КПІ
ФЛ КПІ
 • Українська

Контрольні питання та завдання для СРС.

 1. У сучасній науці багато різних визначень культури. У чому причина цього різноманіття?
 2. Яким є первинне значення латинського слова «культура»?
 3. Хто з античних діячів вперше вводить поняття «культура» до наукового вжитку?
 4. Які три смислові складові осягнення поняття «культура» визначають його зміст?
 5. Чому людина є суб’єктом і водночас об’єктом культури?
 6. Які функції культури ви можете навести? Розкрийте їх соціальне значення.
 7. Якими є основні завдання культурології?
 8. Представникам якої культурологічної школи належить наступне визначення культури: культура – це «певний семіотичний механізм, що має за мету вироблення та збереження інформації»?
 9. Хто є автором гіпотези про те, що «культура має будову, подібну до будови мови»?
 10. Про які два можливі шляхи аналізу явищ культури говорить Юрій Лотман?
 11. Хто з дослідників є родоначальником теорії знаків?
 12. Побудуйте формулу структури Знака (за Фердінандом де Соссюром).
 13. Хто з дослідників визначив, що символ в системі Знака організується за принципом «метонімічного зсуву»?
 14. Хто з мислителів розглядав цивілізацію як кінцеву стадію розвитку певної культури, після якої слід чекати лише «смерті» цієї культури?
 15. Вкажіть прізвище вченого ХХ ст., концепція якого є яскравим прикладом циклічної моделі соціокультурного розвитку людства.
 16. Що таке «виклик-і-відповідь» в концепції А. Тойнбі?
 17. З якої історичної епохи, за М.О. Чмиховим, прослідковується трансформація основоположної світоглядної формули П > С (де П – природні сили у світогляді, а С – соціальні) у свою абсолютну протилежність?
 18. Які критерії лежать в основі виділених П. Сорокіним типів культури?
 19. Хто з дослідників є автором концепції «осьового часу»?
 20. Вкажіть хронологічні межі «осьового часу».
 21. Які Вам відомі соціальні закони людності палеоліту – мезоліту?
 22. Як називається соціальний закон, за яким заборонялося укладання шлюбів у межах свого рідного колективу?
 23. Яку назву має соціальний закон, за яким рахування родичів в умовах групового шлюбу велося за лінією матері?
 24. Які три типи зображень в мистецтві пізнього палеоліту визначає А.Д. Столяр?
 25. Символом чого в мистецтві пізнього палеоліту виступали орнаментальні зображення (меандр та «ялинка»)?
 26. Назвіть функції жіночого образу (жіночих знаків) в мистецтві пізнього палеоліту.
 27. Які образи в мистецтві пізнього палеоліту є тотожними (синонімічними) за провідною своєю функцією?
 28. Дайте визначення тотемізму.
 29. Дайте визначення анімізму.
 30. Що таке магія?
 31. Що таке фетишизм?
 32. Які території світу складають т. звану циркумпонтійську зону?
 33. Чому Північне Причорномор’я і Близький Схід є підстави вважати гіпотетичним культурно-історичним центром Землі, який, особливо в дані епохи, визначав основні тенденції світового культурного розвитку?
 34. В яких 3-х сферах життєдіяльності людства відбулася «неолітична революція»?
 35. За якими законами будується логіка міфологічного мислення?
 36. Хто є автором закону «містичної співпричетності» («містичної партиципації»)?
 37. Який зміст вкладався в обряд ініціації (посвячення)?
 38. Назвіть головні функції образу Баби-Яги в народних чарівних казках.
 39. Чому образ Світового Дерева вважають символом універсальної моделі організованого Всесвіту?
 40. Чому прадавнє українське язичницьке свято Трійці (Зелені свята) отримало саме таку назву?
 41. Які божества й персонажі язичницької міфології наших пращурів уособлювали явище прецесії рівнодень?
 42. Чим пояснити колово-радіальний принцип забудови трипільських поселень?
 43. Розкрийте символіку міфологічного мотиву т. зв. «священного шлюбу» Тельця-Зевса та Європи (за матеріалами трипільської культури).
 44. Визначте символічний зміст форми та орнаментації трипільського посуду.
 45. Розкрийте тезу: «Ідея глобального катаклізму в матеріалах трипільської культури».
 46. Чому епоху бронзи вважають справжнім рубежем кардинальних змін у природі та культурі?
 47. Визначте спільні риси у структурі курганів та пірамід. Про що свідчить така подібність?
 48. Проаналізуйте символіку форми та орнаменту посуду археологічних пам’яток на території сучасної України періоду бронзового віку.
 49. Розкрийте символічний зміст греко-скіфської пекторалі.
 50. З’ясуйте символічне значення Збруцького ідола.
 51. Визначте проблематику та ідейну спрямованість «Велесової книги».
 52. Якими є джерела вивчення культури Київської Русі?
 53. Розкрийте сутність та визначте специфіку світоглядної парадигми Київської Русі.
 54. У чому криються причини високого злету культури Київської Русі?
 55. Визначте характерні ознаки й особливості феномену культури Київської Русі.
 56. Якими є культурні новації доби Київської Русі?
 57. Яку роль у контексті загальної світоглядної парадигми Київської Русі відігравало давньоруське місто?
 58. Чому архітектоніка давньоруських храмових споруд дозволяла реалізовувати ідею двовір’я?
 59. Якими були причини прийняття християнства на Русі?
 60. Які типи шкіл існували за часів Київської Русі?
 61. Що Вам відомо про особливості протікання літературного процесу за часів Київської Русі?
 62. Що собою являла перекладна, оригінальна та житійна література часів Київської Русі? Які давньоруські літописи Вам відомі?
 63. Розкрийте символічне значення зовнішніх контурів давньоруських храмів.
 64. З’ясуйте символічне значення організації внутрішнього простору давньоруських храмів.
 65. Поясніть суть просвітницької діяльності Кирила та Мефодія.
 66. Які артефакти давньоруської культури свідчать про реалізацію поглядів і потреб соціальної верхівки, а які – про намагання розвивати та зберігати прадавні традиції народної культури?
 67. У який спосіб за часів Київської Русі вирішували проблему підвищення рівня грамотності населення?
 68. Чому, на Ваш погляд, структура православного храму дозволяла реалізовувати систему двовір’я?
 69. Поясність різницю в особливостях православного й католицького художнього канону.
 70. Назвіть деякі з головних принципів іконографічного канону.
 71. Погляди представників якого стилю (й напряму) в мистецтві відобразила назва «бароко»?
 72. Розкрийте сутність культурної парадигми бароко.
 73. В чому полягає специфіка українського бароко?
 74. На кількох прикладах поясність різницю в особливостях архітектури класицизму та бароко.
 75. Визначте головні стильові ознаки культури бароко.
 76. Який стиль породжує в культурі доба абсолютизму?
 77. В чому історичне і культуротворче значення Тараса Шевченка як камертону української культури.
 78. Формування класичної мистецької палітри в українській творчості ХІХ століття.
 79. Особливості містичного реалізму у творчості М. Гоголя.
 80. Представники української науки ХІХ століття, їх творчий внесок.
 81. Український живопис ХІХ століття.
 82. Кого вважають засновником української класичної музики?
 83. М. Коцюбинський – специфіка українського імпресіонізму.
 84. Українська жінка в мистецькому житті ХІХ століття. Значення жіночої теми для сучасних філософських, літературних студій в Україні.
 85. Світоглядне значення творчості І. Франка у формуванні української національної культури у вимірі світової цивілізації.
 86. Розвиток українського театру на перехресті ХІХ–ХХ століть.
 87. Специфіка взаємодії традицій народної творчості та художніх інновацій модернізму в українській культурі першої половини ХХ ст.
 88. Провідні тенденції української літератури ХХ ст.
 89. Концепція “неовізантизму” М. Бойчука у контексті художніх пошуків українського живопису ХХ ст.
 90. Особливості розвитку української музичної культури у контексті загальноєвропейського культурного простору.
 91. Наукові і науково-технічні досягнення українських вчених ХХ ст.
 92. Культурна самоідентичність України в умовах глобалізованого суспільства.
 93. Постмодерністські стратегії сучасної української літератури.
 94. Актуальне українське мистецтво та масова культура: проблема діалогу.
 95. Вплив інформаційних технологій на формування сучасної культури.
 96. Роль медіакультури у становленні нових форм комунікації.
 97. Соціально-історичний контекст формування української культури в першій половині – 80-х роках ХХ ст.
 98. Основні напрями модернізму в українській художній культурі першої половини ХХ ст.
 99. Роль українського модернізму у розвитку світових тенденцій авангардного мистецтва.
 100. Специфіка культоротворчих процесів у період існування радянської України. Реалізм як провідний художній метод української радянської культури.
 101. Наукові і науково-технічні досягнення українських вчених у контексті науково-технічних трансформацій в культурі ХХ ст.
 102. Особливості процесів культурної трансформації в умовах незалежної української держави.
 103. Феномен мультикультурності українського суспільства та проблема національної ідентичності. Вплив тенденцій європеїзації (вестернізації) на процеси розвитку сучасного вітчизняного культурно-ціннісного простору.
 104. Постмодернізм як явище культури постіндустріального суспільства другої половини ХХ ст. Постмодерністські тенденції в українській художній культурі.
 105. Медіакультура як ознака становлення інформаційного суспільства. Роль медісередовища, інформаційних технологій у формуванні картини світу особистості.
 106. Феномен віртуальної реальності та проблема адаптації до умов інформаційного суспільства. Характеристика культури мережевого спілкування.
 107. Перспективи збереження і розвитку національної української культури у контексті інформаційного суспільства.
Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки