КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Роль активних методів навчання у мовній підготовці студентів технічних спеціальностей

1. Досвід застосування активних методів навчання.

2. Види методів активізації.

3. Активізація навчально-пізнавальної діяльності.

4. Віртуальні симуляції в активізації навчального процесу.

Активне навчання – це не новий підхід в освіті, який став об’єктом розвідок багатьох науковців. Наразі накопичено вагомий обсяг теоретичних та практичних доробок у цьому напрямі, проте розвідки ведуться постійно, а зацікавленість дослідників з кожним роком зростає через значущі результати навчання з використанням активних методів, високі показники задоволеності студентів та їхніх досягнень.

Різні види методів активізації навчально-пізнавальної діяльності та їх впровадження в освітній процес фахівців, стали об’єктом досліджень і вітчизняних, і зарубіжних дослідників. Значну кількість публікацій присвячено діловим та імітаційним іграм (І. Абрамова, С. Зейнер-Фінк, Н. Коряк, А. Мовчун, Й. Парасоніс, А. Смолкін, Н. Фединець, С. Фінктаін.)

Башкір О. І. відзначає, що при застосуванні активних методів навчання, не тільки студенти отримують позитивний досвід і знаходяться у «виграшній» рольовій позиції: мають власну зацікавленість або стійкий інтерес, мотивацію до виконання завдання, проявляють підвищену пізнавальну активність або демонструють стійку розумову діяльність, а також активізують свій творчий потенціал і мають можливість особистісного самовираження в процесі навчальної діяльності тощо; але й сам викладач має можливість кожен раз «по-новому» підходити до вирішення конкретного поставленого завдання, що дозволяє йому уникати повторів, стереотипів й «автоматизму» у своїй викладацькій практиці [ 1; С. 35].

Конкурс є одним із перспективних активних методів навчання та робить освітній процес більш привабливим для студентів з погляду проявів конкурентності. Крім цього, конкурси є корисним інструментом для спілкування здобувачів між собою. Стимул використовувати конкурси як навчальний засіб виникає через позитивне ставлення студентів до роботи над практичними проблемами, що розкриваються під час їх проведення.

Конкурс як освітній інструмент повинен бути середовищем, у якому навчання виникає в результаті завдання для студентів-конкурентів, знання розвиваються в рамках завдання, яке передбачається вирішити, а вміння та навички розвиваються в результаті участі в конкурсі

Під час конкурсу студенти спираються на свої академічні знання, щоб розпізнати та вирішити справжню практичну проблему. Для перемоги в конкурсі вагомим складником буде творчість. Можна проводити конкурс презентацій, проектів, конкурс читців та ін. [2 ; С. 150].

Наступним активним методом навчання є віртуальні комп’ютерні симуляції, який дозволяє інтерпретувати, аналізувати, оцінювати, діяти, вирішувати проблеми, отримувати знання, розвивати науковий тип мислення, навички критичного мислення й розуміння специфіки професійної діяльності.

Сучасний освітній процес важко уявити без використання інформаційно-комунікаційних технологій. Відмітимо, що комп’ютерні симуляції на сьогодні є лідерами в активізації навчально-пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти.

Однак, на сучасному етапі в установах вищої освіти використання технології віртуальної реальності, як складової інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні мови ще не так широко випробуваний.

Отже, активне навчання як метод навчання, «активізує» студентів шляхом залучення їхніх пізнавальних здібностей та процесів, роблячи їх активними учасниками процесу навчання, що сприяє розвитку критичного мислення, підвищенню мотивації до навчання та пізнавальної зацікавленості, активізації творчого потенціалу, самостійності в застосовуванні знань і вмінь на практиці.

Література

Башкір О. І. Активні й інтерактивні методи навчання у вищій школі. Педагогіка та психологія. Харків, 2018. Вип. 60. С. 33‒44.

Хома Т. В. Активні методи навчання в педагогіці вищої школи. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2020. No 69 (3). С. 149‒152.

Лілія СИДОРЕНКО

Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки