КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Особливостіфункціонуванняпрофесійного жаргону в усномумовленніфахівців

 Мазун Антон

ФПМ, КП-51

Особливостіфункціонуванняпрофесійного жаргону в усномумовленніфахівців

 
Поняття “жаргон” усучасномумовознавствітрактуєтьсяпо-різному. Так, до 80-х років XXстоліття жаргон визначається як моваокремоїсоціальноїгрупи, а всучасномурозумінні – ми розуміємо як соціальнийрізновидмовлення, щохарактеризується, на відмінувідзагальнонародноїмови, специфічноюлексикою і фразеологією, а такожособливимвикористаннямсловотворчихзасобів. 
Жаргон належить  відносно відкритимсоціальним і професійним групам людей, об’єднаних спільністю інтересів 
Лінгвістами-філологами доведено, що спеціальні галузеві терміни становлять понад 60 % професійної лексики фахівця, решту посідає загальнонаукова термінологія та загальновживані лексеми. Термінологічна лексика полегшує процес засвоєння знань та реалізації їх у майбутній фаховій діяльності, поглиблює знання студентів про ознаки виучуваних понять, є засобом розширення активного професійно зумовленого словникового запасу, підвищує культурний рівень майбутньої української інтелігенції.
Передумовою успішного засвоєння і подальшого активного використання базової наукової та професійної термінології, на мій погляд, слугує раціональне поєднання комунікативного підходу та професійного контексту. Доцільність такого методу підтверджують дані лінгвістичних спостережень, що засвідчують необхідність знання приблизно 75-85% усіх термінів, які зустрічаються, для вільного розуміння та читання наукових текстів.

Таким чином, ці спостереження не дозволяють зарахувати комп’ютерний сленг ні до однієї окремо взятої групі нелітературних слів і змушують розглядати його як явище, якому притаманні риси кожної з них. Це і дозволяє визначити термін «комп’ютерний жаргон» як слова, що вживаються тільки людьми, що мають безпосереднє відношення до комп’ютерів у повсякденному житті, що замінюють професійну лексику і відрізняються від розмовної.  
Презентація