КПІ
ФЛ КПІ
 • Українська

Питання з курсу “Основи редагування перекладу” (для ректорського контролю)

 1. Основна функція інформативних висловлювань у тексті перекладу – а) діалогічна; б) інформативна; в) експресивна?
 2. Основна функцію верифікативних висловлювань у тексті перекладу – а) діалогічна; б) інформативна; в) експресивна?
 3. Диктум передає у тексті інформацію: а) змістову; б) оцінну; в) індиферентну?
 4. Модус передає у тексті інформацію:а) а) змістову; б) оцінну; в) індиферентну?
 5. Яка це модель тема-рематичних послідовностей – а) ланцюговий зв’язок; б) паралельний зв’язок; в) зв’язок з використанням наскрізної теми
 6. Яка це модель тема-рематичних послідовностей – а) ланцюговий зв’язок; б)паралельний зв’язок; в) зв’язок з використанням наскрізної теми?
  t1– r1
  t2 – r2
  t3 – r3
 7. Яка це модель тема-рематичних послідовностей а) ланцюговий зв’язок; б)паралельний зв’язок; в) зв’язок з використанням наскрізної теми?
 8. Локальна зв’язність тексту перекладу – це: а) комунікативність; б) зв’язність лінійних послідовностей; в) модальність.
 9. Глобальна зв’язність тексту перекладу – це: а) чинник інформативності тексту; б) чинник змістовної єдності тексту; в) чинник модальної суті тексту.
 10. Де розміщуються сигнали зв’язку при лівосторонній структурі зв’язності: а) позиція довільна; б) позиція анафори – раніше сказане; в) позиція катафори – пізніше сказане?
 11. Де розміщуються сигнали зв’язку при правосторонній структурі зв’язності: а) позиція довільна; позиція анафори – раніше сказане; в) позиція катафори – пізніше сказане?
 12. Явище імплікації як чинник цілісності художнього тексту – це: а) ситуативні зв’язки; б) синонімізація ключових слів; в) повторна номінація.
 13. Назвіть істотну ознаку художнього тексту – а) імпліцитність змісту; б) настанова на однозначність сприйняття; в) відсутність естетичної функції.
 14. Назвіть істотну ознаку нехудожнього тексту – а) експліцитність змісту; б) настанова на неоднозначність сприйняття; в) наявність естетичної функції.
 15. Антиципація (компонент редакторського аналізу тексту перекладу) – а) передбачення смислового розгортання тексту; б) співвіднесення частин і цілого; в) постановка питань.
 16. Пресуппозиція (фонові знання для аналізу і редагування тексту) – а) знання реалій і культури; б) знання терміносистеми; в) знання іноземної мови.
 17. В якому тексті переважає особистісна форма презентації авторства – а) офіційно-діловому, інструктивному; б) науковому; в) художньому; г) публіцистичному?
 18. В якому тексті переважає безособистісна форма презентації авторства – а) офіційно-діловому, інструктивному; б) науковому; в) художньому; г) публіцистичному?
 19. В якому тексті переважає особистісно-безособистісна форма презентації авторства – а) офіційно-діловому, інструктивному; б) науковому; в) художньому; г) публіцистичному?
 20.  Які відношення між сумісними поняттями подаються у цій схемі – а) тотожні; б) перехресні; в) відношення субординації?
 21. Які відношення між сумісними поняттями подаються у цій схемі – а) тотожні; б)перехресні; в) відношення субординації?
 22. Які відношення між сумісними поняттями подаються у цій схемі – а) тотожні; б) перехресні; в) відношення субординації?
 23. Які відношення між несумісними поняттями подаються у цій схемі – а) координації; б) контррарності, в) контрадикторності?
 24. Які відношення між несумісними поняттями подаються у цій схемі – а) координації;б) контррарності; в) контрадикторності?
 25.  Які відношення між несумісними поняттями подаються у цій схемі – а) координації; б) контррарності; в) контрадикторності?
 26.  Класичне визначення – це: а) широке визначення; б) вузьке визначення; в) спів розмірне визначення.
 27. Як називаються поняття, які не піддаються класичному визначенню а) категорії; б) універсалії; в) критерії?
 28. Компоненти судження: а) герой, його вчинки; б) предикат, суб’єкт; в) підмет, присудо
 29. Кон’юнкція (смисловий зв’язок між складними судженнями у тексті перекладу) – це логічний еквівалент сполучника – а) і; б) або, або; в) якщо…то?
 30. Диз’юнкція слабка (смисловий зв’язок між складними судженнями у тексті перекладу)- це логічний еквівалент сполучника – а) або; б) або, або; в) якщо…то?
 31. Диз’юнкція сильна (смисловий зв’язок між складними судженнями у тексті перекладу) – це логічний еквівалент сполучника – а) або; б) або, або; в) якщо…то?
 32. Імплікація (смисловий зв’язок між складними судженнями у тексті перекладу)- це логічний еквівалент сполучника – а) і; б) якщо… то; в) або
 33. Еквівалентність (смисловий зв’язок між складними судженнями у тексті перекладу)- це логічний еквівалент сполучника – а) якщо А, то В, і навпаки; б) але; в) і
 34. Заперечення (смисловий зв’язок між складними судженнями у тексті перекладу – це: а) логічний еквівалент сполучника якщо… то; б) логічний еквівалент звороту “неправда що” або частки “не”; в) логічний еквівалент сполучника і
 35. Конструкція з потрійним запереченням відповідає: а) суперечності; б) запереченню; в) ствердженню
 36. Модель уточнювальних питань: а) риторичне питання; б) “чи” – питання; в) “що, де, коли” – питання
 37. Модель доповнювальних питань: а) риторичне питання; б) “що, де, коли” – питання; в) “чи” – питання
 38. Що лежить в основі некоректного або провокаційного питання: а) неточна інформація; б) хибність базису (передумови); в) невизначеність проблеми
 39. Назвіть помилку при порушенні закону несуперечливості а) фіктивні висновки; б) константно-імпліцитні суперечності; в) неспроможність демонстрації
 40. Назвіть помилку при порушенні закону тотожності – а) фіктивні висновки; б) підміна тезису; в) константно-імпліцитні суперечності
 41. Назвіть помилку при порушенні закону виключеного третього – а) розпливчастість у визначенні понять; б) хибне коло; в) фіктивні висновки.
 42. Назвіть помилку при порушенні закону недостатньої обґрунтованості – а) тавтологія; б) від сказаного з умовою до сказаного безумовно; в) неспіврозмірність визначення понять.

Підготовлено Герасимчук В.А., доц., канд. філол. наук

* * *

Питання з курсу “Основи редагування тексту перекладу”
(для ректорського контролю)

1. – б
2. – в
3. – а
4. – б
5. – а
6. – б
7. – в
8. – б
9. – б
10. – б
11. – в
12. – а
13. – а
14. – а
15. – а
16. – а
17. – в
18. – а
19. – б
20. – а
21. – в
22. – б
23. – а
24. – б
25. – в
26. – в
27. – б
28. – б
29. – а
30. – а
31. – б
32. – б
33. – а
34. – б
35. – б
36. – б
37. – б
38. – б
39. – б
40. – б
41. – а
42. – б