КПІ
ФЛ КПІ
 • Українська

Положення про рейтингову систему оцінки успішності студентів І курсів з дисципліни “Культурологія” кафедри української мови, літератури та культури факультету лінгвістики НТУУ “КПІ” (для всіх факультетів)

Рейтинг студента з кредитного модуля “Культурологія” складається з рейтингових балів, що він отримує за такі види робіт:

 1. експрес-контроль;
 2. перевірка якості виконання домашніх завдань;
 3. перевірка рефератів;
 4. присутність на лекційних заняттях.

Система рейтингових (вагових) занять:

 1. Експрес-контроль (2 рази перед атестаціями).

Ваговий бал – 3
Задовільно – 3 бали
Незадовільно – 0 балів

 1. Перевірка якості виконання домашніх завдань (по кожній темі).

Ваговий бал – 5 балів
Відмінно – 5 балів
Добре – 4 бали
Задовільно – 3 бали
Незадовільно – 0 балів

 1. Перевірка рефератів (в кінці навчання).

Ваговий бал – 5 балів
Відмінно – 5 балів
Добре – 4 бали
Задовільно – 3 бали
Незадовільно – 0 балів

 1. Присутність на лекційних заняттях – 2 бали.

Штрафні та заохочувальні бали:

  1. за відсутність на заняттях – 2 бали;
  2. за участь в студентській конференції – 5 балів;
  3. відвідування музею, виставки, театру – 3 бали.

         
Розрахунок шкали рейтингу:
R= 2х3+5х9+5х1+2х9=74б

RD 

ECTS  

Традиційна оцінка 

70 – 74    А відмінно
64 – 69  В дуже добре
57 – 63 С добре
51 – 56 D задовільно
45 – 50 Е достатньо
41 – 45   FX  незадовільно

Склав:
доцент, к.п.н. О.П. Онуфрієнко
доцент, к.і.н. Л.Я.Лук’янчук

Ухвалено на засіданні кафедри

Завідувач кафедри О.П. Онуфрієнко