Повідомлення про помилку

Strict warning: Only variables should be passed by reference в eval() (рядок 3 із /var/www/clients/client232/web273/web/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Тільняк Неоніла Василівна

ВИКЛАДАЧ

Закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, філологічний факультет, 1998 р.

На кафедрі працює з 1999 р., на викладацькій роботі – з 2003 року.

Контакти: тел. 406 - 82 - 04

Е-mail:  nilatilnyak@ukr.net

Web-сторінка викладача - intellect.kumlk.kpi.ua/profile/tnv16

Викладає навчальну дисципліну «Українська мова за професійним спрямуванням».

Веде гурток: «Культура наукової мови».

Володіння мовами: українська – рідна; російська – вільно;  німецька – зі словником.

Сфера наукових інтересів - теорія та методика викладання курсу «Українська мова за професійним спрямуванням».

Брала участь у написанні навчальних та робочих програм з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням»;«Дидактичного матеріалу для іноземних студентів»;«Словника-довідника з культурології»;«Методичних вказівок до проведення лекцій, практичних занять та самостійної  роботи для студентів 1 курсу технічних спеціальностей заочної форми навчання»;навчального посібника «Українська мова за професійним спрямуванням» (Гриф МОН України).

Має більше 20 публікацій, бере участь у науково-практичних конференціях. Щорічно проводить для студентів: конференції, олімпіади, «Шевченківські читання» і т.п.

Наукова робота

Напрямки наукової діяльності: теорія і методика викладання української мови

Участь в конференціях

 1. Тільняк Н. В. Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектів. – Київ, 2011.
 2. Тільняк Н. В. Провідні тенденції в розробленні методичних підходів до формування професійно зумовленого мовлення майбутніх фахівців технічних спеціальностей  // Дослідження студентів, магістрів та аспірантів «Молодий науковець ХХІ століття». – Кривий Ріг: Криворізький Державний педагогічний університет, 2012.
 3. Тільняк Н. В. Організація самостійної роботи студентів-філологів під час вивчення мовознавчих дисциплін // Актуальні проблеми культури української мови і мовлення. – м. Острог, 2012.
 4. Тільняк Н. В. Проблема формування професійної мовленнєвої компетенції студентів нефілологічних спеціальностей у науковому полі лінгводидактики //Прецедентныефеноменыкакязыковыекоды . – Прешов, Словакія, 2012.
 5. Тільняк Н. В. Сучасні стратегіїуніверситетськоїосвіти: якіснийвимір. – Київ, 2012.
 6. Тільняк Н. В. Образне слово Луганщини. – Луганськ, 2013.

Публікації

 1. Тільняк Н. В. Особливості комп’ютерного перекладу / Л. М. Сидоренко, Н. В. Тільняк // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. – К. : ДП «Інформ-аналіт. аген», 2007. – Вип.14. – С. 161–167.
 2. Тільняк Н. В. Термін в лексичному складі сучасної української мови/ Л. М. Сидоренко, Н. В. Тільняк //Суспільство. Держава. Армія : зб. наук. праць. – Вип. 14. – К. : ВІТІ НТУУ «КПІ», 2008. – С. 185–193.
 3. Тільняк Н. В. Формування та розвиток української військової термінології/ Л. М. Сидоренко, Н. В. Тільняк //Суспільство. Держава. Армія : зб. наук. праць. – Вип. 15. – К. : ВІТІ НТУУ «КПІ», 2009. – С. 109–114.
 4. Тільняк Н. В. Особистість та її вплив на формування культури етносу через призму художньої прози / Л. Ш. Динікова, Н. В. Тільняк // Культура народовПричерноморья : науч. журнал. – Симферополь : ТНУ им. В. И. Вернадского, 2012. – № 236. – С. 137–142.
 5. Тільняк Н. В. Провідні тенденції в розробленні методичних підходів до формування професійно зумовленого мовлення майбутніх фахівців технічних спеціальностей / Н. В. Тільняк // Дослідження студентів, магістрів та аспірантів «Молодий науковець ХХІ століття». – Кривий Ріг: Криворізький Державний педагогічний університет, 2012. – С. 331–334.
 6. Тільняк Н. В. Проблема формування професійної мовленнєвої компетенції студентів нефілологічних спеціальностей у науковому полі лінгводидактики / Н.В. Тільняк //Прецедентныефеноменыкакязыковыекоды (Сб. научн.трудов). – Прешов, Словакия, 2013. – С. 135–145.
 7. ТільнякН. В. Мовленнєваситуаціяяккатегоріялінгводидактики / Н. В. Тільняк // Науковізаписки : зб. наук. статей ; М-воосвітиінаукиУкраїни, Нац. пед. ун-тім. М. П. Драгоманова. – К. :НПУім. М. П. Драгоманова, 2013. – Випуск CXIV (114). – С. 189–196.
 8. Тільняк Н. В. Оптимізація змісту мовнокомунікативної підготовки бакалаврів технічних спеціальностей / Н. В. Тільняк// Українська мова і література в сучасній школі. – 2013. – № 7-8. – С. 80–84.
 9. Тільняк Н. В. Урахування специфіки фахової термінології у проектуванні науково-методичної системи формування професійного мовлення майбутніх фахівців технічних спеціальностей / Н. В. Тільняк// Теоретична і дидактична філологія : зб. наук. праць. – Вип. 17. – Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич, 2014. – С. 167–181.
 10. Тільняк Н. В. Методичні аспекти проектування комунікативної взаємодії студентів технічних спеціальностей у процесі вивчення української мови за професійним спрямуванням / Н. В. Тільняк// Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць (За ред. доктора пед. наук, професора З. П. Бакум). – Вип. 40. – Кривий Ріг, 2014. – С. 103–108.
 11. Тильняк Н. В. Педагогические условия формирования коммуникативной компетентности будущих специалистов технического профиля [Электронный ресурс] / Н. В. Тильняк// Концепт. Научно-методический электронный журнал – 2014. – № 08 (август). – Режим доступа : http: // e-koncept.ru/2014/14217.htm. 
 12. Тільняк Н. В. Соціакультурний аспект комп’ютерного перекладу/ Л. М. Сидоренко, Н. В. Тільняк // Х Міжнародна науково-практична конференція «Новітні освітні технології в контексті євроінтеграції». – К. :  НТУУ «КПІ», 2015.– С. 141-143.
 13. Тільняк Н. В. Мовна та мовленнєва компетентності як складові підготовки спеціаліста технічного напрямку Л. М. Сидоренко, Н. В. Тільняк – К. : НТУУ «КПІ», 2015. – С.
 14. Тільняк Н. В. Культура спілкування військовослужбовцівю. – НТУУ «КПІ», 21 січня 2016 р. –ХІ Міжнародна науково-практична конференція
 15. Тільняк Н. В. Кейс-технології у навчанні студентів технічних спеціальностей. – Братислава, 15-18 марта, 2016 р.
 16. Тільняк Н. В. Формування комунікативної культури студентів технічних спеціальностей на основі вивчення курсу Культура наукового технічного // Міжнародна науково-практична конференція . – НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського».
 17. Тільняк Н. В. Особливості курсу «Культура наукового технічного мовлення фахівця // VI Міжнародна науково-практична конференція «Особистість, суспільство, політика» . – Польща, м. Люблін 10-11 березня 2017 року.
 18. Тільняк Н. В. Особливості курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» при підготовці студентів технічних спеціальностей // Х Міжнародна науково-практична конференція « Науково-методичні проблеми мовної підготовки іноземних громадян » . – К.: НАУ, 20 квітня 2017.
 19. Н. В. Glossaries as fixatives of materialized components of scientific knowledge / Л. М. Сидоренко, Н. В. Тільняк // Filologia, socjologia i kulturozna wstwo. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współ czesnej nauki.30.03.2017 -31.03.2017.
 20. Тільняк Н. В. Активні форми та методи навчання як основа модернізації освітнього процесу / Л. М. Сидоренко, Н. В. Тільняк // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Українська мова та культура в сучасному гуманітар ному часопросторі: аспекти формування комунікативної компетентності сучасного фахівця».

Підвищення науково-кваліфікаційного рівня -  у 2014 році закінчила аспірантуру Київського  університету імені Бориса Грінченка за науковою спеціальністю  13.00.02 – теорія та методика навчання української мови.

Методична робота

Направленняметодичнороботи: теорія та методика викладання курсу «Українська мова за професійним спрямуванням»,   участь у науково-практичних семінарах кафедри української мови, літератури та культури

Методичні розробки

 1. Тільняк Н. В. Українська мова. Усне мовлення: дидактичний матеріал для іноземних студентів / Л. М. Сидоренко, Н. В. Тільняк. – К. : НТУУ «КПІ», 2007. – 84 с.
 2. Тільняк Н. В. Словник-довідник з культурології/ Н. Г. Веселка, Л. М. Сидоренко, Н. В. Тільняк. – К. :ВІТІ НТУУ «КПІ», 2008. – 156 с.
 3. Тільняк Н. В. Українська мова за професійним спрямуванням: метод. вказівки до проведення лекцій, практ. занять та самост. роботи для студ. 1 курсу техн. спец. заочної форми навчання/Л. М. Сидоренко, Н. В. Тільняк. – К. : НТУУ «КПІ», 2012. – 66 с.
 4. Тільняк Н. В. Українська мова за професійним спрямуванням: метод. вказівки до проведення лекцій, практ. занять та самост. роботи для студ. техн. спец. заочної форми навчання/Л. М. Сидоренко, Н. В. Тільняк. – К. : НТУУ «КПІ», 2013. – 68 с.
 5. Тільняк Н. В. Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / [C. O. Караман, О. А. Копусь, В. І. Тихоша, Н. В. Тільняк та ін.] ; за ред. С. О. Карамана, О. А. Копусь. – К. : Літера ЛТД, 2013. – 544 с. (Гриф МОН України).

Підвищення кваліфікації - лютий 2015 рік з курсу «Створення веб-ресурсів».

Дистанційні курси в Moodle з посиланням на курс – Дистанційні курси в Moodle в процесі розробки. Завантажено 6 практичних занять.

Організаційно-виховна діяльність - веде гурток «Культура наукової мови»

Проводить олімпіади з граматики для студентів технічних спеціальностей.

Конкурси: Брейн-ринг з творчості Т.Г.Шевченка; щорічні конкурси - «Шевченківські читання» та «Вечір авторської поезії».

Студентські конференції: «Немає магії сильнішої, ніж магія слів», «Українська мова: вчора, сьогодні, завтра», «Ораторське мистецтво», «Технічні терміни: історія та сьогодення».