Повідомлення про помилку

Strict warning: Only variables should be passed by reference в eval() (рядок 3 із /var/www/clients/client232/web273/web/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Новини кафедри

The proclamation in 1991. political independence of Ukraine opened new opportunities for the development of Ukrainian culture. Disappeared open or hidden obstacles on the path of development of national culture. The society was freed from ideological stereotypes of the previous epoch, the first opportunity for open access to the achievements in the world of spirituality and cultural values. A positive change was the revival of historical memory, the return of the forgotten or forbidden But...
Проголошення в 1991р. політичної незалежності України відкрило якісно нові можливості для розвитку української культури. Відпали відкриті або приховані перешкоди на шляху розвитку національної культури. Суспільство звільнилося від ідеологічних штампів попередньої епохи, вперше отримало можливість відкритого доступу до досягнень світової духовності і культурних надбань. Позитивними змінами стали відродження історичної пам'яті, повернення забутої або забороненої Але культурної спадщини. Сталося...
Anastasia Shapovalova FPM, MP-51 Professional speech problems and solutions at this stage Culture professional broadcasting - one of the most important components of professional culture specialist who ensures its competitiveness in the present and future labor market can solve production problems, based on the ability to communicate and collaborate with different people. This system of communication standards, knowledge, skills and values ​​that are realized in the interaction of...
Шаповалова А. М. КП-51 Проблеми фахового мовлення та шляхи їх розв’язання на сучасному етапі Культура фахового мовлення – один із найважливіших складників професійної культури фахівця, який забезпечує його конкурентоспроможність на сучасному та майбутньому ринку праці, дозволяє вирішувати виробничі проблеми, спираючись на уміння спілкуватись і співпрацювати з різними людьми. Це система комунікативних норм, знань, умінь і цінностей, яка реалізуються у процесі взаємодії фахівців і є фактором, що...
Chumak Karina CP-51 Professional competence movnokomunikatyvna Word - one of the tools of professional activities of doctors, teachers, lawyers, managers, journalists and others. From the wealth of vocabulary, language and culture of speech technology is largely dependent professional skills, image and success of the individual. Professional speech communication is within the scope of professional communicators and interaction can occur orally or in writing, formal or informal circumstances....
Чумак Карина КП-51 Професійна мовнокомунікативна компетенція Слово – один із інструментів професійної діяльності лікарів, педагогів, правозахисників, менеджерів, журналістів та ін. Від багатства словникового запасу, рівня культури мови і техніки мовлення значною мірою залежать професійна майстерність, імідж та успіх особистості. Професійна мовленнєва комунікація відбувається в межах сфери професійної взаємодії комунікантів і може протікати в усній або письмовій формах, за офіційних чи...
Dmitry Urukov FPM, MP-52 Problems of terms and jargon in modern Ukrainian language The report considered the use of terms and jargon in modern Ukrainian scientific language. The basic features of scientific terminology and term as the most important element of lexical any text. Emphasized the main features of terminological units, which is a clear classification of lexical items. Emphasized the problems of modern Ukrainian terminology and its classification. The question of the timing for the...
Уруков Дмитро ФПМ, КП-52 Проблеми використання термінів та професіоналізмів у сучасній українській мові У доповіді розглянуто питання використання термінів та професіоналізмів у сучасній українській науковій мові. Окреслено основні риси наукової термінології і терміну як найбільш важливого лексичного елементу будь-якого тексту. Наголошено на основних ознаках термінологічної одиниці, за якими проходить чітка класифікація лексичних елементів. Наголошено на проблемах сучасної української...
Vladislav Tymoshenko FPM, ME - 51 Features jargon in speech software The report was informed about the features of slang vocabulary that is used to describe a wide range of special concepts - concepts of object attributes process. Z'yasuvuvalos that vocabulary, including slang subsystem is a separate language, which have their own specifics phenomenon of synonymy, ambiguity. In the field of computer technology, these phenomena are limited, due to reticence and isolation areas of communication....
Тимошенко Владислав ФПМ, КП - 51 Особливості жаргону в усному мовленні програмістів В доповіді повідомлялось про особливості жаргонної лексики, що служить для позначення широкого кола спеціальних понять - понять предмета, ознаки, процесу. З’ясувувалось, що лексика, зокрема, жаргонна є самостійною підсистемою мови, в якій мають свою специфіку явища синонімії, багатозначності. У сфері комп'ютерних технологій ці явища представлені обмежено, що пояснюється замкнутістю і ізольованістю сфери...

Сторінки