Повідомлення про помилку

Strict warning: Only variables should be passed by reference в eval() (рядок 3 із /var/www/clients/client232/web273/web/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Формування лінгво-професійної компетенції студентів технічних спеціальностей

Події та новини кафедри

1.

У сучасних умовах в Україні особливо актуальними є реформування вищої освіти, модернізація її змісту, трансформація цілей, які відповідають сучасному розвитку суспільства і технологій.

Стратегія розвитку національної системи вищої освіти повинна формуватися відповідно до сучасних інтеграційних і глобалізаційних процесів, а сучасна професійна підготовка майбутніх інженерів – орієнтуватися на підвищені вимоги сучасного суспільства та виклики науково-технічного прогресу. Сьогодні вища освіта покликана створювати умови для всебічного розвитку багатогранної особистості, формування її активної життєвої позиції, прагнення до самовдосконалення та самореалізації, розвитку творчого потенціалу.

Швидкі зміни, які відбуваються у сфері техніки та технологій, розвиток інформаційно-комунікаційних технологій передбачають підвищення ролі різнопланової комунікативної взаємодії у професійній діяльності інженерів, яка спрямована на розв’язання професійних завдань, координацію дій працівників, налагодження співпраці та обмін досвідом із вітчизняними та зарубіжними партнерами, встановлення ділових контактів, ведення переговорів, отримання і трансферу значних обсягів інформації тощо.

Наявність гуманітарного складника в інженерній освіті відкриває можливості реалізації творчої особистості, здатної критично мислити, приймати рішення, працювати в колективі, а також відіграє важливу роль у становленні полікультурного фахівця.

2.

Часто вважають, що гуманітарні дисципліни в освітніх програмах майбутніх інженерів є зайвими і такими, що лише перенасичують навчальний план, проте саме вони можуть стати тими засобами, які сприятимуть розширенню світогляду і формуванню високого рівня професійно-комунікативної компетентності. У розрізі концепції освіти впродовж життя інженер-технолог нового покоління повинен бути допитливим, креативним, володіти аналітичним мисленням і навчальними стратегіями, які, передусім, формують у вищому навчальному закладі шляхом вивчення гуманітарних дисциплін, проте лише за умови їх наповнення сучасним змістом, використання інноваційних способів викладання та підвищення зацікавленості студента.

Комунікацію розглядають як вид діяльності, дискурс, в межах якого КК виявляється саме в діяльності і зумовлює здатність індивіда до розв’язання проблем, до цілеспрямованої продуктивної діяльності та співпраці та зосереджують увагу на прагматичній функції комунікації, яка здійснюється у продуктивній взаємодії.

Потреби суспільства та нові горизонти професійної діяльності фахівців технологічного профілю, перебудова усієї системи освіти відповідно до сучасних вимог, зміна парадигми інженерної освіти на засадах компетентнісного підходу, які базуються на принципах цілісності, багатофункціональності, неперервності, демократизму та гуманізму, визначають якісно новий зміст і мету освіти, суттєві зміни цілей, форм і методів навчання.

3.

Комунікація інженера часто наповнена невербальними компонентами, які є необхідними засобами інженерного середовища, а отже, однією з основних потреб є здатність перетворення цифрових даних і зображень у вербальний продукт і навпаки. Знаково-символічна комунікація (таблиці, графіки, креслення, схеми, діаграми, презентаційні матеріали) вимагає сформованості відповідних умінь на рівні створення, інтерпретації та сприйняття відповідної інформації.

Викладання гуманітарних дисциплін здійснюється у формі лекцій та практичних занять з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» і практичних занять з дисциплін «Іноземна мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням», лекцій і семінарів з дисциплін «Історія та культура України» і «Філософія».

Створення комфортних умов навчання, за яких кожен студент відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність (диференціація) та залучення усіх студентів до колективного процесу навчального пізнання, заснованого на взаємодії усіх його учасників (інтеракція різного рівня), є концептуальною основою технологій навчання, які використовуються у викладанні гуманітарних дисциплін.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Баранюк В. В. Формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців соціальної роботи : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Хмельницький нац. ун-т. Хмельницький, 2016. 345 с.

2. Гринчук О. І. Психологічні засади комунікативної підготовки майбутніх менеджерів : дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.07 / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2004. 202 с.