Повідомлення про помилку

Strict warning: Only variables should be passed by reference в eval() (рядок 3 із /var/www/clients/client232/web273/web/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Новини кафедри

Sergiy Romanyuk KP-51 Scientific language as a communicative phenomenon Stylistically competent professional speech is essential condition for training highly qualified specialists of any profile. But displacement the state language to the periphery of scientific life provokes insufficient automaticity in the possession of Ukrainian scientific language, aborted stylistic and textual competence in the field of science communication. And, as the analysis of questionnaires conducted among...
Сергій Романюк КП-51 Наукова мова як комунікативний феномен Стилістично компетентним професіоналом мова необхідною умовою для підготовки висококваліфікованих фахівців будь-якого профілю. Але обсяг державної мови на периферію наукового життя провокує недостатню автоматизм в розпорядженні української наукової мови, перерваного стилістичних і текстової компетенції в області наукової комунікації. І, як показує аналіз анкет, проведених серед студентів та викладачів непреподавательского профілю і...
Peschanska Vladislav FAT, CPI-52 Features scientific language Competent professional language - a prerequisite for highly qualified specialists of any profile. After linguistic quality of scientific production significantly affects its theoretical and practical value. However, the current level of scientific language culture has many problems. Among the reasons for this situation - lack of linguistic and stylistic competence of researchers and neglect this aspect of the study. This largely...
Песчанський Владислав ФСП,  КП-52 Особливості наукової мови Грамотна професійна мова – необхідна умова для  фахівців вищої кваліфікації будь-якого профілю. Адже мовна якість наукової продукції суттєво впливає на її теоретичну і практичну цінність. Однак сучасний рівень наукової мовної культури має багато проблем. Серед причин такого стану – недостатня мовна та стилістична компетентність дослідників, та нехтування цим аспектом дослідження. Це значною мірою перешкоджає розвитку національних...
Yevgeny Pakhomov FPM, MP-52 Scientific text The report analyzes the сulture of scientific and technical professional broadcasting in the current development domestic linguistic science, culture, language and scientific text. Detailed scientific concept as a complete text of speech formation. The report contains the following sections production language as a communicative phenomenon, science text. The analysis of the problems of insufficient linguistic communicative, stylistic competence...
Пахомова Євгенія ФПМ, КП-52 Науковий текст У доповіді проведено аналіз питаннь культури науково-технічного мовлення фахівця на сучасному етапі розвитку віт­чизняної мовознавчої науки, культури мови та наукового тексту. Деталізовано поняття наукового тексту як закінченого мовленнєвого утворення. Доповідь розділено на такі розділи: наукова мова як комунікативний феномен, науковій текст. Проведено аналіз проблем недостатньої мовнокомунікативної, стилістичної компетент­ності дослідників і фахівців...
Anton MasyrFPM, MP-51 Features of functioning of jargon in speech specialists The concept of "jargon" in modern linguistics is treated differently. Thus, the 80-ies of XX century jargon is defined as the language of a particular social group, and in the modern sense - we understand as a social kind of speech that is characterized, in contrast to the popular language, specific vocabulary and phraseology, and especially the use of formative tools. Slang belongs to a relatively open social and...
Мазун Антон ФПМ, КП-51 Особливості функціонування професійного жаргону в усному мовленні фахівців Поняття “жаргон” у сучасному мовознавстві трактується по-різному. Так, до 80-х років XX століття жаргон визначається як мова окремої соціальної групи, а в сучасному розумінні – ми розуміємо як соціальний різновид мовлення, що характеризується, на відміну від загальнонародної мови, специфічною лексикою і фразеологією, а також особливим використанням словотворчих засобів. Жаргон належить  відносно...
Vitaly Lobov FPM, MP-51 Features editing of scientific texts/strong> In the report violated the problem of editing scientific texts. Analyzed features and types of translations that exist at the present stage, the analysis of simultaneous translation that makes professional translator simultaneously receiving oral message and sequential translation, interpreting messages from one language to another. The process of shifting - a purposeful process that covers stages: visual and auditory...
Лобов Віталій ФПМ, КП-51 Особливості редагування наукових текстів У доповіді порушується проблема редагування наукових текстів. З’ясовуються особливості та види перекладу, які існують на сучасному етапі, дається аналіз синхронному перекладу, що робить перекладач-професіонал одночасно з отриманням усного повідомлення та послідовному перекладу, як усному перекладу повідомлення з однієї мови на іншу. Процес перекладання - це цілеспрямований процес, який охоплює етапи: зорового та слухового...

Сторінки