КПІ
ФЛ КПІ
 • Українська

Наукові публікації викладачів кафедри

 

Березовенко А.В.  (Див. приєднаний файл)  

 

 • Вплив наукових поглядів Ю. Шевельова на формування національної ідентичності і державності України // Наукові записки. Інститут  політичних і етнонаціональних Досліджень ім. І. Ф. Курса НАН України. – прийнято до публікації з редакційним підтвердження (реком. Вч. Рди від 30. 05. 2013). – № 2 – 2013 – С. 312-323.
 • Рецензія на посібник Бондаренко А. А. «История русского языка. Фонетика. Учебное пособие». – К.: КНУ, 2013. – 89 с.
 •   Русско-украинско-болгарский толковый словарь рынка недвижимости. – К. : Вид-во «Політехніка», 2013. – 165 с. (у співавторстві з викл. Бондаренко Ю. Л.).

Бондаренко Ю.Л.

 • “До історії публікації деяких творів Анатолія Дімарова” // Анатолій Дімаров та його книги / Статті, інтерв’ю, відгуки про творчість письменника. – К.: Твій інтер, 2012. – С.188-192.
 • “Жанрова своєрідність повістей-“історій” Анатолія Дімарова” // Збірник наукових праць до 20-річного ювілею кафедри. – К.: НТУУ “КПІ”, 2011. – Ел. ресурс. – 144с., С.30-39.
 • “Жанрова своєрідність повістей-“історій” А. Дімарова” // Слово і час, №5. – К., 2002. – С.3-7.
 • “Невигадані історії про життя: (Образ містечка у прозі А.Дімарова)” // Українська мова і література в сер. школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – К.,2002. – №2. – С. 199-202.
 • Українська мова за професійним спрямуванням: навчальний посібник для студентів технічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Ю. Л. Бондаренко.  – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 152 с. Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8146

Братусь М.Ф.  (Див. приєднаний файл)

 

 • Який чи котрий? // Збірник «Культура слова». – Випуск 78. – С. 198-204. 
 • Росія очима українців // Всеукраїнський науково-методичний журнал «Вивчаємо українську мову та літературу». – 2013. – № 32. – С. 36–39. 
 • Culturological aspects of the foreign language study // ICT for Language Learning”. – 0,2 др. арк.

Васильцова І.О.  (Див. приєднаний файл)

 • “Полілог мов і культур: студентський науковий проект” // Іноземні мови в навчальних закладах. – К.: вид-во “Педагогічна преса”, 2012. – 25с.
 • “Полілог мов і культур: студентський науковий проект” // Збірник наукових праць до 20-річного ювілею кафедри. – К.: НТУУ “КПІ”, 2011. – Ел. ресурс. – 144с., С.39-47.
 • “Вчимося із задоволенням і користю, або чому французькі діти народжуються із зачіскою, англійські – з ложкою, а українські – у сорочці” // Іноземні мови в навчальних закладах. – №1, 2005. – С.84-101
 • “Семантична деривація в англіцизмах сучасної української мови” // Збірник наукових робіт Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. – К., 2002. – С.38-46.
 • Українська мова для вступників до ВНЗів: Навчальний посібник / І.О. Васильцова, Т.М. Гревцева, А.Ф. Нечипоренко. – К., 2001, 154с. – ISBN 966-95654-5-6.
 • “Дериваційні процеси у запозиченнях з англійської мови (на матеріалі київських газет)” // Збірник наукових робіт Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. – К., 2000. – С.48-53.

 

 •  Латинізми в курсі «Українська мова професійного спрямування» // надруковано на сайті КУМЛК, ФЛ.: http://kumlk.kpi.ua/node/354.

Веселка Н.Г.

 • “Військові – звязківці в НТУУ “КПІ”: історія й сучасність” // Збірник наукових праць до 20-річного ювілею кафедри. – К.: НТУУ “КПІ”, 2011. – Ел. ресурс. – 144с., С.62-76.
 • “Історія України для вступників до ВНЗ” / у співавторстві / – К.: Видавництво “Хімджест”, 2001. – 288с.
 • Словник-довідник з культурології. – К.: ВІТІ НТУУ “КПІ”, 2008. – 154с.

Герасимчук В.А.  (Див. приєднаний файл)

 • Від літери до цифри (світові нумерації в українському мовленні) // Дивослово. – № 8. – К., 2013. – С. 34–39.
 • Етнічні знаки у художній свідомості Тараса Шевченка // Мова і культура: Наук. вид. – К.: Вид. дім Дм. Бураго. – 2013. – 0,5 др. арк.
 • Тричі явлене кохання: як злет душі як смерть, як воскресіння (Леся Українка «Лісова пісня») // Філологічний вісник: зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т України «Київ політехнічний ін.-т», Укр. освіт.-культ. Центр НТУУ «КПІ».

Денисюк С.П.

 • Європейський вимір української літератури у працях Ю.Шевельова //Українознавчий альманах.-К.: ФОП Товмач С.І., 2013. – Вип. 11. – С 249-251.

 

 • Національно-культурне відродження 20‑х рр. ХХ ст. у дослідженнях Ю. Шевельова // Українознавство. – 2013. – № 3-4. – С. 83-86.

Динікова Л.Ш.

 • “Мовні традиції кримськотатарської преси” // Книга і преса: Збірник. – Львів: Українська академія друкарства, 2011. – 7с.
 • “Кримськотатарська преса. Книга і преса в контексті культурно-історичного розвитку українського суспільства” // Збірник наукових праць кафедри видавничої справи і редагування УАД / відп. ред. Н.В. Зелінська. – Львів, 2011. – Вип. 4. – С.367-375.
 • “Автобіографія (життєпис): Структурні та мовні особливості”. – Львів: Українська академія друкарства, 2010. – 20с.
 • “Мовні традиції кримськотатарської преси” // Збірник наукових праць до 20-річного ювілею кафедри. – К.: НТУУ “КПІ”, 2011. – Ел. ресурс. – 144с., С.80-86.
 • “Мовні традиції кримськотатарської преси” // Мовознавчі студії: Збірник наукових праць. Ч. ІІ, – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2008. – С.153-156.
 • “Публицистика и издательское дело в романе И. Гаспринского “Французские письма” // Журнал “Культура народов причерноморья”. – Вып. № 73. – Симферополь, 2006. – С.238-242.
 • “Языковые традиции крымскотатарской прессы (на примере газеты “Терджиман”)” // Журнал “Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского”.  Т.19 (58), №4. – Симферополь, 2006. – С.320-323.
 • “Моделі розвитку кримськотатарської журналістики. Джерела з історії видавництва газети “Переводчик – Терджиман” // Збірник “Журналістика – 2005 в контексті сучасних професійних стандартів та трансформацій журналістської освіти”. – К., 2006. – С.63-65.
 • “Відгомін мовних традицій у кримськотатарській пресі” // Журнал “Стиль і текст”, Вип.6. – К.: Інститут журналістики, 2005. – С.186-192.
 • “Кримськотатарський друк” // Журнал “Наукові записки інституту журналістики”, Т.14. – К., 2004. – С. 60-64.

 

 •   Білінгвістичний вектор у культурно-освітній діяльності Ісмаїла Гаспринського // Збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції «Мультилінгвізм у сучасному суспільстві: культура, освіта, політика». – у друці.

Завадська В.В. 

 • Коли “вікно” не є вікном, або ще раз про сучану українську ІТ-термінологію //Українське мовознавство: міжвідомчий науковий збірник. Вип. 43. – КНУ ім. Т.Шевченка. – С. 20-26

 

 • Про деякі тенденції часопросторового сприйняття дійсності у чорнобильських анекдотах // Локальна та регіональна специфіка традиційної культури. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Одеські етнографічні читання». – Одеса: Вид-во КП ОМД, 2013. – С. 129-135.

Кобець М.М.

 • Практикум з української мови за професійним спрямуванням: збірник вправ і завдань для самостійної роботи студентів технічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»  – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 61 с.  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/9133

   

Карбовська О.І.

 • “Синтаксис – важлива складова у вивченні фахової мови” // Збірник наукових праць до 20-річного ювілею кафедри. – К.: НТУУ “КПІ”, 2011. – Ел. ресурс. – 144с., С.91-94.

Костенко І.Л.

 

Кривенко С.М.

 • “Могилянський Михайло” // Шевченківська енциклопедія. – К.: Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, 2013.
 • “Могилянський Михайло” // Франківська енциклопедія. – К., 2013.
  (Див. приєднаний файл)

Лук’янчук Л.Я.

 • “Усі ми різні, всі ми рівні” //  Всесвітня література в сучасній школі. – К.: “Педагогічна преса”, 2012, №4. – С.9-10.
 • “Гей ви, слова, мені допоможіть!” // Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – К., 2006, №9-10. – С.74-75.
 • “Кращої, ніж рідна, мови не буває” // Дивослово, №1, 2005. – с.58. (у співавторстві)
 • Система рівневого навчання і оцінювання // Людина і світ. 11 клас: Навчально-методичний посібник. – К.: ІВЦ, вив-во “Політехніка”, 2004. – 120с. (у співавторстві).
 • “Деякі питання інтегрованого вивчення гуманітарних дисциплін у ліцеї” // Крок у майбутнє // Науково-методична конференція ТЛ НТУУ “КПІ”, присвячена 100-річчю НТУУ “КПІ”: тези доповідей. 29 04.1998. – К., 1998. – С.16-17.
 •   Вплив Михайла Драгоманова на формування світогляду Лесі Українки // Філологічних вісник: зб. наук. праць НТУУ «КПІ». – Вип. 2. – у друці.
 • Специфіка трансформації української культури кінця ХХ – початку ХХІ ст.: Збірн. доповідей та презентацій студентів ІІІ курсу ФПМ НТУУ “КПІ” на науково-практичній конференції з курсу “Історія української культури” / Наук.керівник доц.Лук”янчук Л.Я./ За заг.ред.Лук”янчук Л.Я. – Вип.1. – К., ФЛ НТУУ “КПІ”, грудень 2014 р. (додаток   FPM)
 • Українська культура в контексті процесів глобалізації /кінець ХХ – початок ХХІ ст./: Збірн.доповідей та презентацій студентів ІІІ курсу ННК ІПСА НТУУ “КПІ” на науково-практичній конференціі з курсу “Історія української культури”/ Наук.керівник доц.Лук”янчук Л.Я. /За заг.ред. Лук”янчук Л.Я. – Вип.1. – К., ФЛ НТУУ “КПІ”, грудень 2014 р. (додаток IPSA)

Маковецька-Гудзь Ю.А.

 • Електронний словик художніх порівнянь //Українське мовознавство: – Вип. 43. – КНУ ім. Т.Шевченка. – С. 45-50.
 • «Електронні словники та комп’ютерна лексикографія» – надруковано на сайті КУМЛК, ФЛ.: http://kumlk.kpi.ua/node/354.

Мислович Н.М.

 •  “Тенденції розвитку сучасного українського лексикону” // Збірник наукових праць до 20-річного ювілею кафедри. – К.: НТУУ “КПІ”, 2011. – Ел. ресурс. – 144с., С.94-101.
 • Стаття “Михайло Драгоманов – учений, політик, публіцист: До 170-річчя від дня народження”. – К.: НТУУ “КПІ”, “Київський Політехнік”, Вип. №37, 2011.

Нечипоренко А.Ф.  (Див. приєднаний файл)

 • Особова назва як засіб ідентифікації особи // Збірка наукових праць Інтернет-конференції «Українська мови та культура в сучасному гуманітарному часописі. – Ірпінь, 2013 – 0,2 др. арк.
 • Функції прислівника в рекламному тексті // Мова і культура: Наук. вид. – К.: Вид. дім Дм. Бураго. – 2013.

Новак О.М.  (Див. приєднаний файл)

Ожоган Л.О.

 • Роль Г. Брандеса у творчій долі Івана Франка //Українознавчий альманах. – Вип. 11. – К., 2013. – С. 268-270.
 • Рецензія на навчально-методичний посібник Ю. В. Мариненка «Сучасна українська література: Навчально-методичні матеріали для студентів філологів спец. КНЛУ (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр», «спеціаліст»)».

 • Рецензія на навчально-методичний посібник Ю. В. Мариненка «Сучасна українська література: Навчально-методичні матеріали для студентів факультетів германської філології, сходознавства (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»)».

Онуфрієнко О.П.  (Див. приєднаний файл)

 • Дискурс світових тем у драматичному доробку Лесі Українки // Науковий вісник Ужгородського університету Серія «Філологія. Соціальні комунікації». – Вип. 1(29). – 2013 – С. 135-141.

 

 • Рецензія на словник С. П. Король «Малий термінологічний словник для студентів-іноземців (природничо-науковий профіль).
 • Рецензія на «Посібник з навчального читання українською мовою для студентів-іноземців (економічний профіль)» Л. І. Дзюбенко, С. П. Кароль.
 • Рецензія на «посібник з навчального читання українською мовою для студентів-іноземців (природничо-науковий профіль)» Л. І. Дзюбенко, С. П. Кароль.
 • Рецензія на «Тести на визначення рівня оволодіння українською мовою для отримання сертифіката УМО НТУУ “КПІˮ», укладачі С. С. Філіпчук, Т. П. Хорошилова, Т. І. Шевчук, О. Л. Павленко.

Решетилов К.В.

 

 • Російсько-український словник технічної термінології. / Ел. ресурс/. – К.: НТУУ “КПІ”, 2012.- 86с.
 • Російсько-український словник зварювальної термінології (з грифом ел. засобу навчального призначення ЗФ №8/3-12).- К.: НТУУ “КПІ”, 2012. – 66с.
 • Редагування. Підручник для міжнародних інженерів “Сварочные процессы и оборудование” // під заг. ред. акад. НАНУ Ющенка К.А. – К.: НТУУ “КПІ”, 2011. – 750с.
 • “Про російсько-український словник зварювальних термінів” // Збірник наукових праць до 20-річного ювілею кафедри. – К.: НТУУ “КПІ”, 2011. – Ел. ресурс. – 144quot;,quot;Кримськотатарський друкс., С.117-121.
 • Редагування. Технологія та устаткування зварювання тиском. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. – К.: НТУУ “КПІ”, 2019. – 48с.
 • Редагування. Роботи, складно-зварювальні верстати, установки та лінії для зварювання. Методичні вказівки до виконання курсового проекту.К.: НТУУ “КПІ”, 2009. – 89с.
 • Редагування. Технологія та устаткування зварювання тиском. Методичні вказівки та контрольні завдання. Для студентів заочної форми навчання. К.: НТУУ “КПІ”, 2009. – 59с.
 • “Право попереднього користувача: філологічний та історичний аспекти” // Теорія і практика інтелектуальної власності. – К., 2008, №1. – С.58-62.

Руссу А.О.

 • Специфіка префіксів від- і роз- у дієслівних термінах зі значенням “зворотна дія” //Лінгвістика 21 століття: стан і перспективи. – Вип. 15. –  С. 293-302.

Сидоренко Л.М.  (Див. приєднаний файл)

 •  Спілкування військовослужбовців // Суспільство. Держава. Армія. (збірник наукових праць). Вип. – № 19. – К.: ВІТІ НТУУ «КПІ», 2013. – 265 с. (у співавторстві з викл. Тільняк Н. В.).
 • Діалог культур у суспільній взаємодії // Збірка наукових праць Інтерент-конференції «Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі. – Ірпінь, 2013 – у друці.
 • Образна система як емоційна основа романтизму // Мова і кільтура: Наук. вид. – К.: Вид. дім. Дм. Бураго. – 2013. – у друці.

Терьохіна С.М.

 • Практикум з української мови за професійним спрямуванням: збірник вправ і завдань для самостійної роботи студентів технічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»  – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 61с.  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/9133

 

 Тільняк Н.В.  

 • “Змістові аспекти мовно-комунікативної підготовки студентів ВНЗ” // Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір. – К.: Київський університет ім. Бориса грінченка, 2012. – С. 458-466.
 • “Особливості термінотворення в сучасній українській мові” // Збірник наукових праць до 20-річного ювілею кафедри. – К.: НТУУ “КПІ”, 2011. – Ел. ресурс. – 144с., С.135-144.
 • “Формування та розвиток української військової термінології” // Суспільство. Держава. Армія.: Збірник наукових праць. – К.: ВІТІ НТУУ “КПІ”, 2009р. – 6с.
 • “Термін у лексичному складі сучасної української мови” // Суспільство. Держава. Армія. : Збірник наукових праць, Вип.№ 14- К.: ВІТІ НТУУ “КПІ”, 2008р. – 8с.
 • “Особливості комп`ютерного перекладу” // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. – К.: ДП “Інформаційно-аналітичне агенство”, Вип. №14, 2007. – 242с.