Повідомлення про помилку

Strict warning: Only variables should be passed by reference в eval() (рядок 3 із /var/www/clients/client232/web273/web/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Маковецька-Гудзь Юлія Анатоліївна

                                                                  

  СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ 

 У 2006 році закінчила КНУ імені Тараса Шевченка,  філологічний факультет..

 Науковий ступінь - кандидат філологічних наук.

 На кафедрі працює з 2012 року. 

Контакти: телефон 097 9860864, 

 e-mail - makovetska.gudz@gmail.com

 Web-сторінка викладача intellect.kumlk.kpi.ua/profile/mya2

Викладає навчальні дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням", "Сучасні інформаційні технології в лінгвістиці", "Засади усного професійного мовлення (риторика)".

  Наукова робота

Напрямки наукової діяльності – ораторська майстерність, теорія комунікації, електронна лексикографія.

Участь в конференціях
 - Міжнародна наукова конференція "Мови та літератури народів світу в контексті глобалізації" (м. Київ, 12 квітня 2005 року), 
 - Міжнародна наукова конференція "Київські філологічні школи: історико-теоретичний спадок і сучасність" (м. Київ, 11 жовтня 2005 року), 
 - Міжнародна наукова конференція "Мова як світ світів: граматика і поетика" (м. Київ, 21-22 лютого 2006 року), 
 - Науково-методична конференція молодих науковців "Прикладна лінгвістика 2006: проблеми і рішення" (м. Миколаїв, 18-19 травня 2006 року), 
 - Науково-практична конференція "Функціональний простір української мови" (м. Київ, 21 лютого 2007 року), 
 - Всеукраїнська наукова конференція за участю молодих учених "Світоглядні горизонти філології: традиції та сучасність" (м. Київ, 11 квітня 2007 року), 
 - Міжнародна наукова конференція "Взаємодія етнічних і планових мов у контексті європейської інтеграції" (м. Луцьк, 10-12 квітня 2008 року),
 - Міжнародна наукова конференція "Мовно-культурна комунікація у сучасному соціумі" (м. Київ, 22 жовтня 2008 року),
 - Всеукраїнська наукова конференція за участю молодих учених «Мова, свідомість, художні творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій» (м. Київ, 11 квітня 2013 року),
 - Міжнародна наукова конференція «Етнознакові функції культури: мова, література, фольклор» (м. Київ, 17 жовтня 2013 року),
 - Всеукраїнська наукова конференція "Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі" (м. Ірпінь, 21 лютого 2014 р.),
 - Науково-практична конференція «Гуманітарні засади національної освіти в технічних навчальних закладах» (м. Київ, 10 грудня 2014р.),
 - Х Міжнародна науково-практична конференція "Новітні освітні технології в контексті євроінтеграції", (м. Київ, 14 січня 2015р.),
 - Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі» (м. Ірпінь, 20 лютого 2015р.)

Публікації.    

1.Маковецька Ю.А. Електронний словник порівнянь: проблеми і методи укладання / Ю.А. Маковецька // Прикладна лінгвістика 2006: проблеми і рішення: Тези науково методичної конференції молодих науковців. – Миколаїв: НУК, 2006. – С. 73-75.

2.Маковецька Ю.А. Електронний словник порівнянь: етапи та методи укладання / Ю.А. Маковецька // Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наукових праць. – Вип. 23. Кн. 2. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2007. – С.143-146.

3.Маковецька Ю.А. Семантичні та лексичні типи художніх порівнянь (на матеріалі української поезії другої половини ХХ століття) / Ю.А. Маковецька // Функціональний простір української мови: збірник наукових праць; [упор. О.М. Сидоренко, О.М. Зубань]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2008. – С. 48-53.

4.Маковецька-Гудзь Ю.А. Лінгвістична база даних українських художніх порівнянь / Ю.А. Маковецька-Гудзь // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. – Луцьк, 2008. – №2. – С. 238-242.Makovetska-Gudz Yu.A. The linguistic database of similes.

5.Маковецька-Гудзь Ю.А. Комплексна (семантико-граматична) модель художнього порівняння / Ю.А. Маковецька-Гудзь // Система і структура східнослов'янських мов (до 175-річчя Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова): Зб. наук. пр. – К.: Знання України, 2009. – С. 16-20.

6.Маковецька-Гудзь Ю.А. Семантичні типи українських художніх порівнянь / Ю.А. Маковецька-Гудзь // Мовні і концептуальні картини світу: збірник наукових праць. – Вип. 26. – Ч. 2. – К., 2009. – С. 210-213.

7. Маковецька-Гудзь Ю.А. Семантико-граматичні моделі художніх порівнянь (на матеріалі української поетичної мови 70 - 90-х років XX століття): автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Ю.А. Маковецька-Гудзь ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2010. — 18 с. 

8.Маковецька-Гудзь, Юлія Анатоліївна. Семантико-граматичні моделі художніх порівнянь (на матеріалі української поетичної мови 70 - 90-х років XX століття) [Текст] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Маковецька-Гудзь Юлія Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2009. - 208 арк. : табл. - Бібліогр.: арк. 190-208.

9.  Маковецька-Гудзь Ю. Електронний словник художніх порівнянь // Українське мовознавство№43/2013. –С.45-50  http://philology.knu.ua/library/zagal/Ukr_movoznavstvo_2013_43/45-50.pdf

 

10.Маковецька-Гудзь Ю. Українська мова у соціальних мережах / Мовні і концептуальні картини світу. Збірник наукових праць. Випуск 47. Ч.1 – К. 2014, С. 658-663http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Mikks_2014_47(1)__77.pdf

11. Маковецька-Гудзь Ю.А. Електронні словники в Україні / Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі. Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. – Ірпінь 2014, С. 140-145

12.     Маковецька-Гудзь Ю. А. Електронні словники та комп’ютерна лексикографія – електронна публікація http://kumlk.kpi.ua/node/354

13.   Маковецька-Гудзь Ю. А. Мультимедійна презентація як спосіб спілкування з аудиторією / Новітні освітні технології в контексті євроінтеграції: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції. 14 січня 2015р. – К.: ЦУЛ, С. 104-106 http://confesp.fl.kpi.ua/sites/default/files/zbirnyk14.01.15.pdf

14. Маковецька-Гудзь Ю. А. Презентація як ефективний спосіб спілкування з аудиторією Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі. Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. – Ірпінь 2015 http://www.ukr-slov.com.ua/nauka.php

15. Маковецька-Гудзь Ю. А. Маніпуляція у політичній рекламі [Текст] / Ю. А. Маковецька-Гудзь // «Філологія і лінгвістика в сучасному суспільстві» (м. Львів, 30-31 жовтня 2015 р.). — Херсон : Видавничий дім "Гельветика", 2015. http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/fil/07oct2015/36.pdf

 

 Методична робота

 

Напрямки методичної роботи – ораторська майстерність у педагогіці

Проведено методичний семінар "Українська комп'ютерна лексикографія: здобутки і перспективи" 08.04. 2015 http://kumlk.kpi.ua/node/717
 

Методичний семінар на тему “Проблеми комп'ютерної лінгвістики” 18.11.2015 

Науково-методичний семінар «Використання освітніх інноваційних методів навчання у викладанні гуманітарних дисциплін студентам НТУУ «КПІ» (про семінар)

Методичні розробки:

Збірник завдань для роботи на практичних заняттях зі студентами технічних спеціальностей (денна форма навчання)» (затверджено на засіданні кафедри, протокол №5

Підвищення кваліфікації – 2014р. "Ефективна робота з презентаціями (на базі Microsoft Power Point 2010-2013)"

 Організаційно-виховна діяльність

Проведення науково-практичних конференцій та семінарів  присвячених діловому спілкуванню та мультимедійним презентаціям.