Повідомлення про помилку

Strict warning: Only variables should be passed by reference в eval() (рядок 3 із /var/www/clients/client232/web273/web/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Новини кафедри

Пахомова Євгенія ФПМ, КП-52 Науковий текст У доповіді проведено аналіз питаннь культури науково-технічного мовлення фахівця на сучасному етапі розвитку віт­чизняної мовознавчої науки, культури мови та наукового тексту. Деталізовано поняття наукового тексту як закінченого мовленнєвого утворення. Доповідь розділено на такі розділи: наукова мова як комунікативний феномен, науковій текст. Проведено аналіз проблем недостатньої мовнокомунікативної, стилістичної компетент­ності дослідників і фахівців...
Anton MasyrFPM, MP-51 Features of functioning of jargon in speech specialists The concept of "jargon" in modern linguistics is treated differently. Thus, the 80-ies of XX century jargon is defined as the language of a particular social group, and in the modern sense - we understand as a social kind of speech that is characterized, in contrast to the popular language, specific vocabulary and phraseology, and especially the use of formative tools. Slang belongs to a relatively open social and...
Мазун Антон ФПМ, КП-51 Особливості функціонування професійного жаргону в усному мовленні фахівців Поняття “жаргон” у сучасному мовознавстві трактується по-різному. Так, до 80-х років XX століття жаргон визначається як мова окремої соціальної групи, а в сучасному розумінні – ми розуміємо як соціальний різновид мовлення, що характеризується, на відміну від загальнонародної мови, специфічною лексикою і фразеологією, а також особливим використанням словотворчих засобів. Жаргон належить  відносно...
Vitaly Lobov FPM, MP-51 Features editing of scientific texts/strong> In the report violated the problem of editing scientific texts. Analyzed features and types of translations that exist at the present stage, the analysis of simultaneous translation that makes professional translator simultaneously receiving oral message and sequential translation, interpreting messages from one language to another. The process of shifting - a purposeful process that covers stages: visual and auditory...
Лобов Віталій ФПМ, КП-51 Особливості редагування наукових текстів У доповіді порушується проблема редагування наукових текстів. З’ясовуються особливості та види перекладу, які існують на сучасному етапі, дається аналіз синхронному перекладу, що робить перекладач-професіонал одночасно з отриманням усного повідомлення та послідовному перекладу, як усному перекладу повідомлення з однієї мови на іншу. Процес перекладання - це цілеспрямований процес, який охоплює етапи: зорового та слухового...
Levoshko Catherine FPM, MP-52 Problems of Ukrainian scientific terminology The report deals with issues of Ukrainian scientific terminology. Outlined the problems of Ukrainian scientific terminology through the historic aspect. Characterized the current state of Ukrainian terminology and its further development. Detailed development of the Ukrainian scientific terminology as state-process. Put forward proposals to address possible problems of modern scientific terminology. Presents examples...
Левошко Катерина ФПМ, КП-52 Проблеми української наукової термінології В доповіді розглянуто проблематику української наукової термінології. Окреслено проблеми розвитку української наукової термінології через історичний аспект. Охарактеризовано сучасний стан української термінології та її подальший розвиток. Деталізовано розвиток  української наукової термінології як державотворчий процес. Висунуто можливі пропозиції щодо вирішення проблем сучасної наукової термінології. Представлено приклади...
Krivenko Peter FPM, ME - 51 The report on scientific integrity and ethics scholar informed of Rights, which legally distributed in Ukraine, including the right of reproduction and distribution copy of a work by any means; import copy of a work intended to spread, analyzed how carried out the implementation of public display or perform scientific work publicly reported work to the public by means of transfer in the air or by cable or by other similar means or in such a way that any person may...
Кривенко Петро ФПМ, КП - 51 Наукова добросовісність і етика вченого У доповіді про наукову добросовісність та етику вченого повідомлялося про права, які за законом поширені в Україні, зокрема, право на відтворення та поширення  екземпляру твору будь-яким способом; імпортування примірника твору на меті  розповсюдження, аналізується яким  чином проводиться здійснення публічної демонстрації або виконання наукового твору, публічно повідомляється твір для загального доступу шляхом передання у ефір...
Isaev Nadezhda FPM, MP-52 The scientific language as a communicative phenomenon The report deals with the preparation of scientific text, the basic principles of making a text, including the principle of semantic saturation, the importance of professional, scientific, informative, novelty, semantic completeness, problematic, availability skill of one or more sectors. The basic characteristics of the above principles, their nature and use are listed in the report. The report contains a...

Сторінки