гуманітарний часопис: Зб. наук. пр. – Харків: ХАІ, 2005. – № 1. – С. 84-92 (анотація)
 15. Герасимчук В.А. Естетична функція “портрета” (М. Гоголь “Портрет” і О. Уайльд “Портрет Доріана Грея”) // Дні науки філософського ф-ту КНУ ім. Т. Шевченка – 2005. – Ч. ІІ. – К., 2005. – С. 94-97
 16. Герасимчук В.А. Художня рецепція міфологеми “ноєв ковчег” у філософському романі ХХ ст. // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності: Зб. наук. пр. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2005. – Вип. 15. – С. 136-142 (анотація)
 17. Герасимчук В.А. Літературний діалог як процес комунікативного смислотворення // Практична філософія. – № 4. – К., 2005. – С. 188-199 (анотація)
 18. Герасимчук В.А. Homo potentialis – категорія “людини без властивостей” (Р. Музіль): філософсько-антропологічний дискурс // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Зб. наук. пр. – Вип. XV. – К.: Міленіум, 2005. – С. 15-25
 19. Герасимчук В.А. Типологізація як форма художнього узагальнення філософського роману // Гуманітарний часопис: Зб. наук. пр.  Харків: ХАІ, 2005. – №4. – С. 78-85 (анотація)
 20. Герасимчук В.А. У пошуках духовно-ціннісної парадигми: Від “людини без властивостей” (Р. Музіль) до “властивостей без людини” (М. Горький) // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності – Зб. наук. пр. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2005. – Вип. 16. – С. 57-64
 21. Герасимчук В.А. Есеїзм у художньому тексті // Contemporary Art – Нові території. – К., 2005. – C. 22-24 (анотація)
 22. Герасимчук В.А. Специфіка “нехудожності” у художньому тексті // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності – Зб. наук. пр. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2005. – Вип. 18. – С. 33-41 (анотація)
 23. Герасимчук В.А. “Есеїстичний голос” у літературному тексті: особливості звучання // Культура і сучасність: Альманах. – К.: Міленіум, 2005. – №2. – С. 71-77 (анотація)
 24. Герасимчук В.А. Специфіка художності в літературному тексті // Мова і культура: Наук. вид. – К: Вид. дім Дмитра Бураго, 2005. – Т. 1, вип. 8. – С. 136-141 (анотація)
 25. Герасимчук В.А. Природное как инвариант гармонического в раннем творчестве Н. Гоголя // Studia Rusycystyczne Akademii Śwęntokrzyskiej. – T. 16.  Kielce, 2006. – S. 49-55
 26. Герасимчук В.А. Homo Ludens між паралелями духовних опозицій: між життям духа і духом життя (Г. Гессе ”Гра в бісер”) // Вісник державної Академії керівних кадрів культури і мистецтв. – №2. – К.: Міленіум, 2006. – С. 3-8 (анотація)
 27. Герасимчук В.А. “Гра в бісер” Г. Гессе як продукт кризи культури // Дні науки філософського ф-ту – 2006.: Міжнар. наук. конф. – К.: “Київський університет”, 2006. – Ч. VІ. – C. 14-17 (анотація)
 28. Герасимчук В.А. Ритуальна екзотерика філософсько-літературних притч ХХ століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Зб. наук. праць. – Вип. ХVI. – К.: Міленіум, 2006. – С. 160-170 (анотація)
 29. Герасимчук В.А. Специфіка художності в літературному тексті // Мова і культура: Наук. вид. – К.: Вид. дім Дм. Бураго. – Вип. 9. – Т. 1 (89). – 2006. – С. 189-192 (анотація)
 30. Герасимчук В.А. Філософія кохання: вічне сходження спраглої душі до вічності (герменевтичні міркування над текстом роману А. Мердок “Чорний принц”) // Гуманітарний часопис: Зб. наук. пр. – Харків: ХАІ, 2006. – № 3. – С. 48-59 (анотація)
 31. Герасимчук В.А. Роман культури // Філософська думка. – №5. – К., 2006. – С. 38-53 (анотація)
 32. Герасимчук В.А. “Маґічний театр” Г. Гессе і Дж. Фаулза: зачароване коло свідомості чи заплутаний лабіринт підсвідомості? // Вісник Черкаського університету. – Сер. Філософія. – Вип. 96, Черкаси, 2006. – С. 142-151 (анотація)
 33. Герасимчук В.А. Екзистенціалістський роман: “потік свідомості” про кризу свідомості (Ж.-П. Сартр “Нудота”) // Практична філософія. – 2007. – №1. – C. 184-190 (анотація)
 34. Герасимчук В.А. Модуси художності в онтологійному вимірі літературного тексту // Вісник Київського національного університету. – Сер.: філософія. – Вип. 81-83. – К.: Київський університет, 2007. – С. 135-138 (анотація)
 35. Герасимчук В.А. Читацькі стратегії тексту філософського роману // Дні науки філософського ф-ту – 2007.: Міжнар. наук. конф. – К.: “Київський університет”, 2007. – Ч. ІІ. – C. 63-66 (анотація)
 36. Герасимчук В.А. Поліметодологія – шлях до адекватності сприйняття літературного тексту // Totallogy – ХХІ: Постнекласичні дослідження. – Вип. 17/18. – К.: Центр гуманітарної освіти НАНУ, 2007. – С. 384-400 (анотація)
 37. Герасимчук В.А. Текст філософського роману – текст культури // Вісник державної Академії керівних кадрів культури і мистецтв. – №. 3. – К.: Міленіум, 2007. – С. 15-21 (анотація)
 38. Герасимчук В.А. Репрезентація задоволень від тексту філософського роману // Практична філософія. – №2. – К., 2007. – С. 143-149 (анотація)
 39. Герасимчук В.А. Філософський роман: Культурологія тексту // Мова і культура: Наук. вид. – К.: Вид. дім Дм. Бураго. – 2008. – С. 5-8 (анотація)
 40. Герасимчук В.А. Кваліфікативний статус слова у смисловому плані тексту // Дні науки філос. ф-ту КНУ ім. Т. Шевченка. – 2008: Міжнар. наук. конф. – К.: “Київський університет”, 2008 (анотація)
 41. Герасимчук В.А. Інтермедійність тексту: взаємодія неоднорідних сигніфікатів // Мова і культура: Наук. вид. – К.: Вид. Дім Дм. Бураго, 2009 (анотація)
 42. Герасимчук В.А. Семіотика тексту: Рефлексії Ю. Лотмана // Дні науки філос. ф-ту КНУ ім. Т. Шевченка. – 2009: Міжнар. наук. конф. – К.: “Київський університет”, 2009 (анотація)
 43. Герасимчук В.А. До проблеми естетичної гносеології літературного тексту // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Зб. наук. пр. – Вип. ХХІІ., ХХІІІ – К.: Міленіум, 2009 (анотація)
 44. Естетична думка в Україні: сьогодення і майбутнє // Філософська думка: Матеріали Круглого столу. – 2009. – №6
 45. Герасимчук В.А. Вечная игра с вечностью: проигравших нет, только разочарованные (Текст-гнозис В. Набокова “Защита Лужина”) // Rossica Olomucensia. – XLII – 1čast. – Olomouc, 2011. – S. 52-57 (анотація)
 46. Герасимчук В.А. Креативна функція слова // Зб. наук. статей до 20-річчя кафедри української мови, літератури та культури. – К., “Політехніка”, 2009
 47. Герасимчук В.А. Философия философского романа: План изображения и выражения // Искусство после философии? : Сб. науч. ст. – СПб, 2010. – C. 46-53 (анотація)
 48. Герасимчук В.А. Коммуникативные компетенции в вузе: методика контроля и измерения // Гуманитарные чтения РГГУ-2010. – Сб. материалов. – М., 2011
 49. Герасимчук В.А. Метафизика образа: особенности “человека без особенностей” // Славянскія літаратуры ў кантексце сусветнай: Зб. навук. артыкулаў: В 3 т. – Мінск: РІВШ, 2010. – Т. 2. – С. 319-325 (анотація)
 50. Герасимчук В.А. Філософія українського романтизму: архетипно-ментальне обгрунтування // Дні науки філос. ф-ту КНУ ім. Т. Шевченка. – 2011: Міжнар. наук. конф. – К.: “Київський університет”, 2011 (анотація)
 51. Герасимчук В.А., Сидоренко Л.М. Українська ментальність у пошуках аксіологічних координат // Культура і сучасність: Альманах. – К.: Міленіум, 2011. – №2. – С. 71-77 (анотація)
 52. Герасимчук В.А. Ще треті півні не співали: Числівник в українських фразеологізмах // Дивослово. – №5, – К., 2012. – С. 38-47 (анотація)
 53. Герасимчук В.А. Трансформація смислів культури у бутті людини // Дні науки філос. ф-ту КНУ ім. Т. Шевченка. – 2012: Міжнар. наук. конф. – К.: “Київський університет”, 2012 (анотація)
 54. Герасимчук В.А. Світові нумерації в українських числівниках // Дивослово. – №7. – К., 2013. – С. 49-55
 55. Герасимчук В.А. Тричі явлене кохання: як злет душі, як смерть, як воскресіння… (Леся Українка «Лісова пісня») // Зб. наук. статей кафедри укр. мови, літ. і культури. – 2014 (анотація)
 56. Герасимчук В.А. Метафізика апофатичного дискурсу // Україна – Греція: Духовна спільність, наукові контакти, культурні зв’язки. – Зб. наук. праць. – К., 2014. – С. 40-43 (анотація)
 57. Герасимчук В.А. Межі естетики і безмежжя культури // Дні науки філос. ф-ту КНУ ім. Т. Шевченка. – 2012: Міжнар. наук. конф. – К.: “Київський університет”, 2012
 58. Герасимчук В.А. Художньо-світоглядні джерела естетичного ідеалу Тараса Шевченка // Дні науки філософського факультету – 2014: Матер. Міжнар. наук. конф. – К.: Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 155-158 (анотація)
 59. Герасимчук В.А. Архетипіка Тараса Шевченка // Феномен Тараса Шевченка: Зб. наук. матеріалів. – К.: Нац. агр. ун-т, 2015. – С. 26-28 (анотація)
 60. Герасимчук В.А. Сучасний інтеркультурний дискурс: у пошуках аксіологічних сутностей // Europa środkowo-wschodnia: kultura, literatura, język. – Варшава, 2015 (анотація)
 61. Герасимчук В.А. Філософування в процесі інтерпретації художнього дискурсу // Ціннісні зміни молоді і сучасні форми культуротворчості: Культурологічний альманах НПУ ім. М. Драгоманова. – Вінниця: “Нілан-ЛТД”, 2015. – Вип. 1. – С. 17-21 (анотація)
 62. Герасимчук В.А. Межі естетичного в різних інтерпретаціях // Дні науки філософського факультету – 2015: Матер. Міжнар. наук. конф. – К.: Київський університет. – Ч. 5. – С. 71-74 (анотація)
 63. Комплементарна міждисциплінарність методології у гуманітарному знанні // Збірник наукових праць: За матеріалами ІІ Міжнародної конференції «Весняні наукові читання». – 2 част. – Київ, – «Велес», 2016. – С. 167-172
 64. Часові виміри в українському мовленні: їх буттєві сенси та фізичні значення // Дивослово. 2016. – №9. – С. 32-36
 65. Художньо-світоглядні джерела естетичного ідеалу Тараса Шевченка / ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації», 25-26 лютого, Київ. – К.: Міленіум, 2016. – С. 60-61
 66. Українські прізвища – самобутній феномен мовної картини українського світу // Вісник КПІ ім. Ігоря Сікорського. Серія: Філологія. Педагогіка. – К.: ТОВ «Центр учбової літератури», 2018 (у співавторстві з Нечипоренко А.Ф.)
 67. Таїна числа: Ірраціональні смисли часових образів / В.А. Герасимчук // Дивослово К. 2019. – № 3. – С. 39-45
 68. Часові виміри в українському мовленні: їх буттєві сенси та фізичні значення / В.А. Герасимчук // Дивослово. – 2019, №10 – С. 29-35
 69. Буття в культурі мовної особистості / В.А. Герасимчук / Мова і культура. – Вип. 197. – Київ, 2019

Методична робота

Напрям методичної роботи

Методики розвитку креативного мислення і мовлення.

Підвищення кваліфікації (Комп. курси КПІ – 2013)

Позааудиторна робота зі студентами (екскурсії, зустрічі тощо)

Екскурсії, тематичні диспути.