КПІ
ФЛ КПІ
  • Українська

Про факультатив

 Факультативні заняття з польської мови розраховані на студентів Факультету лінгвістики НТУУ «КПІ», які бажають вивчити мову західних сусідів України. Організація цих занять є відповіддю на зростаюче зацікавлення польською мовою серед української молоді, що спостерігається протягом останнього часу. Заняття проводяться на двох рівнях: А1 – для початківців та А2 – для тих, хто опанувавши ази польської мови, хоче поглибити свої знання та вдосконалити мовні навички. Кожен з рівнів це 74 години дидактичних занять, що проводяться протягом двох семестрів в обсязі одна пара на тиждень. Цього навчального року факультативні заняття з польської мови відвідує 12 студентів на рівні А1 та 8 студентів на рівні А2.

Концепція курсу, що читається в рамках факультативних занять ураховує найновіші розробки з методики викладання польської мови як іноземної. В її основу лягла теорія комунікативного викладання іноземної мови, яка передбачає формування у студентів навичок використання мови як інструменту спілкування. Згідно з нею, теоретичний матеріал подається в обмеженому обсязі, а на перший план висувається завдання практичного оволодіння мовою як в усній, так у письмовій формі.

Курс складається з теоретичної та практичної частин. Крім того, інтегральною частиною курсу польської мови є елементи т.зв. країнознавства, тобто основні відомості про польську культуру та історію, польські традиції, звичаї та реалії сучасної Польщі (враховуючи питання державного устрою та політичного життя), а також відомості з географії Польщі.

            Теоретична частина курсу передбачає ознайомлення студентів з основними питаннями фонетики, морфології та синтаксису сучасної польської літературної мови. Крім того, на початковому етапі вивчення мови, студенти ознайомлюються з польським алфавітом, засвоюють правила літературної вимови та наголошування, опановують основи польської орфографії і інтерпункції. Слід зазначити, що вивчення граматики польської мови не є самоціллю, а лише інструментом для активного оволодіння мовою. З огляду на цей факт, для практичного засвоєння граматичного матеріалу передбачається виконання різноманітних вправ.

            У практичній частині курсу особлива увага приділяється сформуванню навичок усного та писемного мовлення. Для досягнення цієї мети, крім практичного засвоєння граматичного матеріалу, студенти ознайомлюються з лексикою польської мови за тематичним принципом, засвоюють основні фрази мовленнєвого етикету та вивчають синтактичні конструкції, характерні для польської мови. У ході опрацювання розмовних тем та діалогів слухачі вчаться використовувати лексичний матеріал                        у конкретних комунікативних ситуаціях. 

            Згідно з програмою курсу, студенти вчаться також редагувати тексти польською мовою, в тому числі писати листи та складати деякі види ділових документів. Однією з форм самостійної роботи студентів у цьому напрямку  є написання творів, розповідей та інших видів письмових робіт. Це сприяє закріпленню набутих знань та розвиває навички викладати свої думки в письмовій формі. 

            Програма з польської мови передбачає також формування навичок сприйняття на слух і розуміння усної мови та читання текстів польською мовою. Крім того, у процесі вивчення мови, студенти оволодівають навичками, необхідними для здійснення перекладу з української (російської) мови на польську мову. Звісно, на початковому етапі вивчення мови йдеться про переклад окремих речень невеликої складності.

            Необхідно згадати, що програма курсу польської мови ґрунтується на принципі порівняльного вивчення мови. При опрацюванні граматичного та лексичного матеріалу проводяться паралелі з українською та російською мовами. Щоб уникнути мовної інтерференції, особлива увага приділяється вивченню питань, за якими польська мова суттєво відрізняється від української та російської мов. 

            З метою урізноманітнення практичних занять та підвищення ефективності навчання, програмою передбачається систематичне використання сучасних технічних засобів (аудіо обладнання, фільми DVD, Інтернет). Крім того, надзвичайно важливим елементом курсу польської мови є участь у літніх школах польської мови, які відбуваються під час літніх канікул у різних вищих навчальних закладах Польщі. Путівками на літні курси нагороджуються найкращі та найбільш активні учасники занять, що без сумніву є додатковим стимулюючим фактором, щоб намагатися досягати якнайкращих результатів у вивченні мови. Зокрема, минулого навчального року учасницями літніх курсів польської мови були 4 студентки, цього року планується відправлення трьох слухачів.

            Вивчення польської мови сприяє підвищенню рівня загальнолінгвістичної підготовки студентів-філологів і надає можливість пізнання культури та літератури країни-сусіда, з якою Україну поєднує спільна багатовікова історія та яка сьогодні є важливим партнером України на міжнародній арені.         

Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки