Повідомлення про помилку

Strict warning: Only variables should be passed by reference в eval() (рядок 3 із /var/www/clients/client232/web273/web/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Завадська Вікторія Валеріївна

 


СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ

Закінчила КНУ ім. Тараса Шевченка, філологічний факультет (1996).

Кандидат філологічних наук.

Автор більш ніж 40 наукових публікацій.

Сфера наукових інтересів – фольклор, міфологія, культурологія.

На кафедрі працює з 2012 року. 

Контакти: (044) 406-82-04, ptits@ukr.net

Web-сторінка викладача – intellect.kumlk.kpi.ua/profile/zvv58,  https://sites.google.com/site/kpiukrmova/

Викладає навчальні дисципліни: «Українська мова професійного спрямування», «Засади усного професійного спілкування (Риторика)», «Культурологія», «Історія української культури: код нації».

Наукова робота

Участь у конференціях

Учасник близько 20 наукових конференцій, серед яких:

 • Щорічна Міжнародна наукова конференція «Одеські етнографічні читання» (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова) (2011-2015 рр.).


 • Щорічні Всеукраїнські наукові фольклористичні читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській» (Київський національний ун-т ім. Т.Шевченка) (2011, 2013 рр.).


 • ІІ Всеукраїнська наукова конференція «Політика пам’яті в теоретичному й практичному вимірах» (Рівненський державний гуманітарний університет, Український інститут національної пам’яті) (2015 р.).


 • Міжнародна наукова конференція «Художні модуси хронотопу в культурно-мистецькому дискурсі» (2016 р.).


 • Всеукраїнська наукова конференція «Підвищення якості освіти: стан, проблеми, перспективи» (2017 р.).


 • IV Міжнародний науковий семінар «Концептуальні проблеми функціонування мови в полікультурному просторі» (2017 р.).


 • XVІІІ Міжнародна наукова конференція «Новітні чинники формування особистості майбутніх фахівців системи охорони здоров’я» (2016, 2018 рр.).

   Публікації

  41 наукова публікація, серед них:

 •  Міфологічний світогляд як елемент колективної пам’яті сучасної людини // Збірник ІІ Всеукраїнської наукової конференції «Політика пам’яті в теоретичному й практичному вимірах». – Рівне, 2015. – 10 стор. (анотація)
 • Кров як відповідник живої істоти у традиційному та сучасному світогляді // Третя Міжнародна наукова конференція присвячена 150-річчю ОНУ імені І.І.Мечникова «Етнічна культура в глобалізованому світі». – Одесса: Освіта України. – 2014. – C. 20-30. (анотація)
 • Сприйняття «страшного» у традиційній та постмодерній вербальній культурі (порубіжжя століть) // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Одеські етнографічні читання». – Одеса: вид-во КП ОМД, 2014. – С. 229-239. (анотація)
 • Про деякі тенденції часопросторового сприйняття дійсності у чорнобильських анекдотах // Локальні та регіональна специфіка традиційної культури. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Одеські етнографічні читання». – Одесса: вид-во КП ОМД, 2013. – С.224-233. (анотація)
 • Поезія Тараса Шевченка «Заворожи мені, волхве…» - еклектика християнсько-релігійного та традиційно міфологічного сприйняття // Література. Фольклор. Проблеми поетики. - Вип. 38. Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. -  К., 2013. - С. 90-93. (анотація)
 • Коли «вікно» не є вікном, або ще раз про сучасну українську ІТ-термінологію // Українське мовознавство: Міжвідомчий науковий збірник. – 2013. – Вип. 43. – КНУ ім. Т.Шевченка. – С.20 -26. (анотація)
 • Символіка ложки у міфологічному світогляді слов’ян // Література. Фольклор. Проблеми поетики. – Вип. 36 Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – К., 2012. – С. 105-115.
 • Страх як ознака живого у ритуально-міфологічному комплексі // Література. Фольклор. Проблеми поетики.: Вип. 35 Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської.  – К, 2011. – С. 194-201.
 • Роль слова у етновиховній системі українців // Українознавчий альманах. Випуск 5. – Київ, 2011. – С.153-156. (анотація)
 • Про деякі рудименти давніх обрядів у сучасному міському весіллі // Весільна обрядовість у часі і просторі. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Одеські етнографічні читання». – Одеса: вид-во КП ОМД, 2010. – С. 116-126. (анотація)
 • Ложка як антропоморфний образ української міфології // Матеріали до української етнології. Збірник наукових праць НАН України ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. Асоціація етнологів. – Вип. 4 (7). – К., 2004. – С.232-236. (анотація)
 • Мережа Інтернет як глобальний комунікативний міфопростір: предметно-символічна суть // Етнічна культура в глобалізованому світі : Збірка науковихпраць П’ятої та Шостої Міжнародних наукових конференцій студентів, аспірантів та молодих вчених / Колектив авторів. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016. - С. 44-51. Електронний доступ: https://drive.google.com/file/d/0ByPJo9c-A6fwMW1iUGhjQkt1TFE/view (анотація)
 • Зворотній зв'язок між учнем та вчителем: методи встановлення //Підвищення якості освіти: стан, проблеми, перспективи: матеріали Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції  (м. Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний університет, 27-28 квітня 2017 р.) [за заг. ред. Л.  О. Савченко]. – Кривий Ріг: КДПУ, 2017. – С. 115-118.
 • Мережа Інтернет як глобальний комунікативний міфопростір: предметно-символічна суть // Етнічна культура в глобалізованому світі : Збірка науковихпраць П'ятої та Шостої Міжнародних наукових конференцій студентів, аспірантів та молодих вчених / Колектив авторів. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016. - С. 44-51. Електронний доступ: https://drive.google.com/file/d/0ByPJo9c-A6fwMW1iUGhjQkt1TFE/view
 • До питання часової ідентифікації у фольклорі // Наукові записки. – Випуск 148. – Серія: Філологічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – С.74-81.
 • Мислетворчі засади мовної діяльності людини як теоретична основа формування мовної культури у студентів медичних і фармацевтичних внз //  Новітні чинники впливу на формування особистості студента-майбутнього лікаря: Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції, Киів, 23   березня 2016. – К.: КМУ УАНМ, 2016. – С. 51-54.
 • Позачасовість  як характерна ознака фольклорного твору // Художні модуси хронотопу в культурно-мистецькому дискурсі: збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції (26-27 травня 2016 р.) / [Ред.-упоряд. Н. Ю. Акулова]. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2016. – С. 80-82.
 • Гідроніми як позначення просторової межі у фольклорних текстах  // Зб. VІІ Міжнародної наукової конференції «Кодима: історія і культура порубіжжя східної і західної цивілізацій». – Одеса: Освіта України, 2016. – С. 134-146. Електронний варіант:  https://drive.google.com/file/d/0ByPJo9c-A6fwMVhMOW9nNEdvRzA/view
 • Про особливості збирання та публікації українського фольклору напередодні та під час Другої світової війни (подано до друку) // Український смисл. Зб. наук. праць. Свідоцтво про держ.реєстрацію засобу масової інформації серії КВ№19877-9677 ПР від 19.03.2013. Зб. Індексується в INDEX COPERNICUS (Польща). Кількість сторінок поданої статті– 12. Дата подання 24.02.2018.

Методична робота

Участь у семінарах

Участь у науково-методичних семінарах кафедри (секція української мови).

Проведення науково-методичного семінару «Про деякі особливості перекладу ІТ-термінології» (січень 2018).

Науково-методичний семінар «Використання освітніх інноваційних методів навчання у викладанні гуманітарних дисциплін студентам НТУУ «КПІ» (про семінар).

Проведено відкриту лекцію за темою «Проблема історичної періодизації – основні етапи розвитку української культури. Первісна культура: археологічні пам'ятки культурних шарів в українському просторі. Палеолітичні пам'ятки на території сучасної України.«Неолітична революція» (вересень 2017, гр. ДА 51, ДА 52, ІПСА).

Методичні розробки

 • Дебич М.А., Завадська В.В., Кірик Т.В. Правила написання та оформлення рефератів: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: ФОП Сіренко О.В., 2011. – 36 с.
 • Розробка  екзаменаційних білетів та практичних завдань УМПС для студентів 1 курсу (2015/16, 2016/17 н. р.).
 • Розробка комплекту екзаменаційних білетів з курсу «Історія української культури» для студентів-бакалаврів денної форми навчання ММСА ІПСА, спеціальності: 6.040303 Системний аналіз, 6.050101 Комп'ютерні науки.
 • Розробка комплекту тестових завдань з курсу «Історія української культури» для студентів-бакалаврів денної форми навчання технічних спеціальностей (протокол  засідання кафедри № 7 від 15. 02. 2017).
 • Розробка навчальної, робочої програми та РСО з курсу «Історико-культурний код українського мистецтва» (протокол  засідання кафедри № 6 від 18. 01. 2017).
 • Участь у підготовці збірника до дистанційного навчання з курсу «Українська мова професійного спрямування» (співавтор) (2016/17 н. р.).
 • Розробка та затвердження навчальної програми «Український мистецький код у сучасному контексті та історичній ретроспективі» (протокол №6 від 09.01.2018).

Підвищення кваліфікації

 • Підвищення кваліфікації в НМК «Інститут післядипломної освіти» НУТУ «КПІ», свідоцтво: 12СПВ 120503 (2014/15 н. р.)
 • Пройшла навчання на курсах англійської мови сертифікат № 005296 Oxford School Ukraine, рівень Intermediate.
 • Проходження стажування за курсом «Редагування технічного перекладу» (108 год.) у ТОВ «Логрус Україна» (2016 р.).

 Організаційно-виховна діяльність

Студентські наукові семінари

 • Проведення студентського наукового семінару «актуальні проблеми сучасної освіти в Україні: шляхи подолання» (листопад 2017/18 н. р.);
 • Проведення наукового студентського семінару "Риторика: мистецтво красномовства чи засіб маніпуляції? (Погляд сучасника)" (2017/18 н. р.);
 • Проведення наукового студентського семінару "Традиційна українська культура у призмі сучасності" (2017/18 н. р.);
 • Керівництво підсекцією 1 «Міфологія і фольклор у глобалізованому світі» Всеукраїнського студентського науково-практичного семінару «Українська культура: вчора, сьогодні, завжди» (2016/17, 2017/18 н. р.);
 • Проведення конференції «Українознавчі читання» для студентів 1 курсу (2014/15 н.р.).

Позааудиторна робота зі студентами

Організація та проведення екскурсії до Музею коштовностей України (Київ, вул. Лаврська, 9) для студентів 3 курсу груп ДА 51, ДА 52 ІПСА (жовтень 2017 р.)

Організація та проведення екскурсії до Національного музею історії України (НІМУ, вул. Володимирська 2, м. Київ) для груп студентів 3 курсу ІПСА (листопад 2016 р.).

Проведення екскурсій до Національного заповідника «Гетьманська столиця» м. Батурин (2013/14 н.р.).

Гуртки

Проведення засідань Лінгвістичного гуртка (2014/15 н.р., 2016/17 н.р.).