Повідомлення про помилку

Strict warning: Only variables should be passed by reference в eval() (рядок 3 із /var/www/clients/client232/web273/web/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Новини кафедри

9 березня в Україні і світі традиційно відзначають день народження Тараса Шевченка – одного з найвидатніших діячів нашої культури, найпалкішого поборника, захисника української нації. З цієї нагоди курсанти 2 курсу ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського разом з викладачем кафедри української мови, літератури та культури Бондаренко Ю.Л. підготували і провели урочистий захід. Поет Євген Маланюк свого часу сказав про Шевченка: «Він, ким зайнялось і запалало», для сьогоднішнього покоління він той, з кого...
Ability to analyze events and phenomena of the past, to understand their impact on the present, to make prognosis for the future is an important aspect of modern education. These issues are discussed 10.20.2016 at scientific student seminar held with the participation of 3 year students ESC IASA NTUU "Igor Sikorsky KPI " Questions covered a wide range of phenomena of material culture (literature, painting, music, architecture) and social processes (the state of education in Ukraine in different...
Одним з важливих аспектів сучасної освіти є вміння аналізувати події та явища минулого, розуміти їх вплив на сучасність, робити прогноз щодо майбутнього. Саме таким питанням був присвячений науковий студентський семінар, що відбувся 20.10.2016 за участі студентів 3 курсу ІПСА НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». Питання, що розглядалися й обговорювалися охоплювали широкий спектр як явищ матеріальної культури (література, живопис, музика, архітектура), так і соціальних процесів (стан освіти в...
Правовою основою для здійснення державної мовної політики в Україні є: Конституція України, зокрема стаття 10 (1996); Рішення Конституційного Суду України щодо застосування державної мови органами державної влади, органами місцевого самоврядування та використання її у навчальному процесі і навчальних закладах України (від 14 грудня 1999 р.); Закон України «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин» (2003). Закон України «Про засади державної мовної політики» (8 серпня...
При опануванні теми «Проблеми перекладу та особливості редагування наукових текстів» з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» студенти мають навчитися послуговуватися різними типами словників під час перекладу та редагування наукових текстів українською мовою. Нині у роботі з іншомовними джерелами активно використовують комп’ютерний переклад. Побачити типові помилки такого перекладу, проаналізувати причини їх виникнення та навчитися їх уникати, звісно, найкраще під час практичного...
The proclamation in 1991. political independence of Ukraine opened new opportunities for the development of Ukrainian culture. Disappeared open or hidden obstacles on the path of development of national culture. The society was freed from ideological stereotypes of the previous epoch, the first opportunity for open access to the achievements in the world of spirituality and cultural values. A positive change was the revival of historical memory, the return of the forgotten or forbidden But...
Проголошення в 1991р. політичної незалежності України відкрило якісно нові можливості для розвитку української культури. Відпали відкриті або приховані перешкоди на шляху розвитку національної культури. Суспільство звільнилося від ідеологічних штампів попередньої епохи, вперше отримало можливість відкритого доступу до досягнень світової духовності і культурних надбань. Позитивними змінами стали відродження історичної пам'яті, повернення забутої або забороненої Але культурної спадщини. Сталося...
Anastasia Shapovalova FPM, MP-51 Professional speech problems and solutions at this stage Culture professional broadcasting - one of the most important components of professional culture specialist who ensures its competitiveness in the present and future labor market can solve production problems, based on the ability to communicate and collaborate with different people. This system of communication standards, knowledge, skills and values ​​that are realized in the interaction of...
Шаповалова А. М. КП-51 Проблеми фахового мовлення та шляхи їх розв’язання на сучасному етапі Культура фахового мовлення – один із найважливіших складників професійної культури фахівця, який забезпечує його конкурентоспроможність на сучасному та майбутньому ринку праці, дозволяє вирішувати виробничі проблеми, спираючись на уміння спілкуватись і співпрацювати з різними людьми. Це система комунікативних норм, знань, умінь і цінностей, яка реалізуються у процесі взаємодії фахівців і є фактором, що...
Chumak Karina CP-51 Professional competence movnokomunikatyvna Word - one of the tools of professional activities of doctors, teachers, lawyers, managers, journalists and others. From the wealth of vocabulary, language and culture of speech technology is largely dependent professional skills, image and success of the individual. Professional speech communication is within the scope of professional communicators and interaction can occur orally or in writing, formal or informal circumstances....

Сторінки