КПІ
ФЛ КПІ
 • Українська

Публікації

 1. Шевченківський «Буквар»: [перше видання]. – К.: Наукова думка, 1987 – 24 с. (анотація)
 2. Шевченківський «Буквар»: [друге видання]. – К.: НТУУ «КПІ», 1990 – 24 с.
 3. На шляху духовного оновлення // Вісті українських інженерів. – Нью-Йорк, 1990. – Рік XLII – Ч. 3 – С. 3 – 5
 4. Модерністичнй дискурс і екзистенційні мотиви творчості Лесі Українки // Слово і час. – 1999 – № 4. – С. 90-96 (анотація)
 5. Феномен «одержимості» в драматургії Лесі Українки // Актуальні проблеми літературознавства. Зб. наук. праць. – Д.: Навчальна книга, 1999 – Т. 4
 6. Особливості неоромантизму Лесі Українки // Ex. professo. Зб. наук. праць. – Д., 1999 (анотація)
 7. Витоки формування й становлення світоглядних і естетичних філософських засад творчості Лесі Українки // Українська література в загальноосвітній школі. – 2000 – № 6. – С. 31 – 36
 8. Архетипи українського менталітету // Studia methodologica. Підручники і посібники, 1999 – Т. 6. – С. 150 – 156 (анотація)
 9. Світоглядні засади творчості Лесі Українки // Творчість як спосіб буття дійсного гуманізму: Матеріали Міжн. наук. – практ. конф. – К.: НТУУ «КПІ», 1999. – С. 32 – 35
 10. Феномен «одержимості» в драматичних поемах Лесі Українки // Біблія і література. Зб. наук. праць. – Чернівці, 2000
 11. Новоромантизму Лесі Українки як явище модерної літератури // Українська література в загальноєвропейському контексті. Зб. наук. Праць Ужгородського університету. – Ужгород, 2001. – С. 153-159
 12. Світоглядно-філософська парадигма драматичних поем Лесі Українки // Вісник НТУУ «КПІ»: Філософія, психологія, педагогіка. – К., 2001. – Вип. 2. – С. 157-164
 13. Особливості формування наукової біографії – до проблеми вироблення методології // «Матеріали семінару О. Перетца». – К.: Вид-во КДБ ім. Т.Г. Шевченка, 2005. – № 7 – С. 34 – 39
 14. Наукова біографія письменника: особливості жанрової еволюції – Луцьк, 2005 – 6 с.
 15. Проблеми генези художньої та наукової біографії письменників. – Ужгород, 2005. – 8 с.
 16. Політехнічний англо-український словник. – К.: Вид-во «Арії», 207-750 с.
 17. Наукова біографія митця та історико-культурний контекст // Сторінки історії: Збірник наукових праць. – К.: ІВЦ «Видавництво “Політехніка”», 2008. – Вип. 26. – С. 157-162 (анотація)
 18. Відгук офіційного опонента на дисертацію Кузьми Оксани Юріївни «Екзистенціальна модель світу в драматургії Лесі Українки» на здобуття наукового ступеня канд. філол. наук, спеціальність 10.01.01. – українська література. – Івано-Франківськ, 2008
 19. Особливості викладання української мови за професійним спрямуванням у політехнічних університетах // Збірник наукових праць викладачів кафедри та студентів факультету лінгвістики з нагоди 20-ліття кафедри української мови, літератури та культури – К., 2009. – 250 с.
 20. Наукова біографія в адвербіальному контексті // Збірник наукових праць «Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства». – Ужгород, 2011. – №15 – 8 с.
 21. Полікультурний контекст у драматургічному доробку Лесі Українки // Культурологічна думка: Щорічник наукових праць. – К.: Інститут культури Академії мистецтв України, 2012. – № 4. – 192 с. (анотація)
 22. Дискурс світових тем у драматичному доробку Лесі Українки // Науковий вісник Ужгородського університету Серія «Філологія. Соціальні комунікації». – Вип. 1 (29). – 2013. – С. 135-141 (анотація)
 23. Екзистенційні мотиви творчості Лесі Українки // Леся Українка в контексті світової культури. Філологічний вісник: зб. Наук. пр. / [О.П. Онуфрієнко, А.В. Березовенко, Г.А. Герасимчук та ін.] – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2014. – Вип. 2. – C. 6‑18
 24. «Кобзар» із женеви // Київський політехнік. – 2014. – 9 берез. (№ 9)
 25. «Мова і мобільний зв’язок» // Збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції «Мультилінгвізм у сучасному суспільстві: культура, освіта, політика»
 26. Творча та життєва біографія Лесі Українки в культурній спадщині: до питання вироблення методики її збереження і популяризації // Культурна спадщина України: сталий розвиток і національна безпека: Зб. наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції 20 квітня 2017 р. – К.: НАКККіМ, 2017. – Т.І. – С.72-77
 27. Дистанційний курс «Українська мова професійного спілкування» для бакалаврів усіх спеціальностей (колектив авторів); Дата надання сертифікату УЦДО № НМП № 5156; Дата 21.12.2017 http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/course/view.php?id=1305
 28. Культуротворчий контекст і наукова біографія митця / Збірник наукових праць «Сучасні проблеми мовознавства». Вип. 21 / 2019. Ужгород
 29. Постать митця і його вплив на формування «національного» як культурно-історичного феномену / Міжнародний науково-практичний журнал «WAY Science». Дніпро, 2019
 30. Постать митця і його вплив на формування «національного» як культурно-історичного феномену // VII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний рух науки». – Дніпро; 06.06.2019
 31. До 30-ліття кафедри, першої українознавчої кафедри в технічних вишах України / Міжнародна науково-практична конференція «Українська мова і міжкультурна комунікація у глобалізованому світі: виклики та перспективи», присвяченої 30-літтю кафедри української мови, літератури та культури КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2019
 32. Засади створення наукової біографії модерного автора / Міжнародна науково-практична конференція «Українська мова і міжкультурна комунікація у глобалізованому світі: виклики та перспективи», присвяченої 30-літтю кафедри української мови, літератури та культури КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019