КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Звіт

 Теоретичний матеріал до теми: «Рецензія та резюме-висновки як тексти вторинної інформації»

Важливим жанром наукової комунікації є рецензія. Автор її – фахівець, учений тієї ж галузі або спорідненої, до якої належить і рецензована наукова стаття, монографія, підручник і навчальний посібник, кваліфікаційна робота та дисертація. Рецензія передбачає аналіз та оцінювання певного твору (наукової праці), критичний розбір, рекомендацію до захисту чи друку, проведення наукового обговорення й діалогу.

Рецензія – критичний відгук (містить аналіз і оцінку) наукового керівника (консультанта), офіційних опонентів, провідної установи під час захисту кваліфікаційної роботи, кандидатської чи докторської дисертацій.

Особливість рецензії полягає у вмінні спілкуватися, вести діалог (часто уявний) між рецензентом та автором твору, рецензентом і читачами. Нерідко автор рецензії проявляє свої особистісні цінності, виступає аналітиком чи полемістом, який зі знанням справи оцінює первинний документ, висуває свої зауваження, подає поради, рекомендації, пропонує матеріал до наукового діалогу.

Вимоги до рецензії:

-повнота, глибина, всебічність розкриття теми;

-новизна та актуальність поставлених завдань і проблем (для певної галузі знань, розв’язання практичних завдань тощо);

-коректність аргументації і системи доказів;

-достовірність результатів;

-переконливість висновків;

-творче використання наукової і методичної літератури з означеної проблеми;

-повнота списку використаних джерел;

-ступінь самостійності автора рецензованої роботи;

-мова наукового тексту;

-культура цитування;

-недоліки та прорахунки в рецензованій роботі.

 

Рекомендації щодо написання резюме-висновку та авторських резюме (анотацій) до наукових статей.

Резюме-висновок за своїм походженням це – короткий виклад доповіді, статті ; короткий висновок сказаного, написаного або прочитаного. Стислі висновки, або резюме можуть супроводжувати наукову статтю. Як анотація, реферат та огляд. Резюме використовують для підбиття підсумків того чи іншого наукового дослідження. Обсяги такого резюме мінімальній, форма лаконічна, мовні засоби точні. Основна формула: мінімум засобів – максимум інформації.

Авторська анотація (резюме) є коротким резюме роботи, що має науковий зміст. Авторське резюме до статті є основним джерелом інформації в вітчизняних та зарубіжних інформаційних системах і базах даних, в яких індексується журнал.

Структура, зміст і обсяг авторського резюме. Авторське резюме повинно містити факти роботи, і не повинно перебільшувати або містити матеріал, який відсутній в основній частині публікації. Прикладом є структура анотації, що повторює структуру статті і включає:вступ, мету і завдання, методи, результати, висновок.

Але предмет, тему, мету роботи вказують у тому випадку, якщо вони не зрозумілі із заголовка статті; метод або методологію проведення роботи доцільно описувати у тому випадку, якщо вони відрізняються новизною.

Результати роботи описують гранично точно та інформативно. Наводяться основні теоретичні та експериментальні результати.

Висновки можуть супроводжуватися рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, гіпотезами, описаними в статті.

Анотації повинні бути:

інформативними (не містити загальних слів);

змістовними (відображати основний зміст статті і результати досліджень);

структурованими (слідувати логіці опису результатів в статті); «англомовними» (написані якісною англійською мовою);

компактними (укладатися в обсяг від 100 до 250 слів).

Як резюмувати статтю

1.Перш, ніж читати повний варіант статті, треба відсканувати її і вибрати або підкреслити головні аспекти.

2.Записати або виділіти мету статті.

3.Записати тези статті.

4.Виділити додаткові аргументи.

5.Виписати або виділити використаний метод дослідження, якщо в статті є відповідна вказівка.

6.Позначити висновки .

7. Прочитати кожен розділ кілька разів.

8.Основні факти треба записати своїми словами, це зменшить ризик випадкового плагіату.

9. Треба уникати прямого цитування. Резюме повинно бути написано своїми словами. Використовувати пряме цитування можна тільки в тому випадку, якщо інформацію потрібно точно перефразувати іншим способом

 

10. Резюме повинне бути коротким, завершеним, правдивим і неупередженим.

 

Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки