КПІ
ФЛ КПІ
 • Українська

Історія української та зарубіжної культури. Навчально-методична література

 1. Історія української літератури: В 6т. 9кн. / Упоряд. В.В. Яременко; Приміт. С.К. Росовецького. – К. : Либідь, 1993. – 264с., 285с., 336с., 320с., 256с., 352с., 264с, 280с.
 2. Наука і культура: Україна: Щорічник / Редкол.: О. Сергієнко та ін.  – К.: Т-во „Знання”,   1966 –
  Вип. 21. – 1987. – 520с.
  Вип. 22. –  1988. – 520с.
  Вип. 23. –  1989. – 576с.
  Вип. 24. –  1990. – 576с.
 3. Українська культура: Коротка історія культурного життя українського народу. / Огієнко Іван. – К.: Фірма „Довіра”, 1992. – 141с.
 4. Українське мистецтво та архітектура кінця ХІХ – початку ХХст. / НАНУ. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – К.: Наук. думка, 2000. – 240с.
 5. Українська та зарубіжна культура: Навч. посіб. / О.Л. Шевнюк. – К.: Знання-Прес, 2002. – 277с.
 6. Історія української та зарубіжної культури: Навч. посіб. / С.М. Клапчук ті ін. – 4-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2002. – 351с.
 7. Історія світової та української культури: Підручник для вищ. закл. світи / В.А. Греченко та ін. – К.: Літера ЛТД, 2005. – 464с.
 8. Історія української культури / За заг. ред. І. Крип’якевича. – К.: Либідь, 1994. – 656с.
 9. Історія світової культури: Навч. посібник / Керівник авт. колективу Л.Т. Левчук. – 3-тє вид., стереотип. – Київ: Либідь, 2000. – 368с.
 10.  Історія культури: короткий довідник / Є.П. Поліщук. – К.: Український Цент духовної культури, 2000. – 196с.
 11.  Культура і побут населення України: Навч. посібник / В.І. Наулко та ін.. – 2-е вид., доп. та перероб. К.: Либідь, 1993. – 288с.
 12.  Українська художня культура: Навч. посіб. / За ред. І.Ф. Ляшенка. – К.: Либідь, 1996. – 416с.
 13.  Історія культури України: Навч. посіб. / В.А. Бокань та ін. – 2-ге вид., доп. – К.: МАУП. – 2001. – 256с.
 14.  Історія української культури: Зб. матеріалів і документів / Упоряд. Б.І. Білик та ін. – К.: Вища шк., 2000. – 607с.
 15.  Українська культура: Лекції за редакцією Дмитра Антоновича / Упор. С.В. Ульяновська. – К.: Либідь, 1993. – 592с.
 16.  Модернизм в зарубежной литературе: Учебное пособие по курсу «История зарубежной литературы  ХХ века», специальности 021700 – филология, 021800 – лингвистика и межкультурная коммуникация. – 3-е изд., испр. – М.: Флинта: Наука, 2001. – 240с.
 17.  Західноєвропейський театр у динаміці культуротворчого процесу межі ХІХ-ХХ століть: Монографія. – К.:, 2008. – 295с.
 18.  Уроки з народознавства: Посібник / Упоряд. М.К. Дмитренка та ін. – К.: Ред.часопису „Народознавство”, 1995. – 224с.
 19.  Письменник жив у Києві. Літературно-критичні розповіді. / Л. Хінкулов.  – К.: Дніпро, 1982. – 350с.
 20.  Українці: народні вірування, повір’я, демонологія / Упор., прим. та біогр. нариси  А.П. Пономарьова та ін. – 2-е вид. – К.: Либідь, 1991. – 640с.
 21.  Становлення української радянської культури: (1917 – 1920рр.).  / І.Д. Золотоверхий. – К.: Вид. Академії Наук Української РСР, 1961. – 421с.
 22.  Українознавство: Хрестоматія-посібник: У 2-хкн. Кн. 1 / Передмова П.П. Кононенка. – К.: Либідь, 1996. – 352с.
 23.  Українське народознавство в іменах: У 2ч  Ч. 1: Навч. посібник / За ред. А.З. Москаленка.- К.: Либідь, 1994. – 336с.
 24.  Восток – Запад. Исследования. Переводы. Публикации. Выпуск четвертый.  – М.: Наука. Главная редакция восточной литературы,  1989. – 301с.
 25.  Українське радянське кіномистецтво: 1930 – 1941. / А.Є. Жукова та ін. – К.: Вид. Акад. Наук Української РСР, 1959. – 232с.
 26.  Культура і побут населення України: Навч. посібник / В.І. Наулко та ін. – К.: Либідь, 1991. – 232с.
 27.  Українське краєзнавство: сторінки історії / Г.С. Дем’янчук та ін. – К.: Вид. Центр „Просвіта”, 2006. – 296с.
 28.  Современные славянские культуры: развитие, взаимодействие, международный контекст. – Материалы Международной конференции ЮНЕСКО. – К.: Наук. Думка, 1982. – 438с.
 29.  Київська писемна школа Х – ХІІст. (До історії української писемності) / С.О. Висоцький.  – Львів – Київ – Нью-Йорк,: Вид. М.П. Коця, 1998. – 246с.
 30.  Литературный процесс в историко-культурном контексте. Развитие и смена типов литературы и художественно-литературного сознания в русской словесности ХІХ – ХХ веков  / Е.М. Черноиваненко. –  Одеса «Маяк», 1997. – 712с.
 31.  Минуле українського театру / І.О. Мар’яненко. – К.: Мистецтво, 1953. – 180с.
 32.   Українська народна творчість у поняттях міжнародної термінології. Примітив, фольклор, аматорство, наїв, кітч…  – К.: Музей Івана Гончара: Родовід, 1996. – 325с.
 33.  Хроніки від Фортінбраса. Вибрана есеїстика 90-х. / О.С. Забужко. – К.: Факт, 2001. – 340с.
 34.  Зарубежная литература ХVІІ –  ХVІІІ вв.: Хрестоматия. Учеб. Пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2101 «Рус. яз. и лит.» / Сост. С.Д. Артамонов. – М.: Просвещение, 1982. – 608с.
 35.  История русской литературы ХIХ века. Т. 1. Под ред. С.М. Петрова. Изд. 3-е, перераб. Учебник для пед. ин-тов. М., «Просвещение», 1969. – 566с.
 36.  История итальянской литературы ХIХ века. / И.К. Полуяхтова. – М.: Изд-во «Высшая школа», 1970. – 202с.
 37.  Шевченківський «Букварь». Роздатковий матеріал до курсу „Історія української культури” та „Історія української літератури”. – К.: КПІ, 1990. – 24с.
 38.  Хрестоматія давньої української літератури (до кінця ХІІІ ст.) / Упор. О.І. Білецький. – К.: Рад. школа, 1967. – 782с.
 39.  Музей книги і друкарства Української РСР. – К.: Мистецтво, 1981. – 127с.
 40.  Сивокінь Г.М. Одвічний діалог. (Українська література і її читач від давнини до сьогодні). – К.: Дніпро, 1984. – 255с.