СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ

Київський університет ім. Т.Шевченка, спеціальність «Українська мова та література», присвоєно кваліфікацію філолога, викладача української мови та літератури (1992 – 1997).

Національна Академія Наук України, Інститут мовознавства ім.О.О. Потебні.  Аспірантура.

Науковий ступінь – кандидат філологічних наук.

На кафедрі працює з 2003 р. 

Викладає навчальні дисципліни: "Українська мова за професійним спрямуванням".

Контакти: +38 044 406 82 04, 
emailmasha_bratus@ukr.net

Web-сторінка викладача – intellect.kumlk.kpi.ua/profile/bmf3

 Наукова робота

Напрямки наукової діяльності: українська мова, лінгвістика,стилістика, культурологія

 Участь в конференціях: 
1. Міжнародна конференція «ICT for Language Learning».- Флоренція. – Італія. – 13-14 жовтня 2013.
2. ІІ міжнародна науково-практична конференція «Мова  мужкультурна комунікація». – 11-12 жовтня 2014 року, Полтава. – Інститут української мови Національної академії наук України, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівля».
3.ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Українська мова в світі» – 6-7 листопада 2014 року – Львів. – Національний університет «Львівська політехніка».
4. «Тиждень російської мови 2014 Німецько-російські зустрічі». – Берлін. – 24.11.2014 – 29.11.2014. – Німеччина. Берлінський університет ім. Гумбольдта
5. Наукова конференція «Тарас Шевченко: діахронічне і синхронічне становлення» – 01.12.2014. – Київ. – НТТУ «КПІ»

 Публікації:
1.Функції епітетів у зовнішній характеристиці персонажів Івана Багряного. – Дискурс сучасної історичної романістики. ВЦ «Київський університет». – К.:2000.- с.85-90
2.Епітети в лексико-семантичному полі «психічний та фізичний стан людини» у тексті Івана Багряного (на матеріалі прозових творів). – Етнос. Культура. Нація: Збірник наукових праць. – Випуск 2. – Дрогобич. – 2001. – с.218-226
3.Епітетні словосполучення як характеристика стану людини (за прозовими творами Івана Багряного). – Культура слова. – Випуск 53-54. – К.2000. – с.99-102
4.Епітетні словосполучення з означуваним центром людина (за творами Івана Багряного). – Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського державного лінгвістичного університету. Вип. 4. К.Ж Видавничий центр КДПУ. – 2000. –с. 227-231
5.Кольористичний епітет як ознака тоталітарної доби (за творами Івана Багряного). – Дивослово. – № 5. – 2001.
6.Мовні засоби вираження ідеалу людини у прозі Олеся Гончара.   –Культура слова. – Випуск. – К.2005. – с.14-15
7.Ознаки сьогодення в семантиці й стилістиці фразеологізмів (на матеріалі сучасної художньої прози).  – «Учені записки Таврійського національного університету ім.. В.І. Вернадського». Науковий журнал. Серія «Філологія. Соціальні комунікації». Том 22 (61). № 4. Сімферополь,  Таврійський національний університет ім.. В.І. Вернадського, 2009.  – с. 119-124
8.Давні й нові фразеологізми в художній прозі Євгенії Кононенко. – Культура слова. – Випуск 72. –К. 2010. – с.60-66
9. Країни Бенілюксу Нідерланди та Бельгія очима українців (стереотипний портрет). – Життя – у слові: Збірник наукових праць на пошану академіка В.М. Русанівського / Відп. Ред.. В.Г. Скляренко. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011.- 544 с. –с. 288-295
10.Середземноморські країни очима українців (стереотипний портрет). – Мовні й концептуальні картини світу. – Випуск № 36. – 2011. – c.13
11.Європа та європейці очима українців: стереотипні портрети. – Науково-методичний журнал «Вивчаємо українську мову та літературу». – № 34-36. (290-292) – грудень 2011 р. – c.84-92
12.Країни Європи очима українців (стереотипний портрет). – Лінгвістика. Збірник наукових праць. – № 1 (25). Частина 1. – Луганськ. ДЗ «ЛНУ імена Тараса Шевченка». – 2012. – с. 18 – 26
13.Європа очима українців. Італія. – «Я вивчаю українську» № 4 (16) квітень 2012 р. – ВГ «Основа» – с.1014
14.Європа очима українців. Іспанія. – «Я вивчаю українську» № 6 (18) червень 2012 р. – ВГ «Основа» – с. 34-38
15.Який чи котрий?  – Культура слова. – Випуск 78. – Видавничий дім Дмитра Бураго. – Київ 2013. – с. 193 – 200
16.Росія очима українців: стереотипний портрет. – «Вивчаємо українську мову та літературу». Науково-методичний журнал. – № 32 (360). – ВГ «Основа». – 2013. – с. 36-39
17.Польща очима українців: стереотипний портрет. – Мова і міжкультурна комунікація. Збірник наукових праць. – Полтава: ПУЕТ. – 2013. – с.5-14
18.Сulturological aspects of the foreign language study. – Збірник праць «ICT for Language Learning». – 6th edition. – Florence. – Italy.- 2013. – c.175-180

 

Методична робота

1.Міжнародний семінар «Інтерактивні методи викладання російської мови як іноземної у вищих навчальних закладах поза мовного середовища». – 27.09.2012 – 29.09.2012. – Франкфурт (Одер). – Німеччина

2.ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Українська мова в світі» – 6-7 листопада 2014 року – Львів. – Національний університет «Львівська політехніка».