КПІ
ФЛ КПІ
 • Українська

Мислович Наталія Максимівна

Мислович Наталія Максимівна

 СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ

Закінчила КНУ імені Тараса Шевченка, філологічний факультет, 1975 р.

На кафедрі працює з 2000 року. 

Викладає навчальні дисципліни: “Українська мова за професійним спрямуванням”.

Сфера наукових інтересів: література, мова, культура, психологія.

Контакти:

(097) 193-40-67

n.myslovich@gmail.com

web-сторінка викладача  intellect.kumlk.kpi.ua/profile/mnm8

Статті

 1. Тенденції розвитку сучасного українського лексикону
 2. Специфіка ділової комунікації
 3. М. Драгоманов – письменник, публіцист (до 175 річчя від дня народження)
 4. Володар дум (до ювілею М. Ломоносова, період навчання в Києво-Могилянській академії)
 5. Загрози маргінесу (явище діахронії, білінгвізму в українському мовному середовищі)
 6. Тарас Шевченко – письменник ХХІ сторіччя: до 200 річчя від дня народження
 7. Основи психолінгвістики (розробка до факультативного курсу)

Методичні матеріали

Робочі навчальні програми:

Білети до іспитів, Напрями підготовки: 6.030601 – «менеджмент», 6.030507 – «маркетинг»; – «соціологія»

Модульна контрольна робота (семестровий текстовий підсумок для напрямку гр. УВ, УЗ, УІ 31, 32)

Конспект практичних занять на тему «Алгоритм наукової комунікації»

Публікації

 1. Культурологічні наративи у працях Івана Огієнка (митрополит Іларіон) // Вісник КПІ ім. Ігоря Сікорського. Серія: Філологія. Педагогіка – Вип. 7(І). К.: ТОВ «Центр учбової літератури», 2016. С. 51-57
 2. Рефлексія у формуванні студентської особистості. Міжнародна науково-практична онлайн конференція: «Мова в професійному вимірі: комунікативно-культурологічний аспект», Дніпропетровський державний університет, 19 жовтня 2017
 3. Навчальний підручник з дистанційного навчання «Українська мова професійного спрямування»
 4. Дискурс інноваційної лексики сучасної української мови // Вісник Національного технічного університету України «КПІ». Серія: Філологія. Педагогіка // електр. адреса http://visnyk.fl.kpi.ua/
 5. Культуротворчі традиції родини Драгоманових-Косачів. – Вісн. НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”. Сер. Філологія. Педагогіка. – К., Аdvanctd Lingvustics

Участь у конференціях

 1. Загрози маргінесу. – Духовна культура України перед викликами часу: тези доп. учасників 11-ої Всеукр. наук. – практ. кон. (м. Харків, 16 квітня 2019 р.) / [редкол.: А.П. Гетьман, В.О. Лозовой та інш ]. – Харків: Право, 2019. – С. 81-84
 2. Стаття до збірника до 30-ліття кафедри. Розуміння смислу промов, текстів : логічна модель інтепретації наукового тексту. – Міжнар. наук.-практ. конф. Укр. мова і міжнар. комунікація у глобалізованому світі: виклики і перспективи. Секція “Лінгвокультурологічна інтерпретація тексту”. – НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, факультет лінгвістики  / ред. О.П. Онуфрієнко. – Київ, 2019. – [електрон. режим]
Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Email

Попередня версія сайту

Інкунабула

Інкунабула
Шпаргалка оратора
Мовні цікавинки