КПІ
ФЛ КПІ
 • Українська

Тільняк Неоніла Василівна

Тільняк Неоніла Василівна

ВИКЛАДАЧ

Закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, філологічний факультет, 1998 р.

На кафедрі працює з 1999 р., на викладацькій роботі – з 2003 року.

Контакти:

(098) 502-48-15

nilatilnyak@gmail.com

web-сторінка викладача – intellect.kumlk.kpi.ua/profile/tnv16

Володіння мовами: українська – рідна; російська – вільно; німецька – зі словником.

Сфера наукових інтересів – теорія та методика викладання курсу «Українська мова за професійним спрямуванням».

Брала участь у написанні навчальних та робочих програм з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням»; «Дидактичного матеріалу для іноземних студентів»; «Словника-довідника з культурології»; «Методичних вказівок до проведення лекцій, практичних занять та самостійної роботи для студентів I курсу технічних спеціальностей заочної форми навчання»; навчального посібника «Українська мова за професійним спрямуванням» (Гриф МОН України).

Має більше 20 публікацій, бере участь у науково-практичних конференціях. Щорічно проводить для студентів: конференції, олімпіади, «Шевченківські читання» і т.п.

Наукова робота

Напрямки наукової діяльності: теорія і методика викладання української мови.

Участь в конференціях

 1. Тільняк Н.В. Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектів. – Київ, 2011
 2. Тільняк Н.В. Провідні тенденції в розробленні методичних підходів до формування професійно зумовленого мовлення майбутніх фахівців технічних спеціальностей // Дослідження студентів, магістрів та аспірантів «Молодий науковець ХХІ століття». – Кривий Ріг: Криворізький Державний педагогічний університет, 2012
 3. Тільняк Н.В. Організація самостійної роботи студентів-філологів під час вивчення мовознавчих дисциплін // Актуальні проблеми культури української мови і мовлення. – м. Острог, 2012
 4. Тільняк Н.В. Проблема формування професійної мовленнєвої компетенції студентів нефілологічних спеціальностей у науковому полі лінгводидактики // Прецедентные феномены как языковые коды. – Прешов, Словакія, 2012
 5. Тільняк Н.В. Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір. – Київ, 2012
 6. Тільняк Н.В. Образне слово Луганщини. – Луганськ, 2013
 7. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні наукові дослідження та розробки». Академічна спілка Михайла Балудянського (м. Братислава 15.03.2016 р.)
 8. Міжнародна науково-практична конференція «Економіка. Освіта. Наука». Академічна спілка Михайла Балудянського (м. Братислава 18.01.2016 р.)
 9. Міжнародна науково-практична конференція «Новітні освітні технології: міжнародний досвід» (м. Київ 21.01.2016 р.)
 10. Міжнародна науково-практична конференція «Взаємодія одиниць мови і мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладо-знавчий і методичний аспекти». КПІ ім. Ігоря Сікорського, 20 квітня 2017 р.
 11. VI Міжнародна науково-практична конференція «Особистість, суспільство, політика». Польща, м. Люблін, 10-11 березня 2017 р.
 12. Х Міжнародна науково-практична конференція «Науково-методичні проблеми мовної підготовки іноземних громадян». НАУ, 20 квітня 2017 р.
 13. Міжнародна науково-практична конференція «Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти» (28.02.2018, м. Київ)
 14. ІV International Scientific and Practical Conference “The goals of the World Science” (31.01.2018, м. Дубаї)
 15. International Scientific and Practical Conference “Science, Development Pedagogy. #3” (26.04.2018, м. Львів)
 16. IX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці” (17.05.2018, м. Ірпінь)
 17. Проблема культури мовленняв засобах масової інформації Міжвузівська науково-практична конференція “Сучасна філологія: теорія та практика”. – Київ : Нац. акад. СБУ, 2019. – С. 286-288
 18. Використання інтерактивних технологій навчання у професійній підготовці майбутніх інженерів Інноваційні підходи до розвитку сучасної науки: ХІV Міжнародна науковопрактична інтернет-конференція: тези доповідей, Дніпро, 28 лютого 2019 р. – Ч. 2. – Дніпро: НОК, 2019
 19. Проблема культури мовленняв засобах масової інформації Міжвузівська науково-практична конференція “Сучасна філологія: теорія та практика”. – Київ : Нац. акад. СБУ, 2019
 20. Формування професійно-мовленнєвої культури засобами інформаційних технологій / Українська мова і міжкультурна комунікація у глобалізованому світі: виклики та перспективи : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 18 жовтня 2019 року [Електронне видання]. – Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019
 21. Використання інтерактивних технологій навчання у професійній підготовці майбутніх інженерів. Інноваційні підходи до розвитку сучасної науки: ХІV / Міжнародна науковопрактична інтернет-конференція: тези доповідей, Дніпро, 28 лютого 2019 р. – Ч. 2. – Дніпро: НОК, 2019 – С. 65-68
 22. Особливості розвитку критичного мислення під час проведення дебатів Scientific Educational Center Warsaw, Poland WORLD SCIENCE, №3(43) Vol. 3, March 2019, P. 13-16 RS Global Sp. z O.O. DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws

Публікації

 1. Тільняк Н.В. Особливості комп’ютерного перекладу / Л.М. Сидоренко, Н.В. Тільняк // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. – К. : ДП «Інформ-аналіт. аген», 2007. – Вип. 14. – С. 161-167
 2. Тільняк Н.В. Термін в лексичному складі сучасної української мови / Л.М. Сидоренко, Н.В. Тільняк // Суспільство. Держава. Армія : зб. наук. праць. – Вип. 14. – К. : ВІТІ НТУУ «КПІ», 2008. – С. 185-193
 3. Тільняк Н.В. Формування та розвиток української військової термінології / Л.М. Сидоренко, Н.В. Тільняк // Суспільство. Держава. Армія : зб. наук. праць. – Вип. 15. – К. : ВІТІ НТУУ «КПІ», 2009. – С. 109-114
 4. Тільняк Н.В. Особистість та її вплив на формування культури етносу через призму художньої прози / Л.Ш. Динікова, Н.В. Тільняк // Культура народов Причерноморья : науч. журнал. – Симферополь : ТНУ им. В.И. Вернадского, 2012. – №236. – С. 137-142
 5. Тільняк Н.В. Провідні тенденції в розробленні методичних підходів до формування професійно зумовленого мовлення майбутніх фахівців технічних спеціальностей / Н.В. Тільняк // Дослідження студентів, магістрів та аспірантів «Молодий науковець ХХІ століття». – Кривий Ріг: Криворізький Державний педагогічний університет, 2012. – С. 331-334
 6. Тільняк Н.В. Проблема формування професійної мовленнєвої компетенції студентів нефілологічних спеціальностей у науковому полі лінгводидактики / Н.В. Тільняк // Прецедентныефеноменыкакязыковыекоды (Сб. научн.трудов). – Прешов, Словакия, 2013. – С. 135-145
 7. Тільняк Н.В. Мовленнєва ситуація як категорія лінгводидактики / Н.В. Тільняк // Науковізаписки : зб. наук. статей ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-тім. М.П. Драгоманова. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2013. – Випуск CXIV (114). – С. 189-196
 8. Тільняк Н.В. Оптимізація змісту мовнокомунікативної підготовки бакалаврів технічних спеціальностей / Н.В. Тільняк // Українська мова і література в сучасній школі. – 2013. – № 7-8. – С. 80-84
 9. Тільняк Н.В. Урахування специфіки фахової термінології у проектуванні науково-методичної системи формування професійного мовлення майбутніх фахівців технічних спеціальностей / Н.В. Тільняк // Теоретична і дидактична філологія : зб. наук. праць. – Вип. 17. – Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич, 2014. – С. 167-181
 10. Тільняк Н.В. Методичні аспекти проектування комунікативної взаємодії студентів технічних спеціальностей у процесі вивчення української мови за професійним спрямуванням / Н.В. Тільняк // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць (За ред. доктора пед. наук, професора З.П. Бакум). – Вип. 40. – Кривий Ріг, 2014. – С. 103-108
 11. Тильняк Н.В. Педагогические условия формирования коммуникативной компетентности будущих специалистов технического профиля [Электронный ресурс] / Н.В. Тильняк // Концепт. Научно-методический электронный журнал – 2014. – №08 (август). – Режим доступа : http://e-koncept.ru/2014/14217.htm
 12. Тільняк Н.В. Соціакультурний аспект комп’ютерного перекладу / Л.М. Сидоренко, Н.В. Тільняк // Х Міжнародна науково-практична конференція «Новітні освітні технології в контексті євроінтеграції». – К. : НТУУ «КПІ», 2015. – С. 141-143
 13. Тільняк Н.В. Мовна та мовленнєва компетентності як складові підготовки спеціаліста технічного напрямку Л.М. Сидоренко, Н.В. Тільняк – К. : НТУУ «КПІ», 2015.
 14. Тільняк Н.В. Культура спілкування військовослужбовцівю. – НТУУ «КПІ», 21 січня 2016 р. – ХІ Міжнародна науково-практична конференція
 15. Тільняк Н.В. Кейс-технології у навчанні студентів технічних спеціальностей. – Братислава, 15-18 марта, 2016 р.
 16. Тільняк Н.В. Формування комунікативної культури студентів технічних спеціальностей на основі вивчення курсу Культура наукового технічного // Міжнародна науково-практична конференція. – НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського»
 17. Тільняк Н.В. Особливості курсу «Культура наукового технічного мовлення фахівця // VI Міжнародна науково-практична конференція «Особистість, суспільство, політика». – Польща, м. Люблін 10-11 березня 2017 року
 18. Тільняк Н.В. Особливості курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» при підготовці студентів технічних спеціальностей // Х Міжнародна науково-практична конференція «Науково-методичні проблеми мовної підготовки іноземних громадян». – К.: НАУ, 20 квітня 2017
 19. Тільняк Н.В. Glossaries as fixatives of materialized components of scientific knowledge / Л.М. Сидоренко, Н.В. Тільняк // Filologia, socjologia i kulturozna wstwo. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współ czesnej nauki. 30.03.2017 – 31.03.2017
 20. Тільняк Н.В. Активні форми та методи навчання як основа модернізації освітнього процесу / Л.М. Сидоренко, Н.В. Тільняк // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Українська мова та культура в сучасному гуманітар ному часопросторі: аспекти формування комунікативної компетентності сучасного фахівця».
 21. Подолання комунікативних бар’єрів у міжкультурній комунікації // Мова і культура – 2017. – Вип. 20. – Т. ІІ (189). – С. 110-115 (у співавторстві з Сидоренко Л.М.)
 22. Активні форми та методи навчання як основа модернізації освітнього процесу. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі: аспекти формування комунікативної компетентності сучасного фахівця» лютий 2017 рік (у співавторстві з Сидоренко Л.М.)
 23. Формування комунікативної культури студентів технічних спеціальностей на основі вивчення курсу Культура наукового технічного мовлення фахівця» Взаємодія одиниць мови і мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти». (Міжнародна науково-практична конференція), 20 квітня 2017 року, К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ (у співавторстві з Сидоренко Л.М.)
 24. Особливості курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» при підготовці студентів технічних спеціальностей К.: НАУ, 20 квітня 2017
 25. Особливості курсу «Культура наукового технічного мовлення фахівця», матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Особистість, суспільство, політика», Польща, м. Люблін, 10-11 березня 2017 року (у співавторстві з Сидоренко Л.М., Динікова Л.Ш.)
 26. Glossaries as fixa tives of materialized components of scientific knowledge Filologia, socjologia i kulturozna wstwo. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współ czesnej nauki. 30.03.2017 – 31.03.2017 (у співавторстві з Сидоренко Л.М.)
 27. Формування критичного мислення в системі інтерактивних технологій. – Ірпінь, Зб. наук. праць «Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі», 2018 – С. 170-176 (у співавторстві з Сидоренко Л.М.)
 28. Науково-методичний аспект дисципліни «Культура наукового технічного мовлення фахівця». – К., КПІ ім. Ігоря Сікорського, Зб. наук. доп. Міжнародна науково-практична конференція «Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти», 2018. – С. 236-238 (у співавторстві з Сидоренко Л.М.)
 29. Принципи створення перекладних словників для студентів технічних спеціальностей, Dubai, Зб. наук. доп IV International Scientific and Practical Conference «The goals of the World Science», 2018 – С. 57-60 (у співавторстві з Сидоренко Л.М. та Шуляк А.Р.)
 30. Communicatively oriented approach as one of the basic teaching of technical profile students, Rotterdam, International Scientific and Practical Conference «Science, Research, Development Pedagogy. #3», – С. 57-59
 31. Формування критичного мислення в системі інтерактивних технологій, Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. – Ірпінь 2018. – С. 170-176 (у співавторстві з Сидоренко Л.М.)
 32. Науково-методичний аспект дисципліни «Культура наукового технічного мовлення фахівця» / матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти». – Київ.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка». – 2018 р. – С. 236-238 (у співавторстві з Сидоренко Л.М.)
 33. Принципи створення перекладних словників для студентів технічних спеціальностей, Dubai, Зб. наук. доп IV International Scientific and Practical Conference «The goals of the World Science», 2018. – С. 57-60 (у співавторстві з Сидоренко Л.М. та Шуляк А.Р.)
 34. Особливості формування мовної культури студентів за допомогою практикумів МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019
 35. Дистанційний курс навчання як форма організації самостійної підготовки студентів технічних спеціальностей Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип.1. – Бердянськ : БДПУ, 2019

Підвищення науково-кваліфікаційного рівня – у 2014 році закінчила аспірантуру Київського університету імені Бориса Грінченка за науковою спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання української мови.

Методична робота

Направлення методичної роботи: теорія та методика викладання курсу «Українська мова за професійним спрямуванням», участь у науково-практичних семінарах кафедри української мови, літератури та культури.

Методичні розробки

 1. Тільняк Н.В. Українська мова. Усне мовлення: дидактичний матеріал для іноземних студентів / Л.М. Сидоренко, Н.В. Тільняк. – К. : НТУУ «КПІ», 2007. – 84 с.
 2. Тільняк Н.В. Словник-довідник з культурології / Н.Г. Веселка, Л.М. Сидоренко, Н.В. Тільняк. – К. : ВІТІ НТУУ «КПІ», 2008. – 156 с.
 3. Тільняк Н.В. Українська мова за професійним спрямуванням: метод. вказівки до проведення лекцій, практ. занять та самост. роботи для студ. I курсу техн. спец. заочної форми навчання / Л.М. Сидоренко, Н.В. Тільняк. – К. : НТУУ «КПІ», 2012. – 66 с.
 4. Тільняк Н.В. Українська мова за професійним спрямуванням: метод. вказівки до проведення лекцій, практ. занять та самост. роботи для студ. техн. спец. заочної форми навчання / Л.М. Сидоренко, Н.В. Тільняк. – К. : НТУУ «КПІ», 2013. – 68 с.
 5. Тільняк Н.В. Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / [C.O. Караман, О.А. Копусь, В.І. Тихоша, Н.В. Тільняк та ін.] ; за ред. С.О. Карамана, О.А. Копусь. – К. : Літера ЛТД, 2013. – 544 с. (Гриф МОН України)

Підвищення кваліфікації – лютий 2015 рік з курсу «Створення веб-ресурсів».

Дистанційні курси в Moodle з посиланням на курс – Дистанційні курси в Moodle в процесі розробки. Завантажено 6 практичних занять.

Організаційно-виховна діяльність

Вела гурток «Культура наукової мови».

Проводить олімпіади з граматики для студентів технічних спеціальностей.

Конкурси: Брейн-ринг з творчості Т.Г. Шевченка; щорічні конкурси – «Шевченківські читання» та «Вечір авторської поезії».

Студентські конференції: «Немає магії сильнішої, ніж магія слів», «Українська мова: вчора, сьогодні, завтра», «Ораторське мистецтво», «Технічні терміни: історія та сьогодення».

Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки