Повідомлення про помилку

Strict warning: Only variables should be passed by reference в eval() (рядок 3 із /var/www/clients/client232/web273/web/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Герасимчук Валентина Андріївна

 

ПРОФЕСОР

Закінчила Київський національний університет ім. Тараса Шевченка,

Філолог, викладач російської мови і літератури,  

Кандидат філологічних наук

Очна докторантура на кафедрі етики, естетики та культурології

філософського факультету

Доктор філософських наук

Місце роботи:НТУУ "КПІ" ФЛ кафедра української мови, літератури і культури

Контакти: Кафедра.:(044)406-82-04 ;e-mail: V.Gerasymchuk@ua.fm

Web-сторінка викладача - intellect.kumlk.kpi.ua/profile/gva20

Дисципліни:

Українська мова професійного спрямування.

Основи редагування тексту перекладу.

Наукова робота

Напрями наукової діяльності

Естетика. Культурологія. Українська мова у фаховому і науковому мовленні студента КПІ.

Участь у конференціях (1995-2015)

Учасник  близько 30 конференцій,  семінарів  та Круглих столів всеукраїнського та міжнародного рівня.

Основні публікації (1995-2015)

Монографії

Герасимчук В.А.Філософський роман ХХ століття. Специфіка тексту. - К.: Парапан, 2007. – 392 с.

Навчально-методичні праці

Герасимчук В.А. Цікаве українознавство: Навч.посібн. Гриф Міносвіти. - К.:Віпол, 1995. -308 с.(анотація)

Герасимчук В.А. Майже все про числівник: Навч. посібн.Гриф Міносвіти.- К.:Віпол, 1995. – 124 с. (анотація)

Герасимчук В.А.,Нечипоренко  А.Ф. Антропоніми: історія і сучасність: Навч.посібн. Гриф  Міносвіти. - Кам’янець-Подільський: Абетка, 2002.- 152 с.

Словники

Герасимчук В.А., Ванін В.В. Російсько-український словник з нарисної геометрії, загального машинобудування та комп’ютерної графіки (8 тис. термінів) (гриф Міносвіти). – К.: Либідь, 1994.(анотація)

Рос.- укр. словник екологічних термінів та словосполук  (редактор-лексикограф- Герасимчук В.А.)( 16 тис. сл.). - К.: Інститут охорони навколишнього середовища НАН України, 2004.

Основні наукові статті

Герасимчук В.А. Коли ще звірі говорили…і птахи. А як? // Дивослово. – 1996.– № 4.(анотація)

Герасимчук В.А., Нечипоренко А.Ф. Поетоніми як засіб художньої характеристики // Дивослово. – 1999. – № 11. – С. 14–19.(анотація)

Герасимчук Валентина. Міфологічні мотиви у фольклорі та літературі: особливості трансформації// Укр.літ. в загальноосвіт.шк. –2001.– № 1.– С.37- 44;  № 2.– С.53–59.(анотація)

Герасимчук В.А. Антропоніми у  творчості В.Винниченка// Літературознавчі студії: Зб.наук.пр. – К., “Київський університет”, 2001. – С.63–69.(анотація)

Герасимчук В.А. Періодизація української культури як теоретична проблема // Південний Архів: Зб.наук.пр.– Вип.ХІІІ.– Херсон, 2001.– С.178–179.

Герасимчук В.А. Украинская культура: между Востоком и Западом// Проблема “другого голоса” в языке, литературе  и культуре: Материалы.междунар.конф. – СПб, 2003.– С.85–90.

Герасимчук В.А. Духовное пространство средневекового города в западноевропейской и восточнославянской традиции //Rossica Olomucensia. – XLII – 1čast. – Olomouc, 2004. – S. 241-246.(анотація)

Герасимчук В.А. Семантична дихотомія концепту світла (сонця) у художній свідомості //Мова і культура: Наук.вид. – Вип.7.– Т.IV/1.– К.: Вид.дім Дм.Бураго, 2004. – С.243-247.(анотація)

Герасимчук В.А. Власні імена в українських фразеологізмах // Дивослово. – К.,2005 – № 4.– С.43-47.(анотація)

Герасимчук В.А.“Живописный портрет” в литературном тексте: романтический и модернистский дискурс // Актуальні проблеми духовності: Зб.наук.пр. – Вип.6. – Кривий Ріг: КДПУ, 2005. – С.217–228.(анотація)

Герасимчук В.А. Суб’єктно-об’єктна структура філософського роману //Культура і сучасність. – К.:Міленіум, 2005. –  № 1.–  С. 35–45.(анотація)

Герасимчук В.А. Багатошаровість оповідної структури у філософській прозі// Вісник Державної Академії керівних кадрів  культури і мистецтв. –  К.: Міленіум, 2005. –  №2. – С. 16–21.

Герасимчук В.А.Полісемантичність образів-символів гори  і долини у творчості Т.Манна і Л.Леонова // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького пед. ун–ту. ім. Г. Сковороди: Наук.-теор.зб. – Переяслав-Хмельницький, 2005. – № 6. – С.165–173.(анотація)

Герасимчук В.А. Архаические смыслы танца в литературном тексте (на примере раннего творчества Н.Гоголя)// Гуманітарний часопис: Зб.наук.пр. – Харків: ХАІ, 2005. – № 1.– С.84–92.(анотація)

Герасимчук В.А. Естетична функція “портрета” (М.Гоголь “Портрет” і О.Уайльд “Портрет Доріана Грея”)//Дні науки філософського ф–ту КНУ ім. Т.Шевченка – 2005.– Ч.ІІ.– К., 2005.– С.94–97.

Герасимчук В.А. Художня рецепція міфологеми “ноєв ковчег” у філософському романі ХХ ст.// Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності: Зб.наук.пр. – К.: Вид.центр КНЛУ, 2005. – Вип.15. –  С.136–142.(анотація)

Герасимчук В.А.Літературний діалог як процес комунікативного смислотворення// Практична філософія. –№ 4. – К., 2005. – С.188–199.(анотація)

Герасимчук В.А. Homo potentialis – категорія “людини без властивостей”(Р.Музіль): філософсько-антропологічний дискурс //Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Зб.наук.пр. – Вип.ХУ.– К.: Міленіум, 2005. –  С.15–25.

Герасимчук В.А.Типологізація як форма художнього узагальнення  філософського роману //Гуманітарний часопис: Зб.наук.пр.- Харків: ХАІ,  2005. – №4. – С.78–85.(анотація)

Герасимчук В.А.У пошуках духовно-ціннісної парадигми: Від “людини без властивостей”(Р.Музіль) до “властивостей без людини”(М.Горький)// Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності  – Зб.наук.пр. – К.: Вид.центр КНЛУ, 2005. – Вип.16. –  С.57–64.

Герасимчук В.А. Есеїзм у художньому тексті//Contemporary Art – Нові території. – К., 2005. – C.22 –24.(анотація)

Герасимчук В.А. Специфіка “нехудожності” у художньому тексті // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності  – Зб.наук.пр. – К.: Вид.центр КНЛУ, 2005. – Вип.18. –  С.33–41.(анотація)

Герасимчук В.А. “Есеїстичний голос” у літературному тексті: особливості звучання// Культура і сучасність: Альманах. –  К.:Міленіум, 2005.– № 2.–С. 71 –77.(анотація)

Герасимчук В.А. Специфіка художності в літературному тексті // Мова і культура: Наук. вид. – К: Вид. дім Дмитра Бураго, 2005. – Т. 1, вип. 8. – С. 136–141.(анотація)

Герасимчук В.А. Природное  как инвариант гармонического в раннем творчестве Н.Гоголя //Studia Rusycystyczne Akademii Śwęntokrzyskiej.– T.16.- Kielce, 2006. – S. 49–55.

Герасимчук В.А. Homo Ludens між паралелями духовних опозицій: між життям духа і духом життя (Г.Гессе  ”Гра в бісер”) //Вісник державної Академії керівних кадрів культури і мистецтв. – №2. – К.: Міленіум, 2006.– С. 3–8.(анотація)

Герасимчук В.А. “Гра  в бісер” Г.Гессе  як продукт кризи культури //Дні науки філософського ф-ту–2006.: Міжнар.наук.конф. – К.: “Київський університет”, 2006. – Ч.VІ. – C.14–17.(анотація)

Герасимчук В.А. Ритуальна екзотерика філософсько-літературних притч ХХ століття // Актуальні проблеми

історії, теорії та практики художньої культури: Зб.наук.праць.– Вип.ХVI. – К.: Міленіум, 2006.– С.160-170.(анотація)

Герасимчук В.А. Специфіка художності в літературному тексті//Мова і культура: Наук.вид. – К.: Вид.дім Дм.Бураго.–Вип.9.– Т.1 (89). – 2006. –С.189–192.(анотація)

Герасимчук В.А. Філософія кохання: вічне сходження спраглої душі до вічності (герменевтичні міркування над текстом роману А.Мердок “Чорний принц”) //Гуманітарний часопис: Зб.наук.пр. – Харків: ХАІ, 2006. – № 3. – С.48–59.(анотація)

Герасимчук В.А. Роман культури // Філософська  думка. – №5. – К., 2006. – С.38–53.(анотація)

Герасимчук В.А. “Маґічний театр” Г.Гессе і Дж.Фаулза: зачароване коло свідомості чи заплутаний лабіринт підсвідомості? // Вісник Черкаського університету. –Сер.Філософія.–Вип.96, Черкаси, 2006. – С.142–151.(анотація)

Герасимчук В.А. Екзистенціалістський  роман: “потік свідомості” про кризу свідомості (Ж.-П.Сартр “Нудота”) //Практична філософія. – 2007. – № 1.– C. 184–190.(анотація)

Герасимчук В.А. Модуси художності в онтологійному вимірі літературного тексту // Вісник  Київського        національного університету. – Сер.: філософія. – Вип. 81-83. – К.: Київський університет, 2007. – С.135–138.(анотація)

Герасимчук В.А. Читацькі стратегії тексту філософського роману //Дні науки філософського ф-ту–2007.: Міжнар.наук.конф. – К.: “Київський університет”, 2007. – Ч.ІІ. – C.63–66.(анотація)

Герасимчук В.А. Поліметодологія  – шлях до адекватності сприйняття літературного тексту  // Totallogy – ХХІ: Постнекласичні дослідження. – Вип.17/18.– К.: Центр гуманітарної освіти НАНУ, 2007. – С. 384–400.(анотація)

Герасимчук В.А. Текст філософського роману – текст культури // Вісник  державної Академії керівних кадрів культури і мистецтв. – №.3. – К.: Міленіум, 2007.– С.15– 21.(анотація)

Герасимчук В.А. Репрезентація задоволень від тексту філософського  роману // Практична філософія. –  № 2 .– К., 2007. – С.143–149.(анотація)

Герасимчук В.А. Філософський роман: Культурологія тексту // Мова і культура: Наук.вид. –  К.: Вид.дім Дм.Бураго.–2008. – С.5–8.(анотація)

Герасимчук В.А. Кваліфікативний статус слова у смисловому плані тексту //Дні науки філос. ф-ту КНУ ім.Т. Шевченка. – 2008: Міжнар.наук.конф. – К.: “Київський університет”, 2008 (анотація)

Герасимчук В.А. Інтермедійність тексту: взаємодія неоднорідних сигніфікатів // Мова і культура: Наук.вид. – К.: Вид. Дім Дм.Бураго, 2009.(анотація)

Герасимчук В.А. Семіотика тексту: Рефлексії Ю.Лотмана // Дні науки філос. ф-ту КНУ ім.Т. Шевченка. – 2009: Міжнар.наук.конф. – К.: “Київський університет”, 2009.(анотація)

Герасимчук В.А. До проблеми естетичної гносеології літературного тексту  //Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Зб.наук.пр. – Вип.ХХІІ., ХХІІІ – К.: Міленіум, 2009.(анотація)

Естетична думка в Україні:сьогодення і майбутнє //Філософська думка: Матеріали Круглого столу.- 2009.- № 6.

Герасимчук В.А. Вечная игра с вечностью: проигравших нет, только разочарованные (Текст-гнозис  В.Набокова “Защита Лужина”) //Rossica Olomucensia. – XLII – 1čast. – Olomouc, 2011. – S. 52-57.(анотація)

Герасимчук В.А. Креативна  функція слова //Зб.наук. статей до 20-річчя кафедри української мови, літератури та культури.– К., “Політехніка”, 2009.

Герасимчук В.А. Философия философского романа: План изображения и выражения //Искусство после философии? : Сб.науч.ст. – СПб, 2010.- C.46-53.(анотація)

Герасимчук В.А. Коммуникативные компетенции в вузе: методика контроля и измерения // Гуманитарные чтения РГГУ-2010.-Сб. материалов.- М.,2011.

Герасимчук В.А. Метафизика образа: особенности “человека без особенностей” //Славянскія літаратуры ў  кантексце сусветнай: Зб. навук. артыкулаў: В 3 т. – Мінск:РІВШ, 2010. – Т.2.– С. 319–325.(анотація)

Герасимчук В.А. Філософія українського романтизму: архетипно-ментальне обгрунтування //Дні науки філос. ф-ту КНУ ім.Т. Шевченка. – 2011: Міжнар.наук.конф. – К.: “Київський університет”, 2011.(анотація)

Герасимчук В.А. ,Сидоренко Л.М. Українська ментальність у пошуках аксіологічних координат // Культура і сучасність: Альманах. – К.:Міленіум, 2011.– № 2.–С. 71 –77.(анотація)

Герасимчук В.А. Ще треті півні не співали: Числівник в українських фразеологізмах// Дивослово. - №5,  - К.,2012.- С.38-47.(анотація)

Герасимчук В.А. Трансформація смислів культури у бутті людини //Дні науки філос. ф-ту КНУ ім.Т. Шевченка. – 2012:  Міжнар.наук.конф. – К.: “Київський університет”, 2012.(анотація)

Герасимчук В.А.Світові нумерації в українських числівниках //Дивослово. - №7.  - К.,2013.-С. 49-55.

Герасимчук В.А.Тричі явлене кохання: як злет душі, як смерть, як воскресіння…(Леся Українка «Лісова пісня»)//Зб.наук.статей кафедри укр. мови, літ.і культури.- 2014.(анотація)

Герасимчук В.А.Метафізика апофатичного дискурсу // Україна – Греція: Духовна спільність, наукові контакти, культурні зв’язки.-Зб.наук.праць.- К.,2014.- С.40-43.(анотація)

Герасимчук В.А. Межі естетики і безмежжя культури //Дні науки філос. ф-ту КНУ ім.Т. Шевченка. – 2012:  Міжнар.наук.конф. – К.: “Київський університет”, 2012.

Герасимчук В.А. Художньо-світоглядні джерела естетичного ідеалу Тараса Шевченка

// Дні науки філософського факультету – 2014: Матер. Міжнар. наук. конф. – К.: Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 155–158.(анотація)

Герасимчук В.А. Архетипіка Тараса Шевченка // Феномен Тараса Шевченка: Зб. наук. матеріалів. – К.: Нац. агр. ун-т, 2015. – С. 26–28.(анотація)

Герасимчук В.А.Сучасний інтеркультурний дискурс: у пошуках аксіологічних сутностей //Europa środkowo-wschodnia: kultura, literatura, język.- Варшава,2015.(анотація)

Герасимчук В.А. Філософування в процесі інтерпретації художнього дискурсу // Ціннісні зміни молоді і сучасні форми культуротворчості: Культурологічний альманах НПУ ім. М. Драгоманова. – Вінниця: "Нілан-ЛТД", 2015. – Вип. 1. – С. 17– 21.(анотація)

Герасимчук В.А. Межі естетичного в різних інтерпретаціях // Дні науки філософського факультету – 2015: Матер. Міжнар. наук. конф. – К.: Київський університет. – Ч. 5. – С. 71–74.(анотація)

 

 

Методична робота

Напрям методичної роботи

Методики розвитку креативного мислення і мовлення.

Підвищення кваліфікації ( Комп.курси КПІ – 2013)

Позааудиторна робота зі студентами (екскурсії, зустрічі тощо)

Екскурсії, тематичні диспути.