КПІ
ФЛ КПІ
 • Українська

Маковецька-Гудзь Юлія Анатоліївна

Маковецька-Гудзь Юлія Анатоліївна

СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ

У 2006 році закінчила КНУ імені Тараса Шевченка, філологічний факультет.

Науковий ступінь – кандидат філологічних наук.

На кафедрі працює з 2012 року.

Контакти:

(097) 986-08-64

makovetska.gudz@gmail.com

https://www.facebook.com/yulia.makovetskagudz

інстаграм @yulia_makovetskagudz

web-сторінка викладача – intellect.kumlk.kpi.ua/profile/mya2

Викладає навчальні дисципліни “Українська мова за професійним спрямуванням”, “Сучасні інформаційні технології в лінгвістиці”, “Засади усного професійного мовлення (риторика)”.

Наукова робота

Напрямки наукової діяльності – ораторська майстерність, теорія комунікації, електронна лексикографія.

Участь в конференціях

 1. Міжнародна наукова конференція “Мови та літератури народів світу в контексті глобалізації” (м. Київ, 12 квітня 2005 р.)
 2. Міжнародна наукова конференція “Київські філологічні школи: історико-теоретичний спадок і сучасність” (м. Київ, 11 жовтня 2005 р.)
 3. Міжнародна наукова конференція “Мова як світ світів: граматика і поетика” (м. Київ, 21-22 лютого 2006 р.)
 4. Науково-методична конференція молодих науковців “Прикладна лінгвістика 2006: проблеми і рішення” (м. Миколаїв, 18-19 травня 2006 р.)
 5. Науково-практична конференція “Функціональний простір української мови” (м. Київ, 21 лютого 2007 р.)
 6. Всеукраїнська наукова конференція за участю молодих учених “Світоглядні горизонти філології: традиції та сучасність” (м. Київ, 11 квітня 2007 р.)
 7. Міжнародна наукова конференція “Взаємодія етнічних і планових мов у контексті європейської інтеграції” (м. Луцьк, 10-12 квітня 2008 р.)
 8. Міжнародна наукова конференція “Мовно-культурна комунікація у сучасному соціумі” (м. Київ, 22 жовтня 2008 р.)
 9. Всеукраїнська наукова конференція за участю молодих учених «Мова, свідомість, художні творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій» (м. Київ, 11 квітня 2013 р.)
 10. Міжнародна наукова конференція «Етнознакові функції культури: мова, література, фольклор» (м. Київ, 17 жовтня 2013 р.)
 11. Всеукраїнська наукова конференція “Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі” (м. Ірпінь, 21 лютого 2014 р.)
 12. Науково-практична конференція «Гуманітарні засади національної освіти в технічних навчальних закладах» (м. Київ, 10 грудня 2014 р.)
 13. Х Міжнародна науково-практична конференція “Новітні освітні технології в контексті євроінтеграції”, (м. Київ, 14 січня 2015 р.)
 14. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі» (м. Ірпінь, 20 лютого 2015 р.)
 15. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі: аспекти формування комунікативної компетентності сучасного фахівця». Національний університет державної податкової служби України (м. Ірпінь 19.02.2016 р.)
 16. Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка. Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної науки» Ченстохова (Польша). 30.03.201731.03.2017 р.
 17. Українська мова і міжкультурна комунікація у глобалізованому світі: виклики та перспективи. Тема виступу «Перезентаційна грамотніть як ключова компетенція сучасної людини».

Публікації

 1. Маковецька Ю.А. Електронний словник порівнянь: проблеми і методи укладання / Ю.А. Маковецька // Прикладна лінгвістика 2006: проблеми і рішення: Тези науково методичної конференції молодих науковців. – Миколаїв: НУК, 2006. – С. 73-75
 2. Маковецька Ю.А. Електронний словник порівнянь: етапи та методи укладання / Ю.А. Маковецька // Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наукових праць. – Вип. 23. Кн. 2. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2007. – С. 143-146
 3. Маковецька Ю.А. Семантичні та лексичні типи художніх порівнянь (на матеріалі української поезії другої половини ХХ століття) / Ю.А. Маковецька // Функціональний простір української мови: збірник наукових праць; [упор. О.М. Сидоренко, О.М. Зубань]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2008. – С. 48-53
 4. Маковецька-Гудзь Ю.А. Лінгвістична база даних українських художніх порівнянь / Ю.А. Маковецька-Гудзь // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. – Луцьк, 2008. – №2. – С. 238-242. Makovetska-Gudz Yu.A. The linguistic database of similes
 5. Маковецька-Гудзь Ю.А. Комплексна (семантико-граматична) модель художнього порівняння / Ю.А. Маковецька-Гудзь // Система і структура східнослов’янських мов (до 175-річчя Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова): Зб. наук. пр. – К.: Знання України, 2009. – С. 16-20
 6. Маковецька-Гудзь Ю.А. Семантичні типи українських художніх порівнянь / Ю.А. Маковецька-Гудзь // Мовні і концептуальні картини світу: збірник наукових праць. – Вип. 26. – Ч. 2. – К., 2009. – С. 210-213
 7. Маковецька-Гудзь Ю.А. Семантико-граматичні моделі художніх порівнянь (на матеріалі української поетичної мови 70 – 90-х років XX століття): автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01 / Ю.А. Маковецька-Гудзь; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2010. – 18 с.
 8. Маковецька-Гудзь, Юлія Анатоліївна. Семантико-граматичні моделі художніх порівнянь (на матеріалі української поетичної мови 70-90-х років XX століття) [Текст] : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / Маковецька-Гудзь Юлія Анатоліївна; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2009. – 208 арк. : табл. – Бібліогр.: арк. 190-208
 9. Маковецька-Гудзь Ю. Електронний словник художніх порівнянь // Українське мовознавство №43/2013. – С. 45-50 http://philology.knu.ua/library/zagal/Ukr_movoznavstvo_2013_43/45-50.pdf
 10. Маковецька-Гудзь Ю. Українська мова у соціальних мережах / Мовні і концептуальні картини світу. Збірник наукових праць. Випуск 47. Ч. 1 – К. 2014, С. 658-663 http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Mikks_2014_47(1)__77.pdf
 11. Маковецька-Гудзь Ю.А. Електронні словники в Україні / Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі. Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. – Ірпінь 2014, С. 140-145
 12. Маковецька-Гудзь Ю.А. Електронні словники та комп’ютерна лексикографія – електронна публікація http://kumlk.kpi.ua/node/354
 13. Маковецька-Гудзь Ю.А. Мультимедійна презентація як спосіб спілкування з аудиторією / Новітні освітні технології в контексті євроінтеграції: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції. 14 січня 2015 р. – К.: ЦУЛ, С. 104-106 http://confesp.fl.kpi.ua/sites/default/files/zbirnyk14.01.15.pdf
 14. Маковецька-Гудзь Ю.А. Презентація як ефективний спосіб спілкування з аудиторією Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі. Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. – Ірпінь 2015 http://www.ukr-slov.com.ua/nauka.php
 15. Маковецька-Гудзь Ю.А. Маніпуляція у політичній рекламі [Текст] / Ю.А. Маковецька-Гудзь // «Філологія і лінгвістика в сучасному суспільстві» (м. Львів, 30-31 жовтня 2015 р.). – Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2015 http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/fil/07oct2015/36.pdf
 16. Storytelling у педагогічній практиці викладача / Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej “Pedagogika. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współczesnej nauki” (30.03.2017–31.03.2017) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2017. – 104 str.
 17. Використання матеріалів tedх для формування навичок презентаційної грамотності студентів / Українська мова і міжкультурна комунікація у глобалізованому світі: виклики та перспективи : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 18 жовтня 2019 року [Електронне видання]. – Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – С. 100-105.

Методична робота

Напрямки методичної роботи – ораторська майстерність у педагогіці

Проведено методичний семінар “Українська комп’ютерна лексикографія: здобутки і перспективи” 08.04. 2015 http://kumlk.kpi.ua/node/717

Методичний семінар на тему “Проблеми комп’ютерної лінгвістики” 18.11.2015

Науково-методичний семінар «Використання освітніх інноваційних методів навчання у викладанні гуманітарних дисциплін студентам НТУУ «КПІ» (про семінар)

Методичний посібник «Українська мова за професійним спрямуванням (в таблицях та схемах)» (червень 2016 р.)

Методичні розробки:

Збірник завдань для роботи на практичних заняттях зі студентами технічних спеціальностей (денна форма навчання)» (затверджено на засіданні кафедри, протокол №5)

Підвищення кваліфікації – 2014 р. “Ефективна робота з презентаціями (на базі Microsoft Power Point 2010-2013)”

Організаційно-виховна діяльність

Проведення науково-практичних конференцій та семінарів присвячених діловому спілкуванню та мультимедійним презентаціям.