Повідомлення про помилку

Strict warning: Only variables should be passed by reference в eval() (рядок 3 із /var/www/clients/client232/web273/web/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Новини кафедри

Чумак Карина КП-51 Професійна мовнокомунікативна компетенція Слово – один із інструментів професійної діяльності лікарів, педагогів, правозахисників, менеджерів, журналістів та ін. Від багатства словникового запасу, рівня культури мови і техніки мовлення значною мірою залежать професійна майстерність, імідж та успіх особистості. Професійна мовленнєва комунікація відбувається в межах сфери професійної взаємодії комунікантів і може протікати в усній або письмовій формах, за офіційних чи...
Dmitry Urukov FPM, MP-52 Problems of terms and jargon in modern Ukrainian language The report considered the use of terms and jargon in modern Ukrainian scientific language. The basic features of scientific terminology and term as the most important element of lexical any text. Emphasized the main features of terminological units, which is a clear classification of lexical items. Emphasized the problems of modern Ukrainian terminology and its classification. The question of the timing for the...
Уруков Дмитро ФПМ, КП-52 Проблеми використання термінів та професіоналізмів у сучасній українській мові У доповіді розглянуто питання використання термінів та професіоналізмів у сучасній українській науковій мові. Окреслено основні риси наукової термінології і терміну як найбільш важливого лексичного елементу будь-якого тексту. Наголошено на основних ознаках термінологічної одиниці, за якими проходить чітка класифікація лексичних елементів. Наголошено на проблемах сучасної української...
Vladislav Tymoshenko FPM, ME - 51 Features jargon in speech software The report was informed about the features of slang vocabulary that is used to describe a wide range of special concepts - concepts of object attributes process. Z'yasuvuvalos that vocabulary, including slang subsystem is a separate language, which have their own specifics phenomenon of synonymy, ambiguity. In the field of computer technology, these phenomena are limited, due to reticence and isolation areas of communication....
Тимошенко Владислав ФПМ, КП - 51 Особливості жаргону в усному мовленні програмістів В доповіді повідомлялось про особливості жаргонної лексики, що служить для позначення широкого кола спеціальних понять - понять предмета, ознаки, процесу. З’ясувувалось, що лексика, зокрема, жаргонна є самостійною підсистемою мови, в якій мають свою специфіку явища синонімії, багатозначності. У сфері комп'ютерних технологій ці явища представлені обмежено, що пояснюється замкнутістю і ізольованістю сфери...
Sergiy Romanyuk KP-51 Scientific language as a communicative phenomenon Stylistically competent professional speech is essential condition for training highly qualified specialists of any profile. But displacement the state language to the periphery of scientific life provokes insufficient automaticity in the possession of Ukrainian scientific language, aborted stylistic and textual competence in the field of science communication. And, as the analysis of questionnaires conducted among...
Сергій Романюк КП-51 Наукова мова як комунікативний феномен Стилістично компетентним професіоналом мова необхідною умовою для підготовки висококваліфікованих фахівців будь-якого профілю. Але обсяг державної мови на периферію наукового життя провокує недостатню автоматизм в розпорядженні української наукової мови, перерваного стилістичних і текстової компетенції в області наукової комунікації. І, як показує аналіз анкет, проведених серед студентів та викладачів непреподавательского профілю і...
Peschanska Vladislav FAT, CPI-52 Features scientific language Competent professional language - a prerequisite for highly qualified specialists of any profile. After linguistic quality of scientific production significantly affects its theoretical and practical value. However, the current level of scientific language culture has many problems. Among the reasons for this situation - lack of linguistic and stylistic competence of researchers and neglect this aspect of the study. This largely...
Песчанський Владислав ФСП,  КП-52 Особливості наукової мови Грамотна професійна мова – необхідна умова для  фахівців вищої кваліфікації будь-якого профілю. Адже мовна якість наукової продукції суттєво впливає на її теоретичну і практичну цінність. Однак сучасний рівень наукової мовної культури має багато проблем. Серед причин такого стану – недостатня мовна та стилістична компетентність дослідників, та нехтування цим аспектом дослідження. Це значною мірою перешкоджає розвитку національних...
Yevgeny Pakhomov FPM, MP-52 Scientific text The report analyzes the сulture of scientific and technical professional broadcasting in the current development domestic linguistic science, culture, language and scientific text. Detailed scientific concept as a complete text of speech formation. The report contains the following sections production language as a communicative phenomenon, science text. The analysis of the problems of insufficient linguistic communicative, stylistic competence...

Сторінки