КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Навчальна, навчально-методична література: підручники, навчальні посібники, словники

        Методична робота кафедри обумовлена, перш за все, інтеграцією НТУУ "КПІ" в Болонський процес і переходом до кредитно-модульної системи навчання. В зв’язку з цим, викладачі кафедри оновили навчальні програми та уклали нові робочі програми з усіх дисциплін, які викладаються на кафедрі; розроблені положення про рейтингові системи оцінювання знань студентів; завдання для самостійної роботи студентів та оцінювання їх знань відповідно до вимог кредитно-модульної системи навчання.

2013/2014 н.р.

1. Бондаренко Ю.Л. Навчальна, робоча навчальна програми та РСО з курсу "Культура судової промови" для студентів ФСП. – К., 2013.

2. Бондаренко Ю.Л. Українська мова за професійним спрямуванням [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів технічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8146

3. Кобець М.М., Терьохіна С.М. Практикум з української мови за професійним спрямуванням [Електронний ресурс] : збірник вправ і завдань для самостійної роботи студентів технічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»  – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/9133

4. Нечипоренко А.Ф. Методичні вказівки та навчальні завдання до провдення практичних занять для студентів 4 курсу факультету лінгвістики. – К., 2013  (див. додаток Lingv 4). 

5. Онуфрієнко О.П. Рбоча навчальна програма та РСО з курсу "Культурологія" для студентв ФЛ. – К., 2013.

6. Сидоренко Л.М., Тільняк Н.В. Українська мова за професійним спрямуванням. Методичні вказівки для студентів технічних факультетів заочної форми навчання. – К., Політехніка, 2013.

7. Тільняк Н.В. Етика ділових паперів //Українська мова за професійним спрямуванням. Навч. посіб. для студ. ВНЗ. – К., Літера, 2013. – розд. 6-8, с. 179-274.

 

2012 / 2013 н.р.

1. Березовенко А.В., Нечипоренко А.Ф. Навчальна, робоча навчальна програми та РСО з курсу "Українська мова професійного спрямування" для технічних спеціальностей. – К., 2012.

2. Березовенко А.В., Нечипоренко А.Ф., Сидоренко Л.М., Мислович Н.М. Пакет контрольних завдань та методичні рекомендації до виконання ККЗ з дисципліни "Українська мова професійного спрямування" для технічних спеціальностей. – К., 2012.

3. Веселка Н.Г. Методичні рекомендації з курсу "Історія української культури" для студентів технічних спеціальностей. – К., 2012. – 40 с.

2011 / 2012 н.р.

1. Веселка Н.Г. Тестові завдання з курсу "Історія української культури". – К., 2012. – 16с. Електронна версія.

Див. приєднаний файл.

2. Решетилов К.В. Екзаменаційні білети з курсу "Українська мова за професійним спрямуванням" для студентів денної та заочної форми навчання.- К., 2012.

3. Веселка Н.Г. Методичні вказівки до виконання самостійних завдань з курсу "Історія української культури" для заочної форми навчання. – К., 2011. – 26с. Електронна версія.

Див. приєднаний файл.

4. Сидоренко Л.М., Тільняк Н.В. Українська мова за професійним спрямуванням: метод. вказівки до проведення лекцій, практ. занять та самост. роботи для студ. І курсу техн. спец. заочної форми навчання. – К.: НТУУ "КПІ", 2012. – 68с.

Див. приєднаний файл.

5. Лук’янчук Л.Я. Комплект дидактичного забезпечення з курсу "Історія української культури" для студентів усіх факультетів НТУУ "КПІ". – К., 2012. – 28с. Електронна версія.

Див. приєднаний файл.

6. Мислович Н.М. Білети до ККР з курсу "Українська мова за професійним спрямуванням" для ФММ. – К., 2011.

7. Мислович Н.М. Конспект текстового забезпечення практичних занять до теми: Наукова комунікація як складова фахової діяльності.- К., 2011. – 82с. Електронна версія.

Див. приєднаний файл.

8. Нечипоренко А.Ф. Навчальна, робоча навчальна програми та РСО з курсу "Сучасна українська мова" для студентів 3 курсу ФЛ (денна форма навчання). – К., 2011.

9. Березовенко А.В. Робоча програма третього змістового модуля "Наукова комунікація як складова фахової діяльності" з курсу "Українська мова за професійним спрямуванням" для студентів ІІІ курсу ФЕА рівня підготовки "молодший спеціаліст". – К, 2011.


2010 / 2011 н.р.

1. Авт. кол.: Сидоренко Л.М., Нечипоренко А.Ф., Динікова Л.Ш., Решетилов К.В., Бережна Г.В., Березовенко А.В., Дубенюк Л.І., Суська Л.М.,Карбовська О.І.  Збірник лекцій з української мови за професійним спрямуванням. / Упорядник Нечипоренко А.Ф. – К., 2011. Електронна версія.

Див. приєднаний файл.

2. Сидоренко С.В. Сидоренко Л.М. Українсько-російський тлумачний словник (процеси та апарати хімічної технології). – К., 2010. -54с.

Див. приєднаний файл.

3. Веселка Н.Г. Робоча навчальна програма та РСО з курсу "Історія української культури" для ВІТІ (денна форма навчання).

4. Веселка Н.Г. Робоча навчальна програма та РСО з курсу "Історія української культури" для ВІТІ (заочна форма навчання).

5. Лук’янчук Л.Я., Мислович Н.М., Онуфрієнко О.П. Навчальна програма та РСО з курсу "Історія української культури" для ФММ (денна форма навчання).

6. Сидоренко Л.М. Робоча навчальна програма з курсу "Українська мова за професійним спрямуванням" для біотехнології (заочна форма навчання).

7. Сидоренко Л.М., Тільняк Н.В. Робоча навчальна програма з курсу "Українська мова за професійним спрямуванням" для ВІТІ (заочна форма навчання).

8. Лук’янчук Л.Я. Комплект ККР з кредитного модуля "Культурологія" для студентів 1 курсу ФЛ.

9. Карбовська О.І., Онуфрієнко О.П. та ін. Короткий довідник з синтаксису сучасної української мови за професійним спрямуванням: Навчальний посібник. – К.: НАУ, 2011. – 170с.

10. Карбовська О.І. та ін. Контрольні питання і відповіді за курсом "Українська мова за професійним спрямуванням": Навч. посіб. – К.: НАУ, 2011. – 61с.

11. Богомолова О.М., Решетилов К.В. Робоча програма з курсу "Світова культура і мистецтво" дл ВПІ (денна форма навчання).

12. Динікова Л.Ш. та ін.Українська мова за професійним спрямуванням. Автобіографія (життєпис): Структурні та мовні особливості документа (для студентів усіх форм навчання). – Л.: УАД, 2011.- 20с.

2009 / 2010 н.р.

1. Сидоренко Л.М., Тільняк Н.В. Робоча навчальна програма з курсу "Українська мова за професійним спрямуванням" для технічних спеціальностей.

2. Веселка Н.Г. Збірник контрольних завдань з курсу "Історія української культури". – К.: ВІТІ НТУУ "КПІ", 2010. – 52с.

2008 / 2009 н.р.

1. Онуфрієнко О.П. Навчальна, робоча навчальна програма та методичні рекомендації до курсу "Загальне мовознавство" для магістрів.

2. Веселка Н.Г. Збірник контрольних завдань з культурології. – К.: ВІТІ НТУУ "КПІ", 2008.- 48с.

3. Сидоренко Л.М., Тільняк Н.В. Робоча навчальна програма з курсу "Українська мова за професійним спрямуванням" для ВІТІ (денна форма навчання).

4. Сидоренко Л.М., Тільняк Н.В. Робоча навчальна програма з курсу "Українська мова за професійним спрямуванням" для ВІТІ (заочна форма навчання).

2007 / 2008 н.р.

1. Васильцова І.О. Навчальна програма з курсу "Лінгвокраїнознавство".

2. Мислович Н.М. Програма і конспект лекцій з курсу "Основи психолінгвістики" для студентів ФЛ.

3. Сидоренко Л.М., Тільняк Н.В. Тести з української мови для підсумкового контролю знань студентів.

4. Тільняк Н.В. Контрольні завдання з курсу "Українська мова за професійним спрямуванням" для студентів заочної форми навчання.

2006 / 2007 н.р.

1. Сидоренко Л.М., Тільняк Н.В. Українська мова. Усне мовлення: Дидактичний матеріал для інозем. студ. – К.: НТУУ "КПІ", 2007. – 84с.

Див. приєднаний файл.

2005 / 2006 н.р.

1. Нечипоренко А.Ф. Навчальна, робоча навчальна програми та РСО з курсу "Сучасна українська мова" для студентів 1 курсу ФЛ (заочна форма навчання). – К., 2005.

2004 / 2005 н.р.

1. Богомолова О.М. Робоча навчальна програма з курсу "Культура судової промови".

2. Онуфрієнко О.П. Навчальна, робоча навчальна програма з курсу "Вступ до мовознавства".

3. Онуфрієнко О.П. Навчальна, робоча навчальна програми з курсу "Українська література ХХ ст."

4. Герасимчук В.А. Навчальна, робоча навчальна програми з курсу "Основи редагування перекладу".

5. Ващенко Є.М., Сидоренко Л.М. Практичний курс з української мови для іноземних студентів.

6. Нечипоренко А.Ф. Робоча навчальна програма з курсу "Українська мова та стилістика" для заочного відділення лінгвістики.

7. Онуфрієнко О.П., Лук’янчук Л.Я. Робоча навчальна програма з курсу "Культурологія" для всіх напрямків підготовки.

2002 / 2003 н.р.

1. Карбовська О.І., Сидоренко Л.М. Тести з граматики української мови (для модульного контролю) для студ. техн. спец. – К.: ІВЦ "Видавництво "Політехніка", 2003. – 56с.

Див. приєднаний файл.

2. Герасимчук В.А., Нечипоренко А.Ф. Антропоніми: історія і сучасність. Навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський: "Абетка", 2002. – 152с.

3. Сокол І.О., Рачкова Л.А. Збірник вправ з ділової української мови для студентів технічних спеціальностей. – К.: "Політехніка", 2003. – 58с.
 

2000 / 2001 н.р.

1. Бондаренко Ю.Л. Практикум з ділової української мови для студентів технічних вузів усіх спеціальностей. – К.: НТУУ "КПІ", 2001. – 61с.

2. За ред. Онуфрієнко О.П. Тестування з української мови та літератури: переказ із творчим завданням. – К.: НТУУ "КПІ", 2001. – 64с. – (серія "На допомогу абітурієнту").

1989 – 2000 н.р.

1. Герасимчук В.А. Майже все про числівник: Навч. посіб. – К.: ІСДО, 1995. – 124с.

2. Герасимчук В.А. Цікаве українознавство: Навч. посіб. – К.: ІСДО, 1995. – 392с.

3. Онуфрієнко О.П., Лук’янчук Л.Я. та ін. Російсько-український словник найуживаніших математичних, фізичних та хімічних термінів.- К.: НТУУ "КПІ", ФДП, 1999. – 112с.

4. Онуфрієнко О.П., Лук’янчук Л.Я. та ін. Українська література: від давнини до сучасності. – Випуск 1. Усна народна творчість. Давня українська література. – К.: НТУУ "КПІ", 1999. – 64с.

5. Онуфрієнко О.П., Лук’янчук Л.Я. та ін. Українська література: від давнини до сучасності. – Випуск 2. Усна народна творчість. Давня українська література. – К.: НТУУ "КПІ", 1998. – 16с.

 6. Березовенко А.В. Програма та методичні рекомендації до курсу "Українська ділова мова" для студентів ВПФ. – К.: НТУУ "КПІ", 1997.

7. Бондаренко Ю.Л. Російсько-український словник з нарисної та прикладної геометрії, загального машинобудування та комп’ютерної графіки. – К.: НТУУ "КПІ".

8. Бондаренко Ю.Л. та ін. Тексти та завдання до курсів "Вступ до українознавства", "Сучасна українська мова". – К.: НТУУ "КПІ".

9. Онуфрієнко О.П., Лук’янчук Л.Я. та ін. Програма та методичні рекомендації з української мови та літератури для ФДП. – К.: НТУУ "КПІ", 1996.

10. Онуфрієнко О.П., Лук’янчук Л.Я. та ін. Українська мова та література. Навчальний посібник для вступників до НТУУ "КПІ". – К.: НТУУ "КПІ", 1996.

11. Онуфрієнко О.П. Культура мови. Навч. посіб.- К.: НТУУ "КПІ", 1998.

12. Онуфрієнко О.П. Програма та методичні рекомендації до вивчення курсу "Українська культура". – К.: НТУУ "КПІ", 1993.

13. Онуфрієнко О.П. Програма, методичні рекомендації та плани семінарських занять з курсу "Українська культура " для гуманітарних факультетів. – К.: НТУУ "КПІ", 1997.

14. Онуфрієнко О.П. Програма, методичні рекомендації та плани семінарських занять з курсу "Українська література ХХ ст. " для лінгвістичного факультету. – К.: НТУУ "КПІ", 1997.

15. Онуфрієнко О.П. Українська культура. Навч. посіб. для студентів негуманітарних вузів.- К.: НТУУ "КПІ", 1995.

16. Онуфрієнко О.П. Українська мова та література. Письмовий та усний екзамен. Посібник. (Гриф Міносвіти). – К.: НТУУ "КПІ", ФДП, 1996. – 99с.

17. Онуфрієнко О.П. Шевченківський "Буквар" (роздатково-навчальний матеріал для курсів "Історія української культури", "Історія української літератури"). Науково-методичні розробки. – К.: НТУУ "КПІ", 1990.

18. Березовенко А.В. Українська ділова мова. методичні рекомендації. – К.: НТУУ "КПІ", 1998. – 12с.

19. Бондаренко Ю.Л., Кобець М.М. та ін. Тексти та завдання з української мови для викладачів і студентів 1 курсу негуманітарних вузів усіх спеціальностей денної форми навчання. – К.: КПІ, 1992. – 32с.

20. Онуфрієнко О.П. Посібник з української мови та літератури для вступників до технічних вузів. – К.: НТУУ "КПІ", 1997. – 90с.

21. Онуфрієнко О.П. Культура мови: Навчальний посібник. – К.: вид-ня ІПК "Укрводприрода", 1998. – 46с.

22. Онуфрієнко О.П. Навчальна програма та методичні рекомендації з української мови та літератури для слухачів ФДП НТУУ "КПІ" на 1998/1999 навчальний рік. – К.: НТУУ "КПІ", 1998. – 20с.

23. Онуфрієнко О.П., Лабинцев Ю.А. Шевченківський "Буквар": Каталог виставки присвяченої Дням слов’янської писемності в Києві. – К., 1989.- 47с.

24. Онуфрієнко О.П., Лабинцев Ю.А. Шевченківський "Буквар": Роздатковий матеріал до курсу "Історія української культури" та "Історія української літератури". – К.: НТУУ "КПІ", 1990.- 69с.

25. Нечипоренко А.Ф., Навчальна, робоча навчальна програми та РСО з курсу "Сучасна українська мова" для студентів 1 курсу ФЛ (денна форма навчання). – К., 1995.