КПІ
ФЛ КПІ
 • Українська

Положення про рейтингову систему оцінки успішності студентів з кредитного модуля (дисципліни) Українська мова (професійного спрямування) для спеціальностей всіх факультетів (крім ФЛ)

Розподіл навчального часу за видами занять і завдань з дисципліни згідно з робочим планом.

Семестр

Навчальний час

Розподіл навчальних годин

Контрольні заходи

кредити

акад год.

лекції

Практичні

Лабор. роботи

СРС

МКР

Семестр. атестац.

1,2

1

36

18

18

1

залік

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за:

 1) за дві відповіді (кожного студента в середньому) на 7 практичних   заняттях (за умови, що на одному практичному занятті опитуються

    4 студенти при максимальній чисельності групи 30 осіб – (7пз. х 4ст.)/30ст. =2 відповіді);

2) три контрольні роботи (МКР поділяється на три контрольні роботи тривалістю 30 хвилин, що проводяться на 3,5 та 7 заняттях);

3) двох перевірок конспектів (на 7 та 16 тижнях);

4) за присутність на 8 заняттях (на останньому занятті проводиться залікова контрольна робота).

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання

1. Робота на практичних заняттях

Ваговий бал – 3. Максимальна кількість балів на всіх практичних заняттях дорівнює 3б. х 2 = 6 балів.

Оцінюється активність студента на практичному занятті та правильність його відповідей:

 • відмінно – 3б.;
 • добре – 2б.;
 • задовільно – 1б.

2. Модульний контроль

Ваговий бал – 5. Макисмальна кількість балів за всі контрольні роботи дорівнює 5б. х 3 = 15 балів.

Оцінюється повнота та правильність відповідей:

 • відмінно – 5б.;
 • добре – 4б.;
 • задовільно – 3б.;
 • достатньо – 2б.

3. Перевірка якості виконання домашніх завдань та конспектів

Ваговий бал – 3. Максимальна кількість балів за дві перевірки дорівнює 3б. х 2 = 6 балів.

Оцінюється повнота віддзеркалення у конспекті всіх тем та правильність виконання домашніх завдань:

 • відмінно – 3б.;
 • добре – 2б.;
 • задовільно – 1б.

4. Присутність  студентів на заняттях оцінюється одним балом.

Розрахунок шкали (R) рейтингу:

Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає:

RC = 3 б. х 2 + 5б. х 3 + 3б. х 2 + 8б = 35 балів.

Проміжна атестація студентів.

Атестація студентів проводиться за значенням поточного рейтингу. Умовою задовільної атестації є значення поточного рейтингу студента не менше 50% від максимально можливого на час атестації.

Перша атестація (8 тиждень).

Атестація проводиться за підсумками чотирьох занять (4б.),  першої перевірки конспекту (3б.), однієї МКР (5б.) та одного оцінювання роботи на занятті (3б.). Загалом ідеальний студент має отримати 15 балів.

Таким чином, по першій атестації студент отримує „задовільно”, якщо його поточний рейтинг буде не менше 7 балів.

Друга атестація (14 тиждень).

Друга атестація проводиться за підсумками семи занять    (7б.), першої перевірки  конспекту (3б.), двох МКР (10б.) та двох оцінювань роботи на занятті (6б.). Загалом ідеальний студент має отримати 26 балів.

Таким чином, по другій атестації студент отримує „задовільно”, якщо його поточний рейтинг буде не менше 13 балів.

На восьмому занятті проводиться підсумковий розрахунок рейтингової оцінки RD.

Умовами допуску студента до заліку є  рейтинг не менше 40% від R, тобто 14 балів  та задовільна  хоча б одна атестація.

Студенти, які набрали протягом семестру рейтинг менше 21б.,  зобов’язані виконувати залікову  контрольну роботу.

Студенти, які набрали протягом семестру більше 21б., мають можливості:

 1. отримати залікову оцінку (залік) так званим „автоматом”відповідно до набраного рейтингу;
 2. виконувати залікову контрльну роботу з метою підвищення оцінки.

 У разі отримання оцінки, більшої ніж „автоматом” з рейтингу, студент отримує оцінку за результатами залікової контрольної роботи. У разі отримання оцінки меншої, ніж „автоматом” з рейтингу, попередній рейтинг студента з дисципліни скасовується і він отримує оцінку тільки за результатами залікової контрольної роботи.

Переведення значення рейтингових оцінок з кредитного модуля в ЕСTS та традиційні оцінки для виставлення їх до екзаменаційної (залікової) відомості та залікової книжки здійснюється відповідно до таблиці:

RD

Оцінка ECTS

Традиційна оцінка

33…35

А – відмінно

 

зараховано

30…32

В – дуже добре

26…29

С – добре

23…25

D – задовільно

21…22

Е – достатньо

RD <= 20

Fx  – незадовільно

незараховано

RD < 14

F – не допущений

не допущений

Залікова контрольна робота (ЗКР) проводиться на останньому (9 занятті). Завдання ЗКР містить 10 запитань, що охоплюють всі теми робочої навчальної програми. Кожне питання оцінюється з 3,5 балів (загалом 35б).

Критерії оцінювання кожного запитання:

 1. „відмінно” – 3,5б. Не менш ніж 90% правильних відповідей;
 2. „добре” – 3б. Непринципові помилки або не менш ніж 75% правильних відповідей;
 3. „задовільно” – 2,5б. Суттєві помилки або не менш ніж 60% правильних відповідей;
 4. „незадовільно” – 0б. Не виконуються умови на „задовільно”.

Сума балів за всі питання переводяться в TCTS та традиційні оцінки відповідно до таблиці.

Ухвалено на засіданні кафедри

Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки